Statsbudsjettet tar utfordringene i Oslo på alvor

Bilde av politi
Forebygging av ungdomskriminalitet og områdeløft i Groruddalen, Oslo sør og indre Oslo øst har blitt prioritert i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. – Det er bra at regjeringen satser  kraftig på forebygging av kriminalitet, på å knekke de kriminelle gjengene og hjelpe barn i en vanskelig situasjon. Vi må unngå at ungdommer rekrutteres inn i kriminelle miljøer, sier Oslo Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til et samarbeid mellom barnevernet og politiet i Oslo for å styrke det forebyggende arbeidet. Satsingen skal bidra til at ansatte i barnevernet og politiet jobber tettere sammen om ungdom som begår kriminalitet og skal bidra til at barnevernet i Oslo kommer tidligere inn med tiltak som styrker ungdommenes relasjoner til positive nettverk og fremmer deltakelse i skole og i fritidsaktiviteter. Satsingen skal særlig omfatte tiltak rettet mot de yngste ungdommene. Økokrim og Kripos skal styrkes med 8 millioner kroner for intensivere innsatsen mot de etablerte kriminelle gjengmiljøene og bakmennene. Den særskilte satsingen for å styrke politiinnsatsen i Oslo sør blir videreført i 2019 med 30 millioner kroner. Det er en klar sammenheng mellom ungdomskriminalitet og dårlige oppvekstsvilkår med vold og overgrep i familien. Derfor skal Prosjekt November i Groruddalen videreføres og utvides i 2019. I tillegg skal det satses på bedre etterforsknings- og påtalekapasitet innenfor området vold i nære relasjoner. Til sammen 16 millioner kroner settes av til disse to prosjektene. Regjeringen fortsetter også arbeidet med å satse på å løfte områder i Oslo med særskilte levekårsutfordringer: – Bevilgningene til områdesatsingen i Oslo sør dobles. – Bevilgningene til områdesatsingen i Groruddalen økes med 5 millioner kroner, en økning på 12% fra 2018. – Regjeringen setter av 35 millioner kroner i 2019 til en ny 10-årig områdesatsing i indre Oslo øst. Dette inkluderer midler til en kriminalitetsforebyggende innsats på Grønland. Eirik Lae Solberg er også glad for at regjeringen foreslår å innføre gratis kjernetid i barnehagen for barn fra lavinntektsfamilier. – For integreringen og utvikklingen av barnas språkferdigheter er det også viktig at regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid slik at den også omfatter toåringer fra familier med lav inntekt. Flere Oslorelaterte saker i statsbudsjett kan du lese om her.

Siste nyheter