Slik satser Oslo Høyre på klima

Oslos klimastrategi

Her finner du en liste over de viktigste forslagene som Høyres fraksjon i miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyre har fremmet til Oslos klimastrategi.

For Høyre er det selvsagt at vi skal levere kloden og byen videre til våre barn og barnebarn i minst like god stand som da vi overtok den. Siden klimaendringene er en trussel mot samfunnet, har vi plikt til å gripe inn. Vi skal stille krav – men også gi positive insentiver, som gjør det lett å ta grønne valg i hverdagen.

Gode miljøvalg i hverdagen

– Hva vi oppnår lokalt, blir avgjørende for om vi når de nasjonale og globale klimamålene. Det grønne skiftet starter i vår egen by. Skal vi lykkes med å nå klimamålene, skjer det i samarbeid med innbyggere og næringsliv, sier nestleder av samferdsels- og miljøutvalget, Nicolai Øyen Langfeldt (H).

Høyre har både i bystyret og på Stortinget hatt store ambisjoner for å bedre byluften og kutte i Oslos og Norges klimautslipp. Det er krevende å nå disse målene. Det er viktig at innbyggerne, næringslivet og det offentlige har en felles forståelse for hvilke tiltak som bør prioriteres. Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.

Nedenfor finner du en liste over de viktigste klimatiltakene som Høyres fraksjon i miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyre har fremmet til Oslos klimastrategi.

41 grunner til å velge Høyres klimastrategi for Oslo
 1. Redusere billettpriser i størrelsesorden 250 millioner i løpet av 2020.
 2. Takke ja til statens tilbud om ekstra penger til kollektivtrafikken og samtidig redusere bompengene slik at de brukes på å holde takstene lavest mulig for el-biler.
 3. Gi et miljøvennlig t-banetilbud til flere i byen gjennom å starte arbeidet med en ny sentrumsbane mellom Carl Berners plass og Majorstua med stasjoner på Øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett.
 4. El-sykler skal bli en del av bysykkelordningen.
 5. Gi fordeler til de som bytter ut sin fossile småbåt med nullutslippsbåt, for eksempel gjennom støtte til ladepunkter i småbåthavner.
 6. Varetransport, helt til siste ledd skal gjennomføres med nullutslippskjøretøy.
 7. Etablere pilotprosjekter for (stille) varelevering på natt i enkelte områder av byen, slik at veinettet belastes mindre og det blir mindre kø
 8. Øke tilskuddsordningen (panteordning) for utskiftning av gamle vedovner.
 9. Alle kjøretøy kommunen bruker skal være utslippsfrie innen utgangen av 2022. Det stilles tilsvarende krav til alle som utfører oppdrag for Oslo kommune.
 10. Stimulere til at mer av tungtransporten på riksveiene gjennom Oslo blir fossilfri, blant annet ved økt prisdifferensiering i bomringen.
 11. At alle nye bygg som kommunen eier skal ha pluss- eller null-husstandard.
 12. Mer solcellepanel på tak og fasader som kommunen eier.
 13. Oslo kommunes skal kjøpe miljøvennlige løsninger når de legger ut anbud.
 14. Redusere matsvinn i kommunens virksomheter med 50 prosent innen 2022.
 15. Alle kommunens virksomheter skal kildesortere avfallet sitt innen 1. juli 2020.
 16. Sørge for at bedrifter og næringsliv også kildesorterer.
 17. Sørge for at statlige virksomheter i Oslo også kildesorterer.
 18. Forurensende tungtrafikk skal få egne kjøreruter med tydelig skilting slik at de ikke blir stående i kø eller forurense lufta på småveier og i boligområder.
 19. Teste ut veiprising innen gods- og varetransport i Oslo slik at jo mer man kjører jo mer betaler man.
 20. Teste ut om varelevering kan skje med droner i Oslo. Aktuelle områder kan være Universitetsområdet, eller sykehusområder.
 21. Samarbeide med regjeringen om å få på plass en ny bymiljøavtale på innen gods- og varetransport slik at utslippene i denne sektoren går ned.
 22. Oslo havn skal være en nullutslippshavn innen 2030.
 23. Forurenser du mer i fjorden-betaler du mer; miljødifferensieringer av havneavgiften
 24. Fergene som går i fast rute til Danmark og Tyskland skal ikke forurense når de ligger til kai, det stilles krav om landstrøm for utenlandsferger fra 2023.
 25. Alle større skip skal ha utslippsfri inn- og utseiling og bruke landstrøm innen 2025.
 26. Det skal også stilles krav til cruiseskipene om å bruke landstrøm innen 2025 slik at de ikke forurenser Oslolufta når de ligger til kai.
 27. Oslo havn skal være verdensledende og iverksette tilsvarende miljøkrav til skipsanløp som er gjort i andre klimaambisiøse havner som for eksempel i California.
 28. Vi krever at lastebiler og andre tyngre kjøretøy som frakter til og betjener Oslo havn ikke skal forurense (nullutslippsløsninger) innen 2023.
 29. Vi krever at lastebiler og andre tyngre kjøretøy som transporterer varer mellom Oslo havn og Alnabruterminalen og annen landbasert varetransport til og fra Oslo havn skal være utslippsfri fra 2023.
 30. Fordeler for de som går over til nullutslippsbiler i varetransporten for eksempel ved lengre vareleveringstid i gågater for nullutslippsbiler.
 31. Få ned andelen tomkjøring i Oslo (tomme varebiler).
 32. Vurdere i hvilken grad t-banenettet kan brukes til frakt av gods og varer på tider av døgnet da det er lite persontransport.
 33. Stille krav til at byggeplasser skal sortere avfall, mer ombruk og minst mulig utslipp ved transport av avfall.
 34. Kreve klima- og miljøvennlige løsninger i nye byggeprosjekter
 35. Mer penger til Oslos klima- og energifond
 36. Få fart i planene for å bygge ut t-banenettet med Ensjøsvingen og Volvatsvingen
 37. Bygge ut infrastruktur som energistasjoner med hurtiglading, hydrogen og biodrivsstoff
 38. Innføre miljøsoner for tungtransport og nyttetransport i sentrumsbydelene innen 2023
 39. Egne parkeringsplasser til utslippsfri vare- og nyttetransport.
 40. Opprette egne parkeringsplasser for el-sparkesykler gjennom geofencing.
 41. Utvide tilgjengeligheten av el-sparkesykler utenfor sentrumsbydelene i nærheten av T-banestasjoner.

Siste nyheter