Stort gjennomslag

Stort gjennomslag for Oslo på Høyres landsmøte.

Oslo Høyre fikk gjennomslag for alle sine punkter i den store resolusjonen om moderniseringen av kommune-Norge. Nå forsvinner trolig den rød-grønne tidsfristen for å igangsette byggesøknader. I tillegg har Oslo fått landsmøtet med på en ny offensiv og ambisiøs barnehagepolitikk.

– Jeg møter mange utbyggere som er oppgitt over fem års-fristen for private reguleringsplaner, sier Oslo Høyres stortingsrepresentant Mudassar Kapur.

Samtidig har offentlige reguleringsplaner ikke noen tidsfrist for igangsetting av bygging. Nå er det endelig likestilling her.

Moderne kommuner

– Frem til nå har dette vært en diskriminering ovenfor utbyggere. Jeg har klare forventninger til at forslaget vil bli tatt inn i regjeringens arbeid, sier Kapur.

Oslos pådriverrolle i forenkling av boligpolitikken bekreftes av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Jeg er glad vi diskuterer boligpolitikk på landsmøtet, og at Oslo Høyre er en pådriver for forenkling. Vi vil gjøre det raskere og enklere å bygge, både for innbyggere og næringsliv, sier statsråden.

Her er noen av vedtakene:

 • At søknadsprosessen i regulerings- og byggesaker forenkles og digitaliseres i størst mulig grad.
 • Effektivisere samhandlingen mellom innbyggerne og kommunen i forkant av innsendt søknad, for å gjøre den totale saksbehandlingstiden kortere.
 • At byggteknisk forskrift (TEK10) skal gjennomgås i samarbeid med byggebransjen med sikte på å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav og pålegg.
 • At rammetillatelser skal gjelde i inntil 10 år både for utbyggere og privatpersoner.
 • At den tidsbegrensede varigheten til private vedtatte reguleringsplaner oppheves, slik at de likebehandles med offentlige.
 • At planprosesser forenkles gjennom å tillate at områdeplaner og reguleringsplaner kan vedtas under ett.
 • Sikre at adgangen til å fremme offentlige innsigelser i planforslag kun praktiseres i forhold av vesentlig regional og nasjonal betydning.
 • At klageadgangen skal begrenses når en byggesak er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan.
 • Sikre samordning av statlige innsigelser.

I Oslo rådhus er det stor begeistring for de etterlengtede forenklingene.

– Landsmøtet har vedtatt konkrete punkter som vil innebære avbyråkratisering og forenklet boligbygging. Å fjerne den tidsbegrensete varigheten av private reguleringsplaner og heve terskelen for når sektormyndighetene kan bruke innsigelse vil redusere tiden planarbeidet tar og gi økt forutsigbarhet, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen, og han får støtte av Høyres fraksjonsleder for byutvikling bystyret Maren Malthe-Sørenssen.

-Jeg er glad for at vi nå har fått et godt samarbeid om forenkling på alle politiske nivåer. Jan Tore Sanner har vist at han virkelig lytter til oss i kommunene.

Forslagene om forenkling i boligpolitikken ble enstemmig vedtatt på Høyres landsmøte. Nå kan boligbyggere i hele landet gå en enklere hverdag i møte.

Barnehagen som omsorgs- og læringsarena

Oslo Høyre har fått resten av landsmøtet med på en ny offensiv og ambisiøs barnehagepolitikk. Vi ønsker å løfte kvaliteten ved å styrke etter- og videreutdanningen og utvikle standarder basert på forskning. I tillegg vedtok landsmøtet, etter forslag fra Oslo, å endre barnehage-loven slik at det kan åpnes for mer læring.

– Gode barnehager kan utgjøre en stor forskjell for hvordan barna klarer seg på skolen og senere i livet. Da må vi sørge for at de er av god kvalitet, og gir et strukturert, målrettet tilbud til barna, sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie.

I den enkelte kommune vil Høyre:

 • Løfte kvaliteten i barnehagene.
 • Styrke etter- og videreutdanning slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse
 • Etablere et barnehagebarometer – en nettbasert, nasjonal kvalitetsportal som opplyser om kvaliteten i kommunens barnehager.
 • Endre barnehageloven slik at det åpnes for mer læring i barnehagene.
 • Utvikle felles standarder basert på forskning og beste praksis.

Les hele resolusjonen her:

Blå politikk – Grønt bymiljø

På miljøområdet har Oslo fått gehør i Høyre for ny og offensiv politikk. Raskere utbygging av skinnegående kollektivtransport, elektrifisere ferge og cruise-terminaler og utfasing av fossilt brensel til biler og bygg i offentlig sektor er noen av punktene.

Høyre vil at norske kommuner og fylkeskommuner skal:

 • Bygge ut kollektivtilbudet. Det forutsettes at staten dekker 50 pst. av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene.
 • Legge til rette for p-plasser for sykler og biler fra godkjente bildelingsordninger i forbindelse med nye boligprosjekter.
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.
 • Legge til grunn lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøp av nye busser og rutebåter. Det forutsettes at staten viderefører avgiftsfritak for miljøvennlig drivstoff til 2020.
 • Miljøsertifisere alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter innen 2019
 • Fase ut fyring med fossil olje til oppvarming i eide og leide kommunale og fylkeskommunale bygg innen 2018.
 • Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler i og rundt byene. Det forutsettes at Transnova bidrar til et nasjonalt løft for hurtigladere ved sentrale knutepunkt.
 • Innfartsparkering tilknyttet kollektivknutepunkt gjøres til en del av bymiljøavtalene.
 • Bevare parker og friområder i byene og skjerme disse mot utbygging.
 • Oppmuntre og legge til rette for bruk av landstrøm for skip i norske havner, spesielt for store passasjerferger i fast rute.

 

Du kan lese mer om hva som ble vedtatt på Høyres landsmøte her.

 

Siste nyheter