Regjeringen med storsatsing på kollektivtrafikk og sykkel i Oslo

I dag har regjeringen lagt fram statsbudsjettet for 2020, et budsjett som prioriterer et grønnere, mer moderne og tryggere Norge. Det gjør hverdagen enklere og bedre for både innbyggere og næringslivet. Budsjettet har en tydelig prioritering av kollektivtrafikk og sykkel i Oslo.
Kollektivtrafikk - Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

– Den kraftige satsingen på kollektivtrafikk og sykkel i Oslo vil gjøre hverdagen enklere for mange i Oslo. Dette er et budsjett med en god miljøprofil for Oslo, som gjør hverdagen enklere, at det blir enklere å ta miljøvennlige valg og la bilen stå, sier Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg. Her er regjeringen viktigste kollektivsatsinger i Oslo:
  • T-banen: 768 mill kr til Fornebubanen og et tilbud om å øke det statlige bidraget fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.
  • Ny Oslotunnel for toget. Regjeringen setter av 103 millioner kroner til planlegging. Dagens tunnel under Oslo sentrum har for lav kapasitet, og er en sårbar del av jernbanenettet der det ofte oppstår forsinkelser. Ny jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum vil forbedre kollektivtilbudet kraftig i Oslo-regionen og legger til rette for redusert biltrafikk inn til Oslo.
  • Follobanen: Regjeringen setter av til sammen 3,4 milliarder kroner til videre utbygging av Follobanen. Follobanen skal etter planen åpnes i desember 2022. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.
  • Kapasitetsøkning på tog på Østfoldbanen og Vestfoldbanen.
  • Mer gods på bane; Regjeringen setter av totalt 448 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Oslo prioriteres Alnabruterminalen og et krysningsspor ved Sandermosen stasjon. Begge tiltakene vil øke kapasiteten på godstogene i Oslo-området.
Regjeringens viktigste sykkelsatsinger i Oslo:
  • Gang- og sykkelvei langs E6 i Østensjøveien (Sandstuveien – Østensjøveien)
  • Gang- og sykkelvei langs E6 i Konows gate (Ryenkrysset – Simensbråtveien og Valhallveien – Konows gate)
  • Gang- og sykkelvei langs Griniveien fra Røakrysset til bygrensen mot Bærum.
  • Nye gang- og sykkelveibruer over rv. 150 ved Ullevålskrysset.
– Det er også veldig bra at arbeidet med reguleringsplanen for E6 Manglerudprosjektet igangsettes. Dette vil forbedre bokvaliteten for mange innbyggere på Østensjø, Nordstrand og i Groruddalen fordi luften vil bli renere. Det vil bli mindre støy og støv og nye muligheter for byutvikling av dagens trasè i områdene rundt Bryn og Teisen, sier Lae Solberg.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 også en satsing på kunnskap og kultur

Regjeringen ønsker å bevilge 870 mill kr til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. – Satsing på livsvitenskap med et nytt og stort bygg i Gaustadbekkdalen. Dette er en viktig satsing på de nærings- og kunnskapsmiljøene vi har innenfor biologi, kjemi og medisin i Oslo. Det legger til rette for et tettere samarbeid mellom universitetet, næringslivet og helseforetakene om å utvikle en av landets sterkeste næringsklynger, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg. Det er også markante kulturpolitiske prioriteringer i satsingene på nytt vikingetidsmuseum på Bygdøy, 284 mill kr til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen som skal åpne høsten 2020 og ytterligere 88 mill kr til rehabilitering av Nationaltheateret.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 164,7 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo. Dette fordeler seg på 43 millioner kroner til Groruddalen, 36,3 millioner kroner til Oslo indre øst, 34 millioner kroner til Oslo sør og 51,4 millioner kroner som fordeles mellom områdene senere i året. – Det er veldig positivt at Regjeringen fortsetter satsingene i de tre prioriterte områdene i Oslo og at satsingen øker med 9 millioner kroner, sier Lae Solberg.  

Siste nyheter