Styrker forsvarssektoren med 1,9 milliarder

1,9 milliarder i budsjettstyrking fordeler seg blant annet med 1,14 milliarder til tiltak i langtidsplanen for neste fireårsperiode, 529 millioner kroner i midlertidig rammeøkning til nye kampfly med baseløsning og 154 millioner kroner til dekning av merutgifter til operasjoner i utlandet.

– Forsvarsevnen må være bærekraftig og bygges på en solid grunnmur. Etter at et etterslep på drift og vedlikehold har bygget seg opp over svært mange år, er det denne grunnmuren vi bruker det meste av midlene til å bygge. Vi vil prioritere økt tilgjengelighet og utholdenhet i Forsvaret ved å styrke vedlikeholdet, anskaffe reservedeler og bygge opp beredskapsbeholdninger. Det vi har må fungere, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen følger opp

Før sommeren la regjeringen frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og med dette budsjettforslaget viser regjeringen at løfter om økte bevilgninger, modernisering og reform følges opp. Regjeringen fortsetter den allerede påbegynte styrkingen av Forsvaret, for å bedre den operative evnen umiddelbart.

– I videreutviklingen av Forsvarets samlede kapasiteter vil regjeringen prioritere økt tilgjengelighet og utholdenhet fra 2017. Økte bevilgninger, modernisering og reform legger til rette for en historisk, men også helt nødvendig, satsing på vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og gjenoppbygging av beredskapsbeholdninger.

Hæren skal styrkes betraktelig i den kommende planperioden.

Styrker operativ evne i Hæren og Heimevernet

– Regjeringen vil styrke budsjettene til Hæren og Heimevernet for å øke den operative evnen. Tilgjengeligheten og utholdenheten styrkes, og dermed blir beredskapen bedre, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hæren skal styrkes betraktelig i den kommende planperioden. I perioden 2017–2020 planlegges det med mellom fem og seks milliarder kroner mer til investeringer i Hæren. I tillegg styrkes Hæren betydelig til trening og øving, vedlikehold og etablering av et jegerkompani i Sør-Varanger.

Totalt 13,4 millioner kroner (10,7 og 2,7) går til styrking av Hærens og Heimevernets budsjett for å ivareta militært materiells erfarte kostnadsutvikling (effektforbedring materiell).

– Med denne tydelige satsingen demonstrerer regjeringen vilje til å styrke grunnleggende forhold som er helt nødvendig for å gi Hæren og Heimevernet et bærekraftig vedlikeholdsnivå som bidrar til økt beredskap og økt operativ evne, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Bedrer driftssituasjonen i Luftforsvaret

I regjeringens budsjettforslag er det avsatt 65 millioner kroner til økt vedlikehold og anskaffelse av reservedeler og beredskapsbeholdninger til Luftforsvaret.

Dette bidrar til å sikre operativ evne både hos aldrende systemer som F-16, P-3 og Bell 412, og til å etablere tilstrekkelige og nødvendige løsninger for nye systemer som innføres.

– Regjeringen vil styrke budsjettet til Luftforsvaret for å sikre tilstrekkelig aktivitet og grunnlag for å kunne videreutvikle operativ evne i en kritisk omstillingsfase, spesielt rettet mot innfasing av nye kampfly og driftssetting av nye maritime helikoptre, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Økt operativitet i nord

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde, og Norge er NATO i nord. Regjeringen prioriterer militær tilstedeværelse med relevant operativ evne i nærområdene, særlig i nord.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier fortsatt behov for økt tilstedeværelse og situasjonsforståelse i nordområdene. Derfor prioriterer regjeringen både nasjonal og alliert situasjonsforståelse i nord gjennom styrking av flere kapasiteter, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å videreføre permanent tilstedeværelse med ubåt og økt overvåking med maritime patruljefly i våre nordlige områder.

I 2017 foreslår regjeringen å starte oppbyggingen av et jegerkompani tilknyttet garnisonen i Sør-Varanger, samt å styrke forsvarsgrenene med betydelige midler til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger for å legge til rette for økt tilgjengelighet og utholdenhet.

Les alt om satsingen i forsvarssektoren på regjeringens nettsider.

Siste nyheter