Tenk grønt, stem blått!

Tenk grønt, stem blått!

Høyre har en stolt historie som miljøparti i hovedstaden, og vi har store ambisjoner for fremtiden. Hvis vi skal lykkes enda bedre fremover, må vi ha folk flest med oss på et grønt skifte som gir reelle resultater.

Oslo ble kåret til Europeisk miljøhovedstad allerede i 2003, og det var en byråd fra Høyre som hentet prisen hjem og brukte den som inspirasjon til å fortsette arbeidet. I 2008 kom Oslo til finalen, men ble slått på målstreken. Gjennom 18 år med Høyre-ledet byråd gjennomførte vi en serie med store tiltak som ga betydelige miljøresultater.

Det var Høyre som innførte piggdekkavgiften, noe som bidro til betydelig bedre luftkvalitet. Vi innførte støtteordningen for innbyggere som ønsket å bytte ut sin gamle vedovn med et rentbrennende alternativ, og vi tok den møysommelige jobben med å fase ut fyring med fossil olje fra alle kommunens virksomheter. Denne jobben ble ferdigstilt i 2015, og var til inspirasjon for regjeringen. Statlige virksomheter har nå faset ut fyring med fossil olje, og et forbud mot fyring med fossil olje i husholdningene i hele Norge trer snart i kraft. Det gir både bedre byluft og lavere klimagassutslipp. Det var også under Høyres ledelse at landstrøm for Kielfergen ble en realitet. Med statens enorme satsingen på teknologistøtteordningene i Enova, ser vi at grønn skipsfart sprer seg. I 2022 kommer det til å være over 70 helelektriske ferjesamband i Norge.

Samtidig har det alltid vært viktig for Høyre at byens blågrønne preg skal videreutvikles. Vi tok initiativ til å åpne elver og vassdrag, rense havnebassenget og frigjøre Oslos sjøside til glede for befolkningen. Byutviklingen i vår tid respekterte både marka og byens parker og friområder, og det unike biologiske mangfoldet i Oslo.

Under Høyres ledelse opplevde vi også en fantastisk utvikling i antall kollektivreiser. Fra 2007-2014 økte befolkningen i Oslo og Akershus med 14 prosent. Likevel gikk trafikken gjennom bomringen ned med 7% i samme periode. Veksten i kollektivreiser var 35% i Oslo og 47% i Akershus. Denne veksten klarte byrådet til tross for at den rødgrønne regjeringen bidro med svært lite eller ingenting i statlige midler. T-baneringen ble sluttført, antall avganger ble økt (for eksempel dobling på Grorudbanen), nye t-banevogner ble kjøpt inn, nye trikker ble bestilt, trikken fikk 5-minutters ruter (eller det vi kalte «rullende fortau») i indre by og antall bussavganger- og ruter ble flere. Sanntidsinformasjon ble rullet ut og reklamefinansierte bysykler ble en realitet. For å nevne noe.

Med ny regjering i 2013 ble det betydelig utvidede rammer for å satse på kollektivtrafikk og sykkel i Oslo. Belønningsordningen sørget for store statlige overføringer til Oslo, der vi tidligere hadde blitt avspist med kr. 0,-. I tillegg forpliktet staten seg til å bidra med 50 prosent av investeringskostnaden for store kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny t-banetunnel under Oslo. Det legger til rette for at store kollektivsatsinger i Oslo kan realiseres. I Nasjonal Transportplan ble det også satt av betydelige midler til bymiljøpakker i sin alminnelighet (66 milliarder kroner) og ekspressykkelveier (8 milliarder).

Det er verdt å merke seg at klimagassutslippene i Oslo gikk betydelig ned før det nåværende byrådet tok over. I følge Miljødirektoratets utslippsstatistikk reduserte Oslo sine utslipp med 22% fra 2009-2017. Oslo kommune oppgir at reduksjonen på 9% i 2016-2017 skyldes hovedsakelig statlige tiltak: Flere elbiler, økt innblanding av biodrivstoff og fornyet bilpark. Allerede i 2014 tok Høyre initiativ til å gjøre noe med utslippene fra forbrenningsanlegg i Oslo, og foreslo at Klemetsrud skulle melde seg på i kampen om å bli det første forbrenningsanlegget med fangst og lagring av CO2.

Høyre gjennomførte store løft i miljø- og klimapolitikken i vår byrådsperiode, og kommer vi til makten etter valget 9. september vil vi fortsette det gode arbeidet. Vi vil blant annet ha en ny t-banetunnel som dekker store deler av byen som i dag ikke betjenes av t-bane. Det vil gjøre kollektivtilbudet bedre, og det vil gi mindre konkurranse om arealet på gateplan og gjøre det lettere å legge til rette for gående og syklende.

Det interessante med de store fremskrittene som ble gjort på miljøfeltet de årene vi styrte byen, var at de foregikk nesten uten støy. Vi lykkes med å bygge bro mellom ulike interesser i byen, noe som er en viktig oppgave for ethvert byråd. Samtidig gikk det ikke på bekostning av resultatene. Nå er det mye støy – uten at det har gitt bedre resultater av den grunn. Små tiltak som gir mye støy bidrar bare til å mobilisere motkrefter. Det er ingen tjent med.

Hvis du ønsker en resultatorientert miljøpolitikk som spiller på lag med innbyggerne, må du stemme Høyre 9. september. Tenk grønt, stem blått!

Siste nyheter