Regjeringen tar Oslos behov på alvor

Denne uken la Regjeringen frem et statsbudsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.

Regjeringen svarer på utfordringene for norsk økonomi med en kombinasjon av langsiktige tiltak for vekst og omstilling og kortsiktige tiltak for økt sysselsetting. Det legges opp til bedre skatt for omstilling og vekst.

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 25 prosent for privatpersoner og selskaper. Det blir også lavere marginalskatt på arbeid for alle inntektsgrupper, samtidig som vi reduserer formuesskatten og dermed styrker norsk eierskap.

Tar storbyene på alvor

Regjeringen viser at den tar storbyene på alvor. For Oslo vil dette budsjettet både bety økte midler til kollektiv og samferdsel, samt en økning i kommunens frie inntekter.

26 millioner kroner er foreslått bevilget til E18 Bjørvikaprosjektet. Disse arbeidene er avhengig av utbyggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2017-2018. 89 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Statlige midler og bompenger er prioritert til bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Ole Deviks vei – Tåsenveien.

4 113 millioner kroner er foreslått til Follobanen-prosjektet med nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2016. Beløpet går til gjenstående kjøp av grunn, hovedarbeider for innføring til Oslo S og arbeider med tunnelen, dagstrekningen mot Ski og Ski stasjon. Kostnadsrammen for prosjektet er nær 27,6 milliarder 2016-kroner. Det legges opp til at banen kan tas i bruk fra 2021.

340 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak som skal redusere antallet feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler i Oslo-området. Innenfor foreslått budsjett til fornying av jernbanens infrastruktur er det satt av 100 millioner kroner til Alnabru godsterminal.

Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Oslo og Akershus for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 1 175 millioner kroner. Den positive trenden som vi ser i Oslo med økt vekst i kollektivbruken, vil kunne fortsette med dette budsjettet. Les mer om statsbudsjettet her.

Styrker det sosiale sikkerhetsnettet

Kunnskapspartiet Høyre leverer i regjering. Vi følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 175 millioner kroner til strukturreformen innenfor universitets- og høyskolesektoren, og sørger samtidig for 1 milliard kroner til lærerløftet og videre satsing på studentvelferd.

Regjeringen sørger for økt vedlikehold på jernbanen. 1,4 milliarder kroner mer til drift og vedlikehold av jernbanen og vi fortsetter å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Regjeringen ønsker høy aktivitet i veiutbygging og fornying, og sørger for 3,6 milliarder kroner mer til Statens vegvesen og oppstart av det nye utbyggingsselskapet for vei.

Samtidig styrker Regjeringen det sosiale sikkerhetsnettet, gjennom bedre kvalitet og økt kapasitet i omsorgstjenester, en betydelig styrking av rusomsorgen, økte midler for å bekjempe barnefattigdom samt tiltak for å styrke tilknytningen til arbeidslivet.

Grønn profil

Regjeringen prioriterer opptrapping av Klimafondet, økte midler til klima- og miljøteknologi, satsing på grønn skipsfart, økt satsing på gang- og sykkelveier og styrket internasjonal klimainnsats. Vi innfører skattefradrag til enøk-tiltak i private husholdninger.

I 2015 ble Enovas ordning utvidet til 250 millioner kroner og gjort rettighetsbasert.

Vi foreslår at Enovas ordning videreføres, og at fra 2016 kan huseiere velge å få støtten som en del av skatteoppgjøret som alternativ til direkte støtte fra Enova.

Siste nyheter