Regjeringen med storsatsing på kollektivtrafikk og politi i Oslo

Regjeringens budsjettforslag for 2021 vil bidra til å holde smitten nede, samtidig som det skaper vekst og nye arbeidsplasser. Det viktigste for Oslo er at vi skal skape mer og inkludere flere.

Budsjettet har en tydelig prioritering av et klimabudsjett som gir Oslo muligheter for vekst og utvikling.

– Statsbudsjettet for 2021 har en hovedfunksjon, å sikre at mange av de som er permittert, eller har mistet jobben, kommer seg tilbake i jobb. Da må det og satses mer. Dessuten er budsjettet godt nytt for alle kollektivreisende, sier Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin.

Her er regjeringens viktigste kollektivsatsinger i Oslo:

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Regjeringen foreslår om lag 150 millioner kroner til videre planlegging av ny jernbanetunnel mellom Lysaker og Oslo S. Den nye tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2034 og vil doble kapasiteten til, og gjennom Oslo. Et mer robust og effektivt togtilbud vil motivere flere til å la bilen stå og føre til redusert biltrafikk i Oslo.

Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin

InterCity Østfoldbanen og Follobanen. Regjeringen foreslår om lag 5,9 milliarder kroner til videre utbygging av Østfoldbanen og Follobanen. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.

Mer gods på bane. Regjeringen foreslår om lag 350 millioner kroner til tiltak som skal få godstransporten bort fra veien og over på jernbanen. I Oslo prioriteres Alnabru godsterminal

T-banen. Om lag 890 millioner kroner til bygging av Fornebubanen der staten dekker 50 prosent av kostnadene. Om Ap-byrådet godtar regjeringens kollektiv- og bompengeavtale vil Oslo få ytterligere 632 millioner kroner neste år til billigere kollektivpriser, lavere takster i bomringen og økt statlig tilskudd til bygging av Fornebubanen.

— Et enda bedre kollektivtilbud og flere sykkelveier vil gjøre hverdagen enklere for mange i Oslo, og det er bra for miljøet, sier Sundelin.

Regjeringens viktigste sykkelsatsinger i Oslo:
  • Gang- og sykkelvei langs Griniveien fra Røakrysset til bygrensen mot Bærum
  • Tiltak på gang- og sykkelveien langs E18 mellom Skøyen og Dronning Blancas vei
  • Gang- og sykkelveitiltak langs E18 på Mosseveien
  • Gang- og sykkelvei langs E6 i Enebakkveien (delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien)
Historisk økning av politibudsjettet

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet tidligere i år permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Oslo til gode.

— Flere politistillinger er viktig fordi alle skal være trygge når vi beveger oss rundt i Oslo. Vi har dessverre hatt en kraftig økning av ungdomskriminaliteten siden 2015. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen prioriterer flere permanente politistillinger. Det er en riktig og viktig styrking av Oslopolitiet, sier Sundelin.

Budsjettforslaget er også godt nytt for alle som er opptatt av å hjelpe noen av de aller mest sårbare i samfunnet. Oslo universitetssykehus får 21,7 millioner kroner for å gjennomføre et femårig prøveprosjekt med Heroinbasert behandling (HAB) i Oslo.

Her kan du se mer om hva statsbudsjettet betyr for Oslo.

Siste nyheter