Høyre går til valg på å styrke småhusvernet!

Høyre går til valg på å styrke småhusvernet!

Oslos småhusområder utgjør en stadig mindre andel av byens boligmangfold, i dag kun om lag 10 prosent, og de finnes spredt over hele ytre by fra Stovner i nord til Prinsdal i sør og Ullern i Vest. Dessverre ser vi at dagens småhusplan ikke sikrer et godt nok vern om småhusområdene i Oslo.

I januar 2019 vedtok bystyret en ny plan for utbyggingen av Oslo. Der opprettholdt Arbeiderpartiet, MDG og SV sitt standpunkt om at flere småhusområder skal brukes til fortetting. Høyre synes dette er synd. Dagens byråd bidrar til et økende press på småhusområdene, og stadig vekk blir det bygget nye hus som er plassert så tett inntil hverandre at det bidrar til konflikter i nabolag. Med nåværende politikk vil også småhusområder gradvis fortettes uten helhetlige grep for hele området. En ukontrollert utbygging sprenger kapasitet på lokale skoler og barnehager, og lokale veier og annen infrastruktur er ikke dimensjonert for dette. Gjennom sin politikk viser det rødgrønne byrådet at de ikke prioriterer småhusområdene i Oslo, der er vi sterkt uenige.

Høyre går til valg på å beholde eksisterende småhusområder og å stramme inn på bestemmelsene i småhusplanen. Vi vil redusere hvor mye som kan bygges på en tomt i alle småhusområdene, slik at disse områdene får bevart sine særpreg og bomiljø. Høyre vil ikke stå og se på at familier mister sine hjem og veletablerte nabolag bygges ned og erstattes med blokkbebyggelse. Høyre ønsker flere småhusområder i Oslo, ikke færre.

For Høyre er betydningen av kvalitet i byutviklingen viktig for å skape gode bomiljøer. Derfor vil vi at:

• Utviklingsplanen for Smestad stoppes, og endres, småhusområdene må bevares
• Det sikres strøkstilpasset utbygging på Montebello
• Småhusområdene på Slemdal bevares, og skånsom fortetting i sentrumskjernen
• Skøyen – maksimal byggehøyde 12 etasjer, som trappes ned mot eksisterende bebyggelse
• Husebyskogen sikres mot utbygging og får varig vern

Se også disse sakene:
Oslo Høyres program 2019-2023

Siste nyheter