Regjeringsskifte vil gi ufritt skolevalg

Stortingsvalget vil avgjøre om Oslos elever fortsatt skal få velge hvilken videregående skole basert på egne karakterer. Får venstresiden regjeringsmakt, kan det bli elevenes kjønn, minoritetsspråklige eller sosiale bakgrunn, eller i ytterste fall loddtrekning som vil avgjøre hvilken skole de kommer inn på.

Katta er ute av sekken. SVs skolebyråd Inga Marte Thorkildsen presenter i Aftenposten hvilke alternativer det rødgrønne byrådet vurderer når det AP-ledede byrådet skal gjennomføre SVs fanesak om å avskaffe elevenes rett til å velge videregående selv.  For SV, Arbeiderpartiet og MDG er det tydeligvis viktigere å frata de flinkeste elevene valgfriheten, enn å jobbe for å gjøre alle skoler bedre. Partiene skal fjerne fritt skolevalg, koste hva det koste vil.

Alle modellene som byrådet vurderer, har det til felles at elevene selv i liten grad kan påvirke hvilken skole de kommer inn på selv.

Det byrådet vurderer er:

  1. Tilleggspoeng for et kjønn, om du har minoritetsspråklig bakgrunn eller andre faktorer du ikke kan kontrollere selv.  Det kan for eksempel vær tilleggspoeng for dine foreldres sosial bakgrunn eller tilleggspoeng til elever fra områder med levekårsutfordringen. Dette vil gjøre det vanskeligere for alle andre å komme inn på den skolen de ønsker å komme inn på.
  2. En blandingsmodell hvor en andel av plassene gis til elevene som har best karakterer mens resten av plassene fordeles til elevene med middels gode eller dårlige karakterer. Den mest nærliggende fordelingen av disse plassene vil være loddtrekning.  En slik modell vil gjøre at kun de aller beste elevene får velge skole, mens fremtiden til resten av byens elever kanskje blir avgjort av en tilfeldig loddtrekning.
  3. En progresjonsmodell hvor elevene kartlegges og deles inn i ulike nivåer i 8. klasse. Elevene som har mest fremgang fra 8. til 10. klasse får velge skole først. Selv om dette forslaget kanskje på overflaten høres sympatisk ut, vil det være en invitasjon til elever med ressurssterke foreldre som skjønner at det er mulig å manipulere systemet ved å prestere kunstig lavt på kartleggingen i 8. klasse slik at de kan vise til stor fremgang i 10. klasse.

Det er imidlertid mulig å sette en stopper for elevenes fremtid blir overlatt til tilfeldigheter eller faktorer de ikke kan påvirke selv. Så lenge Høyre sitter i regjering vil ikke det enkelte fylke eller Oslo kommune ha myndighet til å frata elevene muligheten til å velge skole basert på egne karakter. En stemme til Høyre er derfor med å sikre Osloelevenes valgfrihet.

Regjeringen har vedtatt at det skal fastsettes nasjonale regler som innebærer at fylkeskommunene enten må ha fritt skolevalg i hele fylket, eller fritt skolevalg innenfor fastsatte inntaksområde. Dermed kan ikke Oslo vedta et inntakssystem for de videregående skolene slik som byrådet foreslår ovenfor. Venstresiden har imidlertid varslet at de vil oppheve de nasjonale reglene dersom det blir regjeringsskifte.  Dermed vil det bli fritt frem for byrådet i Oslo å innføre inntaksregler som baserer seg på faktorer som elevene ikke kan på virke selv.

Høyre er mot den konsekvente forskjellsbehandlingen av elevene som byrådet planlegger på bakgrunn av hvem de er eller hvor de bor. Forhold som ungdom ikke kan gjøre noe med, kan ikke bli avgjørende for deres fremtid. Høyre mener at fritt skolevalg er den mest rettferdige av mange urettferdige inntaksmodeller til videregående skoler. Det er mer rettferdig at hardt arbeid og innsats skal påvirke hvilken skole elevene skal gå på enn tilfeldige faktorer som loddtrekning, kjønn, minoritetsspråklig eller sosial bakgrunn.

For etter et tiårig skoleløp er det mange grunner til at en 16-åring ønsker å velge noe annet enn den skolen de tilfeldigvis bor i nærheten av, eller en skole som politikerne ha valgt ut. Det er mange grunner til at elevene kanskje ønsker å gå på et spennende yrkesfag eller studieretning. Det bør elevene selv få lov til å velge. 

SV, Arbeiderpartiet og MDG bør heller bruke sin tid og energi på å følge opp sitt politiske ansvar med å sikre at skolene er best mulig for de elevene skolen til enhver tid har. Det betyr å sikre at alle elever lærer å lese, skrive og regne. Og det betyr at elevene som begynner på videregående skole med svake karakterer får mer tilpasset opplæring. Dette er et ansvar SVs Inga Marte Thorkildsen ikke tar.

Under SV, Arbeiderpartiet og MDGs øker de sosiale forskjellene i Osloskolen. Mange elever med foreldre med lavutdanning faller fra. Det er urovekkende.

Høyre mener at man ikke kan tvinge elever bort fra de skolene og linjene de ønsker å gå på, bare fordi vi politikere ikke har vært gode nok på å gi alle elever muligheter, gi elevene mer tilpasset oppfølging eller ikke har lagt nok ressurser inn på de skolene som sliter.Utjevning av sosiale forskjeller skjer hver dag i klasserommet gjennom et langt skoleløp, ikke ved å begrense ungdommers muligheter når de skal velge sin fremtid. Det er et blindspor, og en gigantisk feilslutning å sette systemet foran elevene.

Siste nyheter