Referat – årsmøtet i Vestre Aker Høyre

Vestre Aker Høyre avholdt sitt årsmøte for 2016 den 15. november i Readyhuset ved Gressbanen.

Registrering av betalende medlemmer ble utført av Benjamin Bornø fra Oslo Høyre og nødvendig dokumentasjon som innkalling til Årsmøtet, Årsberetning og stemmesedler var fremlagt.

Reidar Stockfleth, leder i Vestre Aker Høyre, åpnet møtet, ønsket alle velkommen og takket for godt fremmøte. Han ønsket samtidig velkommen til kveldens foredragsholder, Leder i Oslo Høyre og Stortingsrepresentant Nikolai Astrup. Nikolai er tidligere aktiv Ready-gutt med alpint som hovedinteresse, og følte seg derfor hjemme i klubbhuset.

Astrup er leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og Høyres transportpolitiske talsmann, og engasjerte forsamlingen med interessante refleksjoner over kveldens politiske tema, Høyres svar på samferdsels- og miljøutfordringer.

Rammene for transportpolitikken ble satt i Paris. Utfordringene er store. Å kutte utslipp krever et teknologisk skifte og Nikolai er teknologi optimist. Norge ligger langt fremme; 1 av 3 biler slipper ut mindre enn 50 gram og vi har verdens grønneste transportpolitikk. Konservativ beregning av årlig utslippsreduksjon i 2025 vil være ca. 2.1 million tonn. Mål i 2025: Null fossilbiler solgt. Utskiftningstid for bilparken vår går tregt blant annet fordi personbiler lever i opptil 18 år. Det er derfor viktig med utslipps kutt fra eksisterende bil park. Øket bruk av biodiesel er et tiltak (økt innblandingskrav 7%) og fjerning av biodieselavgiften nødvendig. Bruk av biodiesel kan gi 3 millioner tonn utslippskutt i 2030.
Men vi trenger også bedre veier og kollektivtrafikk – Gode veier og grønne biler. Vedlikehold er forsømt gjennom lang tid og etterslepet er ca. 100 milliarder (jernbane –Riksvei og fylkesvei). Høyre vil bedre utbyggingseffektiviteten og øke investeringer og vedlikehold av vei og bane. Opprette nye trafikksikre veier med bygging av 530 km motorvei (med opp mot 110 km/t). Bygge billigere og raskere og gi entreprenørselskaper ansvar for utbygging og vedlikehold. Høyre vil at Staten skal ta halvparten av regningen for kollektivinvesteringer i storbyene. Høyre satser på en økning på 25/35% i tidsrommet 2014/2021. Etter sin presentasjon svarte Astrup på mange spørsmål fra salen – F.eks; hvor stor innvirkning ville en øket vrakpant ha på utskifting av gamle biler? Marginalt svarte Astrup.

Live Bressendorf Lindseth takket Nikolai for et godt og interessant foredrag. Det ble deretter noen minutters pause hvor de fremmøtte kunne glede seg over varm gløgg-te-mineralvann og småkaker.

Reidar Stockfleth åpnet deretter Årsmøtet i henhold til Høyres lover. Det var registrert 44 fremmøtte medlemmer på årsmøtet.

Dagsorden.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Dagsorden ble enstemmig godkjent. Årsmøtet uttrykte imidlertid et sterkt ønske om at styret i nær fremtid innkaller til et eget møte med prøvenominasjon av kandidater til Oslo Høyres stortingsvalgliste. Styret aksepterte dette, og prøvenominasjon ble gjennomført i et medlemsmøte den 1.12.2016

2. Valg av dirigent.

James Stove Lorentzen ble foreslått og enstemmig valgt.

Deretter tok James over og introduserte forsamlingen for Christine Holtan Bøgh som tiltrådte som Sjefssekretær (Daglig leder) for Oslo Høyre i 2016. Christine har bakgrunn fra Næringslivet, og gleder seg til å ta fatt på oppgavene frem mot stortingsvalget.

3. Valg av referent.

Tom Konow Hargreaves ble foreslått og enstemmig valgt.

4. Årsberetning for 2016.

Reidar leste opp styrets beretning. Etter innspill fra Ågot Sundelin Johansen vil avsnittet om Samfunnshus Vest SA bli erstattet med følgende tekst: «Til å representere VAHs 3 andeler i Samfunnshus Vest SA er valgt: Anita Asdahl Hoff (Slemdal/Holmenkollen Krets), Inger Utklev Gjeruldsen (Røa/ Huseby Krets) og Brynjulf Tellefsen (Vinderen Krets). Brynjulf Tellefsen er valgt til nestleder i styret i Samfunnshus Vest SA.»

Gruppeleder i Vestre Aker Bydelsutvalg (BU) Yngvar A. Huseby gjennomgikk deretter beretningen fra BU-gruppen og kommenterte de viktigste oppgaver gjennom 2016. Han fokuserte spesielt på behovet for å styrke bydelens forholdsvis svake økonomi som BU vil prioritere fremover. Blant annet vil det arbeides aktivt med innføring av mer velferdsteknologi.

5. Regnskap og Revisjonsberetning for 2016.

Reidar som også fungerer som kasserer, informerte årsmøtet om foreningens økonomiske resultat for siste driftsår med inntekter på nok 24.633, utgifter på nok 14.225 og et overskudd på nok 10.407. Foreningen har en solid økonomi situasjon med en kapitalbase på nok 76.039. Ordstyrer leste opp revisors godkjente revisjonsberetning for 2016. Regnskapet ble enstemmig godkjent og vedtatt.

6. Kretsforeningenes årsmøter.

Ordstyrer James avsjekket om årsmøtet hadde behov for å avholde separate kretsmøter. Det ble konkludert at det ikke var behov for separate møter, men alle lederne av kretsene ble presentert for årsmøtedeltagerne. VAH har 6 kretser med leder/nestleder og fra 3 til 6 styremedlemmer i hver krets. Godkjent.

7. Målstyring i Vestre Aker Høyre – medlemsutvikling i 2017.

Styrets forslag til mål for medlemsutvikling og aktiviteter knyttet til dette ble presentert. Årsmøtet bifalt målet om å arbeide for minimum 900 betalende medlemmer i 2017 og en mer strukturert oppfølging av medlemsmassen. Årsmøtet støttet videre de ambisiøse aktivitetsplanene for valgkampen 2017. Etter mange engasjerte innlegg ble det konkludert med at foreningen bør øke satsingen på yngre medlemmer (VAH har en høy gjennomsnittlig medlemsalder) og forsøke å finne attraktive møtesteder hvor vi kan samles og diskutere politikk – stikkord mer sosiale arenaer. Flere gav uttrykk for at debattmøter med lokale tema og tid for diskusjon (begrense innleder tid) vil kunne være en god måte å engasjere og involvere en høyere andel av medlemsmassen på.

8. Fullmakter.

Årsmøtet ga Styret fullmakt til å supplere seg selv, Vestre Aker Høyres medlemmer i Representantskapet og BU- gruppen i perioden frem til neste årsmøte.

9. Eventuelt med behandling av mottatte Resolusjonsforslag.

Det var mottatt fire forslag for behandling på årsmøtet:

• Resolusjon «Fire nye år med Erna» – avvist av årsmøtet
• Resolusjon «Bydel Vestre Aker trenger bedre infrastruktur» – Oversendt styret for språkvask og oversendelse til Bystyret/Byråd.
• Endringsforslag til Høyres Programkomite; «Luftfart» – forslaget ble vurdert for omfattende og spesifikt til å kunne behandles på årsmøtet. Forslagstiller anmodet om å sende det inn selv.
• Endringsforslag til Høyres Programkomite; «Tydeligere presisering av Høyres kjerneverdier i programmet». Årsmøtet støttet dette forslaget som er sendt til programkomiteen.

Det ble reist spørsmålstegn om VAH hadde vært aktive nok i å foreslå (sine prefererte) kandidater til Oslo Høyres nominasjonskomite da man savnet flere fra VA i dette organet. Styret vil alltid ha fokus på valg av medlemmer i ulike organ i OH men det er ikke realistisk å forvente at VAH alltid får gjennomslag for alle sine ønsker. I 2016 satt Lars Asbjørn Hanssen fra VA i nominasjonskomiteen.
Det var intet mer til behandling og møtet ble avsluttet kl. 21.38.

Med glad Høyre hilsen,

Tom Konow Hargreaves Reidar Stockfleth
Referent Styreleder

Siste nyheter