Fremtidens sykehuskapasitet i Oslo

Sykehuskapasitet i Oslo

Oslo universitetssykehus ble etablert for bedre samordning av regionsykehusene i hovedstaden. Det gjenstår å samle regionsykehusfunksjonene, dette kan skje på Gaustad eller Ullevål. Å slå sammen fagmiljøene vil både være bedre for pasientene og gi bedre ressursutnyttelse.

For Oslos befolkning er det avgjørende at det bygges ut nok kapasitet til å møte fremtidig befolkningsvekst. Som en del av løsningen er det viktig at utbyggingen på Aker-tomten til et nytt lokalsykehus for Groruddalen blir prioritert.

Befolkningen i syv av Oslos bydeler har Lovisenberg eller Diakonhjemmet som sine lokalsykehus. Det er viktig både for pasientene, men også for Oslos totale sykehustilbud at disse to diakonale sykehusene får gode forutsigbare rammevilkår og økt ansvar for egen lokalbefolkning. Disse sykehusene har kapasitet, evne og vilje til å utvide sin virksomhet, dette gir økt fleksibilitet og vil utgjøre en viktig del av Oslos totale kapasitet i fremtiden.

Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. Oslo Høyre mener en beslutning om den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo-området må være faktabasert, og glad for at Helse Sør-Øst foretar videre grundige vurderinger av utbyggingsalternativene.

Oslo Høyre vil:

· Ha en utbygging av sykehusene i Oslo-området som sikrer sykehuskapasitet for fremtiden og reserveareal for videre utbygning

· Bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og at utbyggingen påbegynnes i første fase

· At nybygging på Ullevål-tomta analyseres grundig sammen med nybygging på Gaustad som grunnlag for endelig beslutning

· At Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus får forutsigbare rammevilkår og økt ansvar slik at begge sykehusene styrkes som selvstendige og fullverdige lokalsykehus for Oslos befolkning

Siste nyheter