Den beste bydelen å vokse opp i

Bydelsprogram – lokalprogram 2015

Frogner Høyres program for 2015-2019:

Lokalprogram for Frogner bydel 2015 - Frogner skal være den beste bydelen å vokse opp i - Frogner Høyre

Kapittel 1:

Den beste bydelen å vokse opp i

[divider_line]Alle bilder i Frogner Høyres program: Hans Kristian Thorbjørnsen og David Ådalen[divider_line]

 

Frogner Høyre mener at det viktigste vi kan gjøre for en bærekraftig fremtid er å satse på barn og unges helse og kunnskap. Fysisk aktivitet, god psykisk helse og kunnskap legger grunnlaget for et sunt og godt liv.

Kunnskap og utdanning er nøkkelen til jobbmuligheter og innovasjon, som igjen gir bærekraft for samfunnet.

Barnehagene er en viktig læringsarena for språk og sosiale ferdigheter hos barna. En av barnehagens viktigste oppgaver er å sørge for at alle barn har gode forutsetninger for å lære når de begynner på skolen. For å sikre at barna er klare for å begynne i norsk skole bør det settes konkrete mål til norskferdigheter i barnehagen. Alle ansatte, inkludert vikarer, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper.

Frogner Høyre vil sørge for at barn skal få være barn. Derfor skal leken ha en sentral plass i barnehagen.

Et godt samspill mellom bydelen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.

Misbruk av rusmidler må forebygges, særlig blant barn og unge.

Vi forplikter oss til:

Familier med barn har ulike typer hverdager og behov. Derfor vil Frogner Høyre fortsette å satse på valgfrihet og mangfold i barnehagetilbudet.

Barnehagetiden skal være lærerik og sikre barnas behov for fysisk aktivitet og lek. Det er verdifullt at det finnes barnehager med forskjellige pedagogiske modeller og tilbud, samtidig som det er viktig å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet.

Frogners ungdomsklubber skal ha nulltoleranse for bruk og omsetning av rusmidler.

Det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjenesten, skole, barnehage og politi skal styrkes.

Frogner Høyre skal sikre at:

 • Det satses på god ledelse og fagressurser i alle barnehager
 • Det etableres et fast samarbeid med aktører i næringslivet og frivillige organisasjoner som gir aktivitetstilbud til barn
 • Idrettsklubber og ulike arrangører av kulturaktiviteter for barn inviteres til å samarbeide med bydelens barnehager
 • Håndverkere og andre yrkesgrupper, som kan vise og lære barna praktiske ferdigheter, oppfordres til å besøke barnehager i bydelen
 • Det etableres en vikarpoolordning sentralt i bydelen som sikrer en optimal ressursfordeling for barnehagene
 • Svømmeferdighetene blant femteklassinger kartlegges og det lages en plan for de som ikke kan svømme tilstrekkelig.
 • Bydelens ungdom skal ha tilstrekkelig tilgang på helsesøster
 • Bydelens ungdomsklubber videreføres
 • Alle barn i fosterhjem skal få besøk og oppfølging tilpasset sine behov

 

Et godt samspill mellom bydelen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.- Frogner Høyres lokalprogram for 2015

[framed_box ]

 Frogner Høyres bydelsprogram
– lokalprogram 2015-2019:

Kapitler

 • Innledning – Europas mest attraktive bydel
 • Den beste bydelen å vokse opp i
 • Den beste bydelen å bo og jobbe i
 • Kvalitet og valgfrihet i pleie og omsorg
 • En miljøvennlig bydel
 • Byutvikling for morgendagens bydel
[divider_line]

Mer informasjon om lokalvalget

 • Praktisk informasjon om valget 2015-2019
 • Frogner Høyres BU-kandidater
[divider_line]

Om bystyrevalget

 • Oslo Høyres bystyreprogram
 • Bystyrekandidater fra Frogner
[/framed_box]

 

Siste nyheter