Sverige og Finland er viktige samarbeidspartnere

I en nordisk kontekst spiller Norge en viktig rolle som brobygger mellom alliansen og andre av våre samarbeidsland, skriver Michael Tetzschner. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret
Det er større geopolitisk usikkerhet i dag enn på veldig lenge, og NATO er en uunnværlig allianse for vår trygghet. I tillegg er vi avhengige av et godt og åpent samarbeid med våre nordiske naboer som ikke er medlemmer i NATO. Høyre arrangerte tirsdag 24. april et NATO-seminar på Stortinget. Svensk og finsk NATO-debatt var tema, i tillegg til nye sikkerhetspolitiske utfordringer. På deltakersiden var parlamentarikere fra både Sverige og Finland, i tillegg til eksperter på utenriks- og forsvar fra Norden, Tyskland og Baltikum.

Tettere og bedre nordisk samarbeid

Hans Wallmark redegjorde for svenske synspunkter. Wallmark har sittet i Riksdagen for Moderaterna siden 2006, og har svært mye kunnskap om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han vektla det stadig tettere og bedre nordiske samarbeidet, med flere nye avtaler inngått relativt nylig, blant annet om utveksling av radarinformasjon og enklere tilgang til hverandres luft- og sjøområder i fredstid.

Norsk NATO-politikk ligger fast

Norske synspunkter og erfaringer fikk god mottakelse av våre naboland. Forståelse for Norges rolle i NATO er viktig for svenskene og finnene, særlig hva gjelder hvordan relativt små nordiske land best mulig kan fungere i et alliert rammeverk og i samarbeid med ulike stormakter. Fra offisielt norsk hold, representert ved statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet, ble det understreket at den globale og regionale sikkerhetssituasjonen har forverret seg, men at NATO har tatt grep for å komme flere av de nye utfordringene i møte. Samtidig har nordområdene blitt viktigere de siste årene. Tross regionale og globale endringer ligger norsk NATO-politikk fast.

Svensk NATO-medlemskap

Det var spesielt stor interesse knyttet til debatten om svensk NATO-medlemskap, som ble grundig presentert av Mike Winnerstig fra det Kongelige Krigsvitenskapsakademiet i Stockholm. Han vektla at debatten i økende grad heller i favør av økt samarbeid med NATO, samtidig som spørsmålet om medlemskap forblir et politisk stridstema. Situasjonen og erfaringer fra Baltikum og Finland ble også behandlet.

Norge som brobygger

Det er ikke lenge siden mange erklærte at NATO hadde utspilt sin rolle, mens det i dag kun kommer slike påstander fra helt marginale stemmer. I en nordisk kontekst spiller Norge en viktig rolle som brobygger mellom alliansen og andre av våre samarbeidsland. Dette er en rolle vi må utvikle til fulle.

Siste nyheter