Regjeringen prioriterer Oslos kollektivtrafikk

I dag la regjeringen frem forslag til budsjett for 2017. – Hver dag Høyre sitter i regjeringen er en god dag for Oslos innbyggere, sier nestleder i Oslo Høyres bystyregruppe, Øystein Sundelin.

Oslo har aldri fått mer midler til å bedre kollektivtrafikken enn under denne regjeringen. Statsbudsjettet for 2017 vil gjøre det enklere å bo litt utenfor Oslo, selv om man fortsatt jobber i sentrum.

E18-Bjørvikaprosjektet skal ferdigstilles, det er satt av midler til flere gang- og sykkelveier og de store prosjektene som Fornebubanen og Follobanen følges opp nasjonalt.

– Samferdselsbudsjettet er økt med 50 prosent siden regjeringsskiftet. Vi har nesten doblet bevilgningene til vedlikehold og fornying og firedoblet bevilgningene til planlegging av nye prosjekt. Under dagens regjering er vedlikeholdsetterslepet redusert for første gang på mange tiår. Den historiske satsingen fortsetter inn i 2017, noe som gir bedre og tryggere veier, bedre togtilbud og sterkere satsing på kollektivløsninger i de største byene, sier leder av Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup.

Bedre kollektivtilbud er avgjørende for å oppnå målsetningen om nullvekst i personbiltrafikken, lavere utslipp og bedre bymiljø.

Regjeringen foreslår 140 millioner kroner til kapasitetsøkende tiltak for en mer robust infrastruktur og trafikkavvikling i Oslo-området.

– Jeg er glad for at regjeringen har valgt å fortsette satsingen på bedre kollektivløsninger i byområdene, der behovet og miljøgevinsten er størst. Regjeringen foreslår til sammen 1539 millioner kroner til kollektivtiltak i byene gjennom belønningsordningen og bymiljøavtaler, og samlet sett er det bevilget nesten 5 milliarder kroner til dette formålet siden vi tiltrådte. Bedre kollektivtilbud er avgjørende for å oppnå målsetningen om nullvekst i personbiltrafikken, lavere utslipp og bedre bymiljø, sier Nikolai Astrup

Oslo har aldri fått mer midler til å bedre kollektivtrafikken enn under denne regjeringen.

 

kollektivtbyomrader-sb

 

Les også: Styrker forsvarssektoren med 1,9 milliarder kroner
Les også: Flere i arbeid og aktivitet

Styrker kunnskapsbyen Oslo

Statsbudsjettet styrker Oslo som kunnskapsby. Ved å øke støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2.8 mrd. siden 2013, er det enklere å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst. Dette er ordninger som er landsdekkende, og bedrifter i Oslo kan søke på disse midlene.

– Dette er nok et sterkt forskningsbudsjett, som viser at regjeringen prioriterer investeringer som legger grunnlaget for fremtiden. Høyere utdanning og forskning har blitt styrket i alle budsjettene siden Høyre overtok regjeringsmakten, og både grunnforskningen og de næringsrettede forskningsprogrammene har fått betydelig økning i sine budsjetter, sier stortingsrepresentant Kristin Vinje.

I statsbudsjettet vil Oslo få 36.5 mill. kr. til å intensivere arbeidet med tidlig innsats i skolen. Samtidig vil regjeringen innføre en plikt for skolene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter.

Høyere utdanning og forskning har blitt styrket i alle budsjettene siden Høyre overtok regjeringsmakten.

En tryggere hovedstad

Som tidligere kjent har regjeringen inngått avtale om nytt tiårig program for områderettet innsats i Groruddalen, som skal bidra til varige forbedringer av nærmiljøet. Totalt betyr dette at Groruddalen får 33.3 millioner kroner fra staten.

Det er viktig for byutviklingen at områdesatsingen i Oslo fortsetter.

Det som er nytt denne gangen er at regjeringen foreslår å bevilge 17 millioner kroner til en områdesatsing på Grønland i Oslo, hvor formålet er å redusere kriminalitet samt bedre levekår for beboere i området.

– Det er viktig for byutviklingen at områdesatsingen i Oslo fortsetter. Jeg vil særlig trekke frem det nye tiltaket på Grønland. Vi vet av erfaringen fra byer i Sverige at mislykket innsats i kritiske områder kan få fatale konsekvenser. Derfor er det bra at midlene blant annet skal gå til bomiljøtiltak, til oppfølging av barn, unge og familier samt kvalifiseringstiltak for beboere i området og til styrking av politiet, sier stortingsrepresentant Mudassar Kapur.

Les også: Styrker forsvarssektoren med 1,9 milliarder kroner
Les også: Flere i arbeid og aktivitet

Enklere å komme inn på boligmarkedet

Regjeringen gjør det enklere å komme seg inn på boligmarkedet ved å bevilge 2 875 millioner kroner til bostøtte i Husbanken. I tillegg foreslås det en låneramme i Husbanken på 18 mrd. Dette legger til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få bistand til å etablere seg i egen bolig.

– Det er lagt til grunn at i gjennomsnitt 100 500 husstander vil få bostøtte hver måned. Dette vil selvsagt også komme Oslo-borgere til gode da vårt boligmarked er det tøffeste i Norge, sier Mudassar Kapur.

Kulturbyen Oslo

Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2017 er på til sammen 13,5 milliarder kroner. Budsjettet har tre hovedsatsinger: Kulturell og kreativ næring, kulturarv og tilrettelegging for flere finansieringskilder til kulturlivet.

Dette budsjettet legger til rette for at flere kunstnere skal leve av det de skaper selv.

Regjeringen vil derfor satse på tiltak som:
• Gir økt privat engasjement og investering i kultursektoren
• Styrker kunnskapen om og forståelsen for potensialet for verdiskaping i kunst og innen den kulturelle og kreative næringen
• Gir enklere tilgang til lånekapital
• Styrker enkeltkunstnernes kompetanse og muligheter for økte egeninntekter
• Bidra til økt økonomisk bærekraft i kulturbransjene
• Styrker verdikjeden og støtteapparatet rundt kunstnerne og bidrar til at norsk kunst og kultur når et større publikum.
• Vil løfte norsk kunst og norske talenter til nye høyder (ut i verden), samtidig som det kommer inntekter tilbake til ny skapende virksomhet i hele landet. Styrker de regionale miljøene som bidrar til talent- og bransjeutvikling

Vekst og utvikling i kultursektoren vil ikke bare styrke kunstneres muligheter for økte inntekter, det vil også bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og vekst for norsk økonomi. Regjeringen vil legge til rette for at kultur også kan være næring og at flere kan leve av kunsten og kulturen.

Les også: Styrker forsvarssektoren med 1,9 milliarder kroner
Les også: Flere i arbeid og aktivitet

Sysselsetting

Regjeringen vil redusere skatte- og avgiftsnivået for å øke verdiskapingen og for å gi større frihet for familiene og den enkelte. Det skal lønne seg å investere i Norge, og det skal lønne seg å jobbe.

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres med én prosentenhet i 2017, til 24 prosent, for både selskap og personer. Satsen skal videre ned til 23 prosent i 2018. Trinnskatten justeres, men slik at de aller fleste får lavere skatt på sist tjente krone. Skattesatsen reduseres mest for personer med lav og middels inntekt.

– Jeg er skuffet over at vi ikke får redusert formuesskatten mer, selv om jeg skjønner at Stortingets vedtatte skatteforlik prioriteres. Men mener budsjettet er godt tilpasset den situasjonen vi er i, og bidrar til flere jobber, bedre velferd og trygg hverdag, sier stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde.

Til tross for halvering av oljepris, til tross for historisk høy migrasjon, til tross for forfallsbomber og etterslep, Solberg-regjeringen har levert på alle de utfordringene som har møtt dem, og enda litt til.

Flere, og trygge jobber

– To uker før regjeringen Solberg tok over i 2013 kunne vi lese på forsiden av Dagens Næringsliv at norsk økonomi var på vei fra full gass til halv fart. Vårt Land skrev samtidig at «Ernas regjering arver forfallsbombe», og arbeidsledigheten var stigende. Til tross for halvering av oljepris, til tross for historisk høy migrasjon, til tross for forfallsbomber og etterslep, Solberg-regjeringen har levert på alle de utfordringene som har møtt dem, og enda litt til. Samtidig investeres det i vekstfremmende tiltak, som kunnskap, forskning, innovasjon og samferdsel. Dette styrker bedriftenes konkurranseevne og bidrar nettopp til å skape flere jobber og trygge jobber. Det siste Norge trenger nå er reverseringer av nødvendige strukturelle reformer og endringer eller mer skatt på arbeidsplasser, sier Heidi Norby Lunde.

Siste nyheter