Sa nei til utsettelse

Bystyrenytt fra Oslo bystyre 05. februar 2014.

Konkurranseutsetting: AP, SV, MDG og Rødt fremmet onsdag kveld i bystyret forslag om å stoppe konkurranseutsettingen av syv barnehager i Oslo. Høyre, Venstre, KrF og Frp sa nei til omkamp om et vedtak bystyret allerede i desember 2012 stemte for.

Det har i den senere tid vært mye offentlig debatt rundt byrådets planlagte gjennomføring av konkurranseutsetting av syv barnehager i Oslo, som bystyret vedtok i desember 2012. Kritikken går dels på prosess og manglende medvirkning fra foreldrenes side, dels på frykten for å miste ansatte i en overgangsfase før en ny drift overtar, og dels på mer generell politisk motstand mot konkurranseutsetting som virkemiddel for å få et større mangfold i barnehagetilbudet i Oslo.

Høyre i bystyret la vekt på at vi både i Oslo og nasjonalt har gode erfaringer med private barnehager gjennom mange år, og at de har minst like fornøyde brukere som de kommunale. I Oslo går 38 prosent av 36.000 barnehagebarn i en privat barnehage. Landets mange private barnehager har bidratt til å sikre landet full barnehagedekning og bidrar daglig til innovasjon og utvikling av sektoren. Barnehagesektoren er en gjennomregulert sektor der private barnehager er underlagt de samme nasjonale krav til kvalitet som kommunale barnehager. Tross noe lavere offentlig finansiering er private barnehager, ifølge foreldrene, bedre enn kommunale barnehager. I den store brukerundersøkelsen for Oslo-barnehagene i 2013 scoret private bedre enn kommunale barnehager på samtlige 36 spørsmål.

På spørsmål om samlet tilfredshet med barnehagen, oppnår private barnehager et resultat på 5,34, mot 5,02 i kommunale barnehager (1-6-skala). Av de 15 barnehagene som fikk best tilbakemeldinger fra foreldrene i målingene i 2013, var det to kommunale og 13 private barnehager.

Følgende syv barnehager fordelt på de tre bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker skal konkurranseutsettes: Frydenlund, Smedbakken og Ospa i bydel Alna, Bjørnåsen og Asperud i Søndre Nordstrand og Rønningen og Grindbakken barnehage i bydel Vestre Aker. Representanter for de ansattes fagforeninger har vært med i arbeidet med å utforme kriterier for valg av bydeler.

 

Fakta om konkurranseutsettingen av syv barnehager i Oslo:


 • Alle barn som går i de syv barnehagene vil beholde barnehageplassen
 • Alle ansatte vil beholde jobben når en privat tilbyder overtar driften av barnehagen
 • Kommunen vil fremdeles eie barnehagen, men driften overtas av en privat aktør
 • Kvalitetskrav, åpningstider og betaling vil ikke endres ved overtakelsen
 • Bydelene skal fortsatt føre tilsyn med at krav til kvalitet og pedagogisk innhold følges opp
 • Ny arbeidsgiver skal sikre ansattes rett til videre opptjening i en kollektiv pensjonsordning, og kan velge å gjøre eksisterende pensjonsordning gjeldende for de overførte arbeidstakerne.
 • Byrådet ser at det har vært reist spørsmål om tolkningen av barnehagelovens paragraf §4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg. Selv om byrådet mener loven er fulgt korrekt, er det viktig at foreldrene også kan få sagt sin mening skriftlig når det er uenighet om dette punktet. For å sikre at byrådet har alle relevante opplysninger, vil saken på nytt bli forelagt med momenter fra samarbeidsutvalgene og foreldrerådene.

Samarbeidsutvalgene og foreldrene har frist til 14. februar med å sende inn sine synspunkter.

Tidsprosess:

 • Kunngjøring av konkurransen ble lagt ut offentlig 18.12.2013
 • Befaring i bydelens barnehager ble gjennomført januar 2014. Med på befaring var aktuelle tilbydere, Omsorgsbygg, Utvikling og kompetanseetaten, KOU og enhetsledere barnehager
 • Tilbudskonferanse for aktuelle tilbydere avholdt 20.1.2014
 • Tilbudsfrist er 27.2.2014
 • Kontrakt er planlagt skrevet med valgt leverandør 7.5.2014
 • Overdragelse er planlagt 1.9.2014

 

Foto: colourbox.com

 

 

Siste nyheter