Raskere boligbygging

Bygg

Oslo Høyres årsmøte vedtok 24. januar 2014 resolusjonen om raskere boligbygging.

Stadig flere ønsker å bo i eller rundt de store byene. Presset på boligmarkedet i disse områdene er derfor stort, og det er utfordrende å legge til rette for bygging av nok boliger til å dekke den store etterspørselen.

Arbeid med ulike former for planer og byggesøknader kan oppleves som unødvendig komplisert og tungrodd både for privatpersoner og profesjonelle utbyggere.

Oslo Høyre mener at forenkling og modernisering av regelverk og prosesser er nødvendig og vil gjøre utfall på byggesøknader mer forutsigbare. Gjennom å fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter, redusere adgangen til klager og innsigelser og å forenkle ulike prosedyrer kan offentlige myndigheter bidra til å øke takten i boligbyggingen.

Oslo Høyre vil;

  • at byggteknisk forskrift (tek10) skal gjennomgås i samarbeid med byggebransjen med sikte på å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav og pålegg.
  • at en komplett byggesøknad skal kunne leveres over internett til kommunen.
  • innføre tofaset forhåndskonferanser der andre fase er bindende for planetaten, for å gjøre den totale saksbehandlingstiden kortere.
  • at firmaer som er godkjent for ansvarsrett skal være registrert hos kommunen, slik at tiltakshaver ikke behøver å dokumentere dette når byggesøknad leveres.
  • at klageadgangen skal begrenses når en byggesak er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan.
  • at rammetillatelser skal gjelde i inntil 10 år både for utbyggere og privatpersoner.
  • den tidsbegrensede varigheten til private foreslåtte reguleringsplaner oppheves, så de likebehandles med offentlige.
  • at planprosesser forenkles gjennom å tillate at områdeplaner og reguleringsplaner kan vedtas under ett.
  • at adgangen til å fremme innsigelser i planforslag begrenses til kun å gjelde forhold av vesentlig regional og nasjonal betydning.
  • si nei til krav om å innta krav om passivhus standard i fremtidige byggeforskrifter.

 Foto: colourbox.com

 

 

 

Siste nyheter