Raskere etterforskning

Høre vil sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av straffesaker.

Det er et viktig rettsstatsprinsipp at straffesaker prøves grundig for en domstol. Samtidig er det viktig både for offeret og for tiltalte at prosessen er effektiv, slik at sakene raskt kan tas opp til dom. Rettsvesenet håndterer en voksende mengde straffesaker og sivile saker. Kombinert med en økende andel komplekse saker fører dette ofte til det tar lang tid før en sak kommer for domstolen. Rettsvesenet må rustes opp for å kunne ta unna den voksende saksmengden.

Kripos mangler i dag foto eller fingeravtrykk av over flere tusen mistenkte eller dømte forbrytere.

I dag har vi et samfunn hvor du kan få levert pizza på døren innen 30 minutter med varmegaranti. Da bør politiet også kunne etterforske innbrudd på grunnlag av ferske spor og opplysninger.

Kripos mangler i dag foto eller fingeravtrykk av over flere tusen mistenkte eller dømte forbrytere. Årsaken er at landets ulike politidistrikt ikke følger opp straffeprosesslovens pålegg om å sende inn slike data til foto- og fingeravtrykksregisteret.

Fotografier og fingeravtrykk har i årtier vært helt grunnleggende verktøy i politiets etterforskningsarbeid. Mangler disse redskapene fører det åpenbart til at kriminelle går fri. Ikke minst blir det enkelt for utenlandske kriminelle å opptre med skiftende identiteter.

I årets politirapport kommer det frem at manglende strategi, få styringsparametere og utdaterte IKT-systemer, er blant hovedgrunnene som hindrer effektiv innsats hos politiet.

Høyre vil jobbe for at politiet har tilgang til nødvendig teknologi og IKT- systemer som bidrar til effektiv bekjempelse av kriminalitet og styrket beredskap. Finansieringen av merverdiprogrammet må ikke gå på bekostning av politiets evne til å løse sine oppgaver.

På flere områder kan det oppstå konflikter mellom behovet for nye politimetoder og hensynet til personvern og rettssikkerhet. Høyre mener at kriminalitetsbekjempelse må skje innenfor rammen av grunnleggende rettsstatsprinsipper.

Høyre vil:

  • gjennomgå organiseringen av politi, påtalemyndighet og rettsvesen for å sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av straffesaker
  • sørge for at politiet har tilgang til nødvendig teknologi og IKT- systemer som bidrar til effektiv bekjempelse av kriminalitet og styrket beredskap. Sørge for at finansieringen av merverdiprogrammet ikke går på bekostning av politiets evne til å løse sine oppgaver
  • legge til rette for økt bruk av elektronisk kommunikasjon i domstolenes saksbehandling

 

Foto: colourbox.com

Siste nyheter