Regjeringen setter barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet på agendaen

Fredag 11 juni fremmet Regjeringen den aller første stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet.

Statsråd Monica Mæland presenterte meldingen hos Forandringshuset på Grønland i Oslo. Der gikk hun gjennom hovedpunktene i meldingen og hadde etterpå en god samtale med ansatte fra Forandringshuset, som er en del av KFUM/KFUK.

Gjengkriminalitet er en betydelig samfunnsutfordring. Kriminelle gjenger begår alvorlig kriminalitet som skaper utrygghet. Vi må hindre rekruttering gjennom å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Selv om mye fungerer bra, er det grunn til bekymring for gruppen ungdommer som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Disse ungdommene står også i fare for å bli rekruttert til kriminelle gjenger. Kriminelle gjenger utgjør en trussel for det norske samfunn og må bekjempes. Derfor har regjeringen over flere år styrket innsatsen mot gjengkriminalitet.

Det er ikke et arbeid for justissektoren alene, men krever en bred innsats på tvers av sektorer. Derfor er denne meldingen utarbeidet i samarbeid mellom syv departementer. Forebygging må starte allerede i hjemmet før barna blir født, følges opp i barnehage, skole og på fritidsarenaer. Kommunene må forsøke å identifisere problemer så tidlig som mulig så tiltak kan settes inn. Regjeringen har invitert til innspill, også de som kommer fra ungdom selv og organisasjoner og virksomheter som jobber for og med barn og ungdom. Meldingen som nå legges frem viser bredden i arbeidet som også omfatter tiltak for å inkludere barn og unge fritidsaktiviteter, hindre frafall i skolen og redusere arbeidsledighet.

Det er når det går galt og ungdommene involverer seg med kriminalitet at politi og kriminalomsorgen blir involvert. Meldingen inneholder flere konkrete tiltak.

  1. Ungdom som begår kriminalitet skal følges opp raskere og mer effektivt: Politiet har fått tilført både penger og ressurser, og i tillegg endrer vi nå reglene for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff slik at flere kriminelle ungdommer får en reell straffereaksjon
  2. Innholdet i ungdomsoppfølgingen og ungdomsstraffen skal styrkes: Justis- og beredskapsdepartementet skal etablere et mer forpliktende samarbeid om innholdet med helse, skole og barnevern. Slik sikrer vi at innholdet i soningen blir mer målrettet og av høyere kvalitet.
  3. Vi skal bekjempe gjengkriminalitet gjennom en rekke lovendringer: Forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger, macheteforbud, mer inndragning av kriminelt utbytte og forbud mot å dele voldsfilmer, i tillegg til en særskilt satsing mot gjengkriminalitet gjennom Revidert nasjonalsbudsjett.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Ungdom som vikler seg inn i kriminell virksomhet kan ønske seg ut av miljøet når de skjønner hvor farlig det miljøet kan være.

For å hjelpe ungdom ut av miljøet ønsker Oslo Høyre at det etableres EXIT-programmer. Det tar også regjeringen opp i meldingen og nevner to Oslo baserte prosjekter, Ex/In-prosjektet som involverer blant annet bydel Søndre-Nordstrand og Nettverk etter soning (Røde Kors) og Forandringshuset som drar på erfaringene fra sin svenske søsterorganisasjon som har lang erfaring i dette arbeidet.

Vi har store forhåpninger til dette viktige arbeidet, nå er det opp til Stortinget og vedta og for stat, kommune og privat sektor å gjennomføre.

Les meldingen her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d49ad5d168fc46b0bf0f4be0830d2169/no/pdfs/stm202020210034000dddpdfs.pdf

 

 

Siste nyheter