Stadig flere av de yngste sliter med lesing, skriving og regning

Illustrasjonsbilde av elever

Stadig flere elever er under bekymringsgrensen i lesing, skriving og regning i 1-3. klasse. Eirik Lae Solberg vil ha en tiltakspakke for de yngste barna i skolen.

Tallene fra de statlige kartleggingsprøvene viser at flere elever i Oslo ligger under bekymringsgrensen i lesing, skriving og regning i 1-3. klasse. I 2014/2015 var 10,8 % av førsteklassingene under bekymringsgrensen i kunne «lese ord.» Nå var 17,1 % av førsteklassingene under bekymringsgrensen. I 2014/2015 var 12,8 % av andreklassingene under bekymringsgrensen i regning. Nå har det steget til 18,5 % av elevene. Samtidig ser vi at det i motsetning til resten av landet, har blitt færre som fullfører videregående opplæring i Oslo.

Tabellene nedenfor viser andel elever i prosent som har resultater som er dårligere enn bekymringsgrensen.

Graf kristisk grense lesing 1. klasse

Graf - andel under kritisk grense i lesing på 3. trinn

Graf - andel under kritisk grense 3. trinn

Byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, mener tallene er urovekkende. Han er opptatt av at langt flere elever må få særskilt oppfølging de neste årene, og at elevene, lærerne og skolene trenger et byråd som prioriterer grunnleggende ferdigheter.

–          Osloskolen har større utfordringer enn på lenge. Dersom vi ikke tar grep nå, frykter Høyre at flere vil falle fra og slite med mestring og læring i fagene. Vi vet at tidlig innsats er helt avgjørende for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle elever mulighet. Da Høyre styrte reduserte vi antall elever under kritisk grense i lesing og regning for elever med forskjellig bakgrunn på tvers av byen. Det var og er jobb nr. 1. Det er det dessverre ikke for byrådet.

–          Ap og Raymond Johansen har latt SV overta førersetet i skolepolitikken i Oslo. De bagatelliserer resultater fra kartleggingsprøver, og har fjernet prioriteringen av norsk, engelsk og regning de første skoleårene. De har kuttet skoleøkonomien til beinet på flere skoler. Flere skoler sliter med å levere god spesialundervisning og følge opp barna som har mye fravær. I tillegg opplever mange skoler at faglige resultater ikke blir etterspurt eller fulgt opp.

Lae Solberg er overbevist om at det trengs en tiltakspakke for de yngste barna i skolen, og lover å styrke satsningen på tidlig innsats.

–          Osloskolen er bygget opp sten for sten over 18 år. Skal vi lykkes i å hjelpe alle barna som nå er under bekymringsgrensen i år, må vi ha en helt annen satsning på kunnskap og tidlig innsats enn byrådet har. For å gi barna en best mulig skolegang må man tørre å prioritere i skolen. Skolens viktigste oppgave er å sikre at alle kan lese, skrive og regne godt nok til å lykkes i livet.

Han trekker frem 5 konkrete tiltak.

  1. Vi vil følge opp skolene som har mange barn under kritisk grense i lesing og regning, og sikre at de som sliter får intensivoppfølging med kvalifiserte lærere.
  2. Vi vil gi flere lærere tilbud om etter- og videreutdanning og utdanne flere begynnerspesialister som kan hjelpe barna med å knekke lese- og skrivekoden.
  3. Vi vil sikre at flere med spesialpedagogisk kompetanse arbeider på skolene – og ikke på kontorene. Vi vil koble inn flere yrkesgrupper til å arbeide med de yngste barna.
  4. Vi vil prioritere basisfagene norsk, matte og engelsk, og ha egne realfagssatsninger i Osloskolen.
  5. Vi må styrke samarbeid mellom skolen og hjemmet, blant annet ved å innføre krav om skriftlig halvårsvurdering.

Siste nyheter