Ny runde om mattekrav for lærerstudenter

Høsten 2016 innførte regjeringen krav om karakteren fire i matematikk. SV forsøker nå å reversere dette i et eget forslag på Stortinget. Heldigvis får de ikke flertall for det!

På Stortinget i dag har vi nedstemt et forslag fra SV om å reversere opptakskravene til lærerutdanningen. som regjeringen innførte i fjor.

Hva mener de rødgrønne vennene?

SV har foreslått å fjerne dette kravet, med støtte fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Det er interessant å merke seg at Arbeiderpartiet vil slite med sine tidligere samarbeidspartnere som ikke er enige med dem om fremtiden til våre lærerstudenter.

Hva slags skolepolitikk Arbeiderpartiet vil få til med sine rødgrønne venner er høyst usikkert, både fordi de selv vingler og ser ut til å være på kollisjonskurs med potensielle samarbeidspartnere.

Hvorfor stille opptakskrav?

Men, så kan man spørre; hvorfor innførte vi dette kravet? Det er mange grunner til det.

Skolen er en av samfunnets viktigste institusjoner, og kvaliteten på lærerne er det mest avgjørende for gode resultater i klasserommet.

Norsk skole skal kjennetegnes av lærere med høye kvalifikasjoner.

Stortingsrepresentant Vinje på talerstolen i Stortinget i dag.

Bedre kvalifiserte lærerstudenter

Norsk lærerutdanning må holde høy kvalitet slik at vi sørger for at vi får dyktige lærere over hele landet. Allerede nå ser vi at innføring av høyere karakterkrav i matematikk har gitt oss bedre kvalifiserte lærerstudenter.

Vi vet at mange av elevene som dropper ut av skolen i dag, er de som presterer dårlig i matematikk. Én av fem norske ungdommer går ut av tiendeklasse med karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Vi har også færre elever som presterer på de øverste nivåene i matematikk sammenlignet med andre land.

Det beste vi kan gjøre er å styrke matematikkundervisningen, og da er det naturlig å begynne med læreren.

Stor satsing på videreutdanning

En kartlegging fra 2014 viser at altfor mange lærere i grunnskolen ikke har gode nok ferdigheter i faget de underviser i. Nær halvparten av matematikklærerne på første til fjerde trinn, og en trededel av matematikklærerne fra femte til sjuende trinn mangler solid faglig fordypning i matematikk.

På ungdomstrinnet er nær halvparten av lærerne som underviser i matemtikk i tilsvarende situasjon. Derfor satser Høyre i regjering stort på videreutdanning slik at matematikklærerne som underviser i grunnskolen har minst et halvt år med faglig fordypning i matematikk, og lærerne på ungdomskolen har minst ett år med ekstra utdanning.

Det å innføre en ny lærerutdanning vil bidra til det. Det vil også et inntakskrav i matematikk gjøre.

Bekymringsfull strykprosent

Vi trenger å rekruttere flere dyktige studenter til læreryrket og vi trenger å heve statusen til yrket. Det er bekymringsfullt når nesten fira av ti av lærerstudentene som tok nasjonal deleksamen i matematikk i år, ikke bestod.

Vi vet at lærerstudenter som har gode karakterer fra videregående skole har større sjanse for å fullføre studiet, enn de med svake karakterer.

Derfor er det grunn til å tro at en skjerping av karakterkravet i matematikk i fremtiden vil bidra til å gi oss lærere med enda bedre kompetanse og større mulighet til å gi elevene de matematikkferdighetene de trenger for å lykkes på skolen.

Og reversere dette, slik Arbeiderpartiets rødgrønne samarbeidspartnere foreslår, er å gå baklengs inn i fremtiden.

Hvorfor er matematikk viktig?

Matematikk er – og har alltid vært – et viktig fag i skolen.

Matematikk er et sentralt fag for alle, fordi grunnleggende regneferdigheter er viktig for å kunne mestre flere fag og for å kunne forstå samfunnet rundt seg og treffe riktige valg om egen økonomi. Matematikk er også viktig for å utvikle evnen til analytisk tenkning.

Vårt problem er at det er for mange elever som ikke behersker grunnleggende matematikk.

Kristin Vinje er stortingsrepresentant og har undervist ved Sommerskolen i Oslo flere år på rad. Foto: Aftenposten.

Positiv lærerrekruttering

Høyre ønsker at flere elever skal oppleve gleden av å mestre matematikk og realfag. Det er derfor vi styrker lærerutdanningen.

Det er derfor vi stiller krav til faglige kvalifikasjoner til lærere. Det er derfor vi skjerper karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene.

Rekrutteringen til lærerutdanning har de siste årene vært positiv. I 2016 var det 1100 flere fremmøtte studenter enn i 2006, og søkerne til lærerutdanningene i 2016 hadde bedre karakterer enn i 2015.

Vi ser at regjeringen satsing på læreryrket har positiv effekt, derfor må dette ikke reverseres.

Siste nyheter