Regjeringen kjører rundt byene

Nikolai Astrup operataket

Denne våren har samferdselsdebatten dominert det politiske ordskiftet. Regjeringen la omsider frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for de neste 10 årene, og Høyre kom med sin alternative transportplan (HTP).

Befolkningen vokser raskt, særlig i byregionene. Når utbyggingen av veier og kollektivløsninger blir hengende etter befolkningsveksten, skaper dette press på boligpriser med mer pendling, mindre fritid og lengre køer.

– Regjeringen forholder seg ganske passivt til utfordringene i de store byene, sier Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup.

Høyre ønsker å samarbeide tett med storbyene i arbeidet med å ruste opp kollektivtilbudet.

-Vi foreslår noe mer penger, men viktigst av alt nye måter å finansiere og gjennomføre prosjekter på slik at de blir raskere ferdig og til avtalt pris. Offentlig-privat samarbeid (OPS) og helhetlig prosjektfinansiering direkte over statsbudsjettet er to nøkkelfaktorer her.

– Vi ønsker å snu utviklingen og vil samarbeide tettere med storbyregionene for å oppnå målene i Klimaforliket om at veksten i transport skal skje kollektivt. I tillegg må vi sørge for at byene kan få midler fra en større tilskuddspott enn regjeringen legger opp til, sier Astrup.

Ved å gjøre Østlandet til ett arbeidsmarked, sparer vi miljøet.

I Høyres alternative transportplan er kollektivsatsingen estimert til 15 mrd. kroner mer enn regjeringens forslag i Nasjonal transportplan (NTP) på 500 mrd kroner. Det har vært mange kritiske røster fra storbyene til regjeringens storbysatsing, i kjølvannet av fremleggelsen av NTP. En av dem er byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland.

– Jeg tror mange flere prosjekter vil gå en lys fremtid i møte dersom Høyre får makten i september. Fornebubanen i Oslo og Bærum er et slikt prosjekt som hurtig vil kunne realiseres gjennom Høyres satsing, sier Røsland, som legger til at han mener det er helt nødvendig å se transport- og boligsituasjonen i Oslo-regionen under ett.

– Et fungerende Inter City-triangel kan gjøre det mer attraktivt å bo i etablerte småbyer litt utenfor storbyen. Ved å gjøre Østlandet til ett arbeidsmarked, sparer vi i tillegg miljøet for unødvendige utslipp. Og så skal vi huske på at Oslo er navet til hele samferdsels-Norge. Stort sett alt som skal eksporteres til Europa og mye av trafikken innenlands går gjennom Oslo, så det vil helt klart være en fordel for hele landet at veier og samferdsel i Oslo-regionen går bedre enn i dag, sier byrådslederen.

Kast rutetabellen – Se til Oslo!

Oslos kollektivtrafikk har de siste årene hatt kraftig oppsving – både i form av at nye busser og T-banevogner, stasjoner og hyppigere avganger, men også at innbyggerne nå oppfatter at man ikke trenger rutetabell lengre – fordi det er korte intervaller i kollektivtilbudet. Stian Berger Røsland står som byrådsleder i spissen for satsingene i kollektiv-Oslo og han mener langsiktighet lønner seg.

– Et godt kollektivtilbud i og rundt Oslo gir stadig økt trafikkvekst og fornøyde reisende, og bilbruken går ned, sier byrådslederen som legger til at over 90 % av de som reiser kollektivt er godt tilfreds med tilbudet. Det er nok blant annet på grunn av nye T-banevogner, og flere avganger, og ikke minst at vi har fått sanntidsinformasjon på stasjonene som letter reisehverdagen for mange, sier han.

Det er åpenbart et gode å kunne gi et realistisk alternativ til bilen for de mange som arbeider i Oslo og bor utenfor sentrum, men det vil også sannsynligvis dempe den kraftige veksten på boligmarkedet.

Helhetlig utbygging

Det er lagt opp til en reforhandling av eksisterende avtaler som Oslopakke 3. Det setter mange vei- og samferdselsprosjekter i unødig fare og viser at Regjeringen har lavere ambisjonsnivå i Oslo-området nå enn tidligere. Bare ett av Oslos større veiprosjekter har fått plass i den nasjonale transportplanen – E18 vestover.

-Jeg er kritisk til at regjeringen legger opp til en lav statlig andel av utbyggingen av E18 vestover, med sannsynligvis høye bompengeavgifter for bilistene. De planlegger heller ikke helhetlig når de velger å droppe E18 i Oslo og starte utbygging først fra Lysaker til Ramstadsletta, sier Stian Berger Røsland.

– Høyre ønsker å beholde prioriteringen fra det brede Oslopakke 3 forliket, der også Røatunnel, Fossumdiagonalen i Groruddalen og Manglerudtunnel i Oslo syd er en del av prioriteringene. Det er her folk bor og ferdes, og det er derfor vi må sikre at disse veiene er best mulige. Det er jo også gjennom Oslo-området at det går mye viktig eksport til Kontinentet, og da nytter det ikke at Oslo blir en propp i det store veisystemet, sier Røsland.

Små bymiljøpakker

Bare en liten del av de nye bymiljøpakkene fases inn i første planperiode fra 2014 til 2017. Økt statlig bidrag til kollektivtrafikk i storbyene blir på så lite som 763 millioner kroner i årlig gjennomsnitt i den første perioden.

– Det sier seg selv at 763 millioner årlig er for lite når ordningen omfatter hele 13 ulike byer. Staten må slutte med å lete etter unnskyldninger for å la være å bidra. Det er ikke noe i denne planen som tilsier at vi vil få realisert Fornebubanen, T-bane til A-hus og ny T-banetunnel gjennom Oslo, sier Nikolai Astrup.

Han er misfornøyd med at regjeringen ikke vil forplikte seg til konkrete prosjekter innen kollektivtrafikk, men opprettholder usikkerhet både om finansiering og vilkår for statlige bidrag.

Regjeringen legger opp til en utbygging av den indre delen av InterCity-triangelet på jernbanen innen 2024, men utsetter resten av prosjektet.

– Som ventet deler regjeringen InterCity-utbyggingen i to. Høyre mener at dette må bygges ut som ett prosjekt, inkludert en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Det er først når helheten er på plass at vi får det kollektivtilbudet som er nødvendig på Østlandet, sier Nikolai Astrup avslutningsvis.

Høyre vil:

  • ha en betydelig økning i bevilgninger til nye bane- og superbussløsninger
  • planlegge for full utbygging av Inter-City-strekningene på østlandsområdet
  • at det satses på sykkel som fremkomstmiddel
  • ha fortgang i planarbeidet med ny Oslotunnel og T-banetunnel, og se disse investeringene i sammenheng.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Siste nyheter