Regjeringen vil styrke kollektivtilbudet i Oslo

Med en ny t-banetunnel under Oslo sentrum vil det blant annet bli ny stasjon på Bislett. Illustrasjonsfoto: Ruter/Norconsult.

I dag la regjeringen frem Nasjonal transportplan (NTP), som representerer den største satsingen på kollektivutbygging siden Bergensbanen ble bygget for over 100 år siden. Høyre vil i regjering bruke 35 milliarder kroner på å bygge ut t-bane og jernbanenettet i Oslo frem til 2029.

– Aldri har statens direkte bidrag til å løse flokene i kollektivsystemet i Oslo vært større! Dette kommer i tillegg til tiltak hvor store investeringer i vei også utløser byutviklingsmuligheter og mer gange, sykkel, buss og trikk, slik som E6 Manglerudprosjektet, sier lederen av Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup.

En ny t-banetunnel gjør at flere sentrale deler av Oslo blir dekket, som Bislett, St.Olavs plass, Youngstorget og Grünerløkka. Med den nye Fornebubanen vil det også bli laget seks nye t-banestasjoner fra Majorstuen til Fornebu. 

Oslo og Osloregionen er i ferd med å få sitt største samferdselsløft noensinne med Høyre i regjering. Høyre vil gjøre hverdagen enklere for alle som reiser i Oslo-området, og sammen med FrP, Venstre og Krf sikrer vi nå statlige midler til mange av Oslos viktigste samferdselsprosjekter:

Her er noen av de viktigste satsingene i Oslo som nå ligger inne i NTP:

  • I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 35 700 millioner kroner til prosjekter i Oslo.
  • Staten sikrer finansiering av halvparten av kostnadene for ny t-banelinje til Fornebu og ny t-banetunnel gjennom Oslo (50/50-ordningen mellom stat og kommune).
  • Det settes av midler til å starte opp første del av E6 Manglerud-prosjektet.
  • Det settes av midler til å bygge ny jernbanetunnel Oslo S-Lysaker, et prosjekt som vil koste rundt 17,5 milliarder kroner.
  • Godstransport på jernbane prioriteres, og det settes av 4,5 milliarder kroner til å oppgradere Alnabruterminalen.
  • Regjeringen har inngått en historisk bymiljøavtale med Oslo, der staten forplikter seg til å bidra med nesten 10 mrd. kroner fra 2017 til 2023, eller nesten 1,4 mrd. kroner i året. Under den forrige regjeringen, da Senterpartiet hadde samferdselsministeren, lå snittet på 63 mill. kroner i året.
  • Det settes av 11,6 milliarder kroner til ferdigstillelse av det igangsatte dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Oslo til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes

Siste nyheter