Selvmordsforebygging blant barn og unge inn i programmet

 

Screenshot 2014-11-24 01.12.27

12. november arrangerte Frogner Høyre sammen med Interessegruppen for Helse og Sosial (IHS) i Oslo Høyre et møte med for å få satt selvmordsforebygging på politisk dagsorden. Vi inviterte både fagfolk og presse og skrev konkrete forslag til programvedtak.

Tekst: Lene Haug

Anledningen var at Frogner Høyre og IHS ønsker å få programfestet flere konkrete tiltak for å forebygge selvmord blant barn og unge i Osloskolen. Det er bred enighet om at et tettere samarbeid mellom skole og helse- og sosialtjenestene er sterkt ønskelig. Det jobbes mye i de ulike fagmiljøene for å få til dette.

Det trengs imidlertid noen politiske og overordnede grep for å få systematisert og koordinert arbeidet skikkelig. Alle Frogner Høyre har snakket med har bedt om større politisk engasjement. Samarbeidet er ikke godt nok og det er for mye båstenkning.

Skremmende aktuelt
Pressen var også interessert i møtet. Temaet har den siste tiden vært skremmende aktuelt.

 

På lerretet bak Haug lyser tre nylige avisoverskrifter: 10-åringen som trolig døde av sult, fire søsken som ble mishandlet av foreldrene i årevis og Odin, som bare ble 13 år.
– At barn med problemer ikke fanges opp er et skremmende aktuelt og trist tema. Det er behov for mer kompetanse om psykososiale problemer i skolen, innleder Haug møtet med. skriver Østlandssendingen.

Bystyretprogrammet vedtas snart
Helse- og sosialdelen av Oslo Høyres bystyreprogram for perioden 2015-2019 skal vedtas av Oslo Høyres representantskap allerede 24. november.

Krefter i Frogner Høyre har jobbet lenge for å få innført en modell som ligner TRUST-modellen fra Miami i Osloskolen. Jørn Lein-Mathisen fra Frogner Høyre har sågar besøkt prosjeket i Florida.

10. juni i år inviterte vi initiativtageren bak og lederen for  TRUST i Miami, Frank Zenere og rektor Joaquin Hernandez til et møte med programutvalget “Levende by” som Frogner Høyres leder Ola Kvisgaard var leder for. Det kom også fagfolk fra RVTS Vest og RVTS Sør og foreningen Minos som arbeider konkret med å få innført en lignende modell i Norge. Programutvalgets medlemmer ble imponert over resultatene i Miami-Dade County og leverte innspill om dette til programkomitéen. Programkomitéen var langt på vei enig med utvalget om flere av forslagene ble lagt inn i første- og andreutkastet til bystyreprogrammet.

Programkomitéen har foreslått følgende i avsnittet “Tidlig innsats for god psykisk helse».

Tidlig innsats for god psykisk helse
Psykisk sykdom har store kostnader for den enkelte, for pårørende og for samfunnet. En stor andel av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. Aktivisering og deltakelse i samfunnet vil for mange være den beste forebyggingen av psykisk sykdom.

Lavterskeltilbud innenfor psykisk helse for barn og unge forebygger frafall i skolen og reduserer faren for rusmisbruk, angst, depresjon og selvmord. Selvmord utgjør ca. 25 prosent av alle dødsfall blant unge under 25 år. Tidlig behandling kombinert med bedre oppfølgning av de som befinner seg i risikogruppen er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser og selvmord.

For å forebygge og behandle psykisk sykdom vil Oslo Høyre derfor:

 • at barn og unge som trenger psykolog skal kunne henvises fra fastlegen, skolehelsetjenesten, studenthelsetjenesten eller lokal helsestasjon og starte behandling innen tre uker etter henvisning
 • styrke psykologtilbudet i skolehelsetjenesten
 • at behandling starter så raskt som mulig etter henvisning
 • at lærere i Osloskolen får opplæring i å se faresignalene på psykisk sykdom og å gripe inn tidlig
  ved tegn på selvskading og annen bekymringsfull atferd
 • utvikle et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og psykologer i bydelene for å styrke
  innsatsen for sårbare barn og unge i grunnskolen.
 • sikre god oppfølging av barn og unge som pårørende bl.a. gjennom å tilby bydelene opplæring og kompetansetilbud om pårørendearbeid
 • ha en nullvisjon for selvmord blant barn og unge

Frogner Høyre og IHS er fornøyde med mange av disse punktene men ønsket å spisse budskapet ytterligere, i samarbeid med fagfolkene som deltok på møtet og bydelsforeninger har gruppen derfor fremmet ytterligere forslag til behandling i representantskapet.

Det som har vært viktigst er å understreke at skolen skal være en sentral arena i arbeidet med selvmordsforebygging blant barn og unge og når det gjelder å ivareta barn og unges psykososiale helse. Skolen er det stedet barn med problemer lettest kan fanges opp og det er skolen som bør være den viktigste inngangsporten til hjelpapparatet for barn som trenger det.

Vi har derfor foreslått følgende tillegg til avsnittet:

 • Innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging i Oslo-skolen.
 • I større grad knytte faggrupper som sosionomer, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere direkte til skolene og dermed få bredere og mer spesialisert kompetanse nærmere barn og unges dagligliv.

Siste nyheter