Studentene fortjener de beste lærerne

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet», der studentene og kvaliteten på undersvisningen ved universitetene og høyskolene står i sentrum. Kvalitetsmeldingen er tredje ledd i en tretrinns-rakett for å heve kvaliteten i norsk forskning og utdanning.

Høyres mål er å løfte undervisningens status og legge til rette for at universitetene og høyskolene tilbyr studentene en utdanning som er relevant for et arbeidsliv i endring.

Det er universitetene og høyskolene som må ta det største ansvaret for å heve kvaliteten.

Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet» er en klar invitasjon til universitetene og høyskolene om å ta en lederrolle. Hva kan de gjøre for å sikre at studentene uteksamineres ikke bare med den kompetansen som etterspørres på arbeidsmarkedet i dag, men også evnen til å omstille og fornye seg? Det er universitetene og høyskolene som må ta det største ansvaret for å heve kvaliteten.

Les også: Hvordan skal vi få flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge?
Les også: Skolepolitikk som virker

Høyre vil:

At universitetene og høyskolene skal utvikle systemer for å verdsette god undervisning, slik at det blir like gjevt å være en fremragende underviser som en fremragende forsker.
Nye studieprogrammer skal vurderes av fagfeller i større grad enn i dag, og de skal utvikles sammen med arbeidslivet. Å lage god utdanning må bli et kollektivt ansvar for både fagmiljøene og arbeidslivet i mye større grad enn i dag.
Samle all informasjon om kvaliteten på forskjellige utdanninger i en kvalitetsportal, slik at det blir lettere å sammenligne tilbudet ved de forskjellige universitetene og høyskolene.
At høyskoler og universiteter skal få på plass et meritteringssystem som gjør at de beste underviserne får den anerkjennelsen de fortjener. Det skal bli like gjevt å undervise som å forske. God undervisning kan læres, og da må det finnes et fagfellesskap som satser på utdanning.
At Utdanningsinstitusjonene må også selv i større grad få sette opptakskrav til utdanningene. Det kan være institusjonenes eget ansvar. Ved å rekruttere motiverte og kvalifiserte studenter vil høyskoler og universiteter også kunne få bedre læringsmiljø og høyere kvalitet på utdanningen.
Stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene, for eksempel med forskerlinjer på flere studier enn i dag.
Motivere flere studenter til å ta deler av utdanningen sin i utlandet. Høyres målsetting er at minst 20 prosent av dem som avlegger graden i Norge, skal ha vært på utveksling innen 2020.

For en universitets- eller høyskoleansatt må det være like gjevt å satse på undervisning som på forskning!

En blå tråd i Høyres politikk

En blå tråd i Høyres politikk – og en av grunnene til at jeg kjenner meg hjemme i Høyre – er ideen om at vi må skape verdier før vi kan fordele godene. Velferdsstaten avhenger av at vi øker vår produktivitet, og det kan vi kun gjøre hvis vi satser på kunnskap.

I de siste ti årene har vi hatt en enorm økning i studentmassen. Det er positivt fordi kunnskap og kompetanse er viktig for vår evne til å møte store samfunnsutfordringer og skape verdier. Men med så mange studenter trenger vi å tenke nytt slik at vi sørger for at studentene møter utdanningsinstitusjoner som kan tilby unge mennesker en god og relevant utdannelse, inkludert en lærer som tar læring på alvor.

Da må vi gjøre det attraktivt å gjøre den viktige jobben det er å undervise – for en universitets- eller høyskoleansatt må det være like gjevt å satse på undervisning som på forskning!

En lengre versjon av dette innlegget er tilgjengelig på Kristin Vinjes nettside.

Siste nyheter