Tilbake til fremtiden

Det hjelper ikke å ha miljø i partinavnet, når man serverer gårsdagens løsninger på morgendagens utfordringer.

Skal vi lykkes med å redusere utslippene kommer vi ikke utenom to helt sentrale virkemidler: Et overordnet rammeverk som gir høyere priser på utslipp av klimagasser og ny teknologi som reduserer utslippene. Miljøpartiet De Grønne (MDG) er mot det første og lunken til det andre. MDGs primære svar på vår tids største utfordring er å gjøre Norge fattigere. Høyre mener det er mer effektivt å bidra til et grønt paradigmeskifte både hjemme og ute. Da er det spesielt fire områder som må prioriteres:

  • Miljøteknologi. Norsk industri har redusert utslippene med 40 prosent siden 1990, samtidig som produksjonen er doblet. Utviklingen må forsterkes gjennom betydelig offentlig innsats for å sikre at forskere og næringsliv utvikler og tar i bruk ny teknologi som kutter utslippene, blant annet gjennom støtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg. Slik bidrar vi også til å styrke konkurranseevnen i Fastlands-Norge og legge grunnlaget for nye, grønne arbeidsplasser i for eksempel industri og treforedling.
  • Fangst- og lagring av CO. Norge må satse på fangst- og lagring av CO utover Mongstad. Internasjonalt vil rensing av utslipp fra industri og kull være viktig, og Norge bør utvide satsingen til disse områdene.
  • Energieffektivisering. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Norge må sette seg høye mål for energieffektivisering, og følge opp dette med skjerpede standarder for nybygg, en offentlig sektor som går foran og skattefradrag for enøktiltak i egen bolig.
  • Miljøvennlig transport. Norges skal være et testmarked for verden. Vi har gode rammevilkår for elbiler, men vi må legge til rette for andre miljøvennlige alternativer som plug-in-hybrider og kjøretøy som går på biogass og bioetanol. Høyre vil sikre avgiftsfritak for alternative drivstoff frem til 2020 og stille krav om at alle nye offentlige kjøretøyer har lav- eller nullutslippsteknologi. Ikke minst må det satses mye mer offensivt på kollektivtrafikk i og rundt de store byene.

Norsk oljeutvinning er halvert siden 2000, uten at verden er blitt grønnere av den grunn. Det er fremveksten av konkurransedyktige alternativer som vil bety noe for etterspørselen etter olje globalt. Derfor er teknologisk innovasjon avgjørende, enten det er innen nye fornybare energikilder som sol og vind eller mer effektiv industriproduksjon. EUs kvotesystem er det mest kostnadseffektive virkemiddelet for å redusere utslippene i petroleumssektoren, og EU har vedtatt å redusere utslippene med 80-95 prosent innen 2050.

Fremtiden tilhører dem som tør å ligge foran, ikke dem som ser seg tilbake. Norge må vise at det er mulig å kombinere vår levestandard med lave utslipp. Vi har teknologi, kompetanse og kapital til å gjøre en forskjell. Heller enn å gjøre Norge fattigere, bør vi bruke mer av våre ressurser på å gjøre verden grønnere.

Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 28.08.13

Foto: colourbox.com

Siste nyheter