Skolebehovsplanen

Bystyrenytt: Skolebehovsplan 2014-2024 er vedtatt.

Bystyret vedtok skolebehovsplanen 2014-2024 onsdag ettermiddag. Byrådets helhetlige plan ble vedtatt med noen tillegg fra opposisjonen. Skolebehovsplanen 2014-2024 gir en oversikt over forventet behov for skoleplasser i planperioden både for grunnskolen og den videregående skolen.

Stadig flere elever

Oslo er i den gledelige situasjonen der det er flere og flere foreldre og foresatte som ønsker at barna deres skal gå på landets beste skole, Oslo-skolen. Høyre har i arbeidet med skolebehovsplanen vært opptatt av å formidle at planen er et overordnet og langsiktig verktøy for å være forberedt på fremtidens skoleutfordringer. Oslo er også så heldige at det ikke snakkes om skolenedleggelser fordi man mangler elever, men om hvor og når det skal bygges og utvides først rundt i Oslo når man får mange nye elever. Skoler må rustes opp, skoler må endres og nye skoler må komme til.

– Oslos skolebehovsplan for perioden 2014-2024 er et av de aller viktigste dokumentene bystyret behandler, og arbeidet med fremtidige skolebehovsplaner er allerede i gang på administrativt nivå, sa Høyres Carl Henrik Bastiansen i bystyredebatten.

Ingen perfekte løsninger

-Barna som skal begynne på skolen i slutten av planperioden er ennå ikke unnfanget, født, og kanskje ikke påtenkt. Da er det vanskelig å si noe konkret om hvordan elevtallet blir på den enkelte skole i fremtiden. Tallfesting blir derfor en kalkulert risiko hvor fødselsrater, barnehagetall, skoleinnskrivningstall og flyttemønster gjør en perfekt og optimal løsning nær umulig å finne sa Bastiansen.

Han understreket at bakgrunnstallene kan svinge såpass mye i løpet av få år at det er nødvendig å ha planer for skoler som ikke ligger inne i planen på dette tidspunktet, men som kanskje har ligget inne tidligere eller akkurat faller utenfor ved denne korsvei. Derfor er det viktig å ligge i forkant, slik at eventuelle forsinkelser unngås dersom behovet skulle bli gjeldende i nær fremtid poengterte Høyres representanter i debatten.

Ishall på Frogner

Som en del av budsjettforliket mellom Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet er det enighet om både ishall og flerbrukshall ved Frogner stadion.

Høyre ser derfor ikke gode nok grunner til å gjennomføre nye utredninger om en flerbrukshall på Uranienborg som uansett vil bli svært dyr, ettersom hallen må graves ned i bakken. En flerbrukshall i prisklassen 150-250 millioner for bare Uranienborg kan ikke Høyre forsvare, spesielt når det er behov flere steder og når man kan bygge minst fem flerbrukshaller i Oslo for prisen av denne ene. Bystyret har vedtatt å opprettholde Uranienborg som 1-10 skole, og Høyre mener man må finne gode løsninger for at elevene skal ha tilgang på arealer egnet for fysisk aktivitet. En ny ishall/flerbrukshall på Frogner Stadion bør kunne tjene elevene ved skolen og mange andre brukere.

Ny ungdomsskole i Ullern bydel

Opposisjonen ønsket å komme i gang med etablering av en ny ungdomsskole i Ullern bydel hvor den tyske og franske skolen innlemmes, og fremmet forslag om dette. Imidlertid er det ikke per i dag noe tilstrekkelig elevgrunnlag for å bygge en slik skole på Ullern. Høyre valgte i stedet å fremme et forslag sammen med Venstre og KrF om at byrådet fortløpende vurdere det fremtidige skolebehovet i Ullern/Skøyenområdet, herunder også behov for tomtekjøp.

Bygdøy, Ullevål, Hasle og Marienlyst

Bystyret var enige om viktigheten av at kommende og økende behov for gymsal eller flerbrukshall i forbindelse med Ullevål skole og Berg skole blir løst på raskest mulig og billigst mulig måte. Alle var også enige om at det er viktig å fortsette arbeidet med planer for utvidelse av Bygdøy skole, slik at man er beredt den dagen det er et behov. En eventuell forsinkelse utover 2016 vil være problematisk dersom elevtallet allerede i 2015 viser at skolens kapasitet er full. Bystyret ba også byrådet å følge situasjonen på Hasle skole nøye slik at nødvendige behov blir dekket. Et flertall vedtok også å se nærmere på utvidelser ved Marienlyst skole. Alle var også enige om at det er viktig å fortsette arbeidet med planer for utvidelse av Bygdøy skole slik at man ikke mister muligheten for å ferdigstille et tilbygg i 2016.

Fakta om skolebehovsplanen:

 • Skolebehovsplanen 2014-2024 gir en oversikt over forventet behov for skoleplasser i planperioden både for grunnskolen og den videregående skolen.
 • Skolebehovsplanen, som rulleres hvert annet år, viser Oslos behov for skoleplasser for de neste ti årene og foreslår hvordan dette behovet skal møtes.
 • Elevtallsfremskrivningene, som bygger på Oslo kommunes befolkningsframskrivinger for de enkelte skoleinntaksområdene, viser en samlet elevtallsøkning i Oslo på rundt 14 700 elever frem mot 2024: 11 650 i grunnskolen og 3 050 i den videregående skolen. Dette er en noe lavere vekst enn fremskrivningene fra de tre foregående årene har vist.

Følgende vedtak ble gjort av bystyret til skolebehovsplanen:

Høyre støttet forslagene 1-5 og 9.

 1. Bystyret ber byrådet fortløpende vurdere det fremtidige skolebehovet i Ullern/Skøyenområdet, herunder også behov for tomtekjøp.
 2. Bystyret ber byrådet vurdere tiltak for å unngå hyppige endringer av skolegrenser. Det bør etterstrebes mest mulig forutsigbarhet, og at informasjonen til berørte elever og foresatte må være god.
 3. Bystyret ber byrådet sikre at skolenes funksjon som lokale kulturhus ivaretas i framtidige skolebehovsplaner, og at det tilrettelegges for dette i et tidlig stadium nårnye skoler planlegges og større rehabiliteringer skal gjennomføres.
 4. Bystyret ber byrådet i hver enkelt utbygging vurdere bygging av flerbrukshall fremfor gymsal.
 5. Bystyret ber byrådet sikre trygge skoleveier i utbygging av skoler.
 6. Byrådet bes sikre at det ved utbygging og planer for kapasitetsutnyttelse skal sikres arealer som ivaretar retten til å gå på nærskolen for elever med særskilte behov, slik som autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming.
 7. Prosjekteringen av Hasle skole gjøres ferdig, og byrådet bes legge fram sak om behovet for utvidelse og rehabilitering av skolen.
 8. Bystyret ber byrådet om å vurdere tomteervervelse for en ny skole i Sagene.
 9. Byrådet bes vurdere behovet for både utvidelse og rehabilitering ved Slemdal skole. Byrådet bes spesielt vurdere utvidelsen av skolen som er utarbeidet på vegne av FAU ved skolen.
 10. Byrådet bes utrede mulighetene for et samarbeid med den tyske og/eller franske skolen om et skoleprosjekt i Skøyenområdet.
 11. Bystyret ber byrådet sikre prosjektering av flerbrukshall tilknyttet Tokerud skole, Løren skole, Årvoll skole, Vollebekk skole og Refstad skole.
 12. Det utredes om og hvordan den tidligere Rektorboligen kan tas i bruk for å utvide kapasiteten ved Abildsø skole.
 13. Bystyret ber byrådet utrede hvordan kapasiteten på barnetrinnet ved Marienlyst skole kan økes slik at skolen forblir midtpunktet i et naturlig lokalmiljø med trygg skolevei. Utredningen skal inkludere, men ikke begrenses til, følgende muligheter for å øke kapasiteten. Utnytte tomten til Blindernveien skole som skal flyttes. Flytte deler av ungdomstrinnene ved Marienlyst til nye Fagerborg ungdomsskole når den står ferdig i 2015. Flytte barnehagen i eksisterende skolebygg slik at anlegget kan utnyttes fullt ut til skoleformål.
 14. Bystyret ber byrådet vurdere hvordan kapasiteten ved Marienlyst skole kan økes allerede fra skolestart 2014, eksempelvis ved midlertidig paviljong.
 15. Bystyret ber byrådet vurdere de forslag som skolens FAU har fremmet for utbygging av Uranienborg skole og fremlegge notat om dette for bystyret.

 

Foto: colourbox.com

Siste nyheter