Trivsel og læring

Mestring, motivasjon og lærelyst er avgjørende for elevenes læring. Den nasjonale elevundersøkelsen viser at Oslo- elevene trives bedre med skolearbeidet, opplever større mestring, er mer motiverte og har større lyst til å lære enn elever i resten av landet.Det er et godt utgangspunkt for å lære enda mer. Trivsel og læring går hånd i hånd.

Av Stian Berger Røsland, byrådsleder og Torger Ødegaard, skolebyråd

Alle skal trives
I det siste er det forsøkt tegnet et bilde av Osloskolen som instrumentell, toppstyrt og ensidig opptatt av testing og kartlegging. Dette gir ikke et riktig bilde. Osloskolen er ikke bare best i landet på kunnskap, våre elever trives også bedre enn mange andre steder. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, eller at vi ikke skal ta bekymringer fra foresatte og elever alvorlig. I Osloskolen er vi ambisiøse på vegne av alle elevers læring, og vi er ambisiøse på vegne av alle elevers trivsel og trygghet. Skolen er til for elevene og vårt mål er at alle skal trives på skolen.

En god skole for alle elever står øverst på den politiske dagsorden, ikke som en erklæring, men som grunnlag for aktiv handling. Derfor er vi opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling. Derfor er jevnlig kartlegging av elevenes ståsted og progresjon viktig, ikke som et mål, men som et virkemiddel for tidlig innsats og oppfølging av den enkelte elev.

Prøver er nyttig
Statlige virkemidler som nasjonale prøver og kartleggingsprøver har, etter vår mening, vært svært nyttige tiltak for økt kunnskap om resultater av undervisningen på den enkelte skole, og til pedagogisk forbedring og politikkutforming. Bedre elevresultater i matematikk i internasjonale sammenligninger, kan nok til en stor del tilskrives innsatser i Kunnskapsløftet, som nasjonale prøver og økt vekt på regning og lesing.

Oslos elever både trives bedre og har større lærelyst enn resten av landet.

Oslo følger det nasjonale opplegget for prøver, kartlegging og eksamen, men med forsterkning. Oslo har 26 kartleggingsprøver i løpet av det 13-årige skoleløpet. 19 av disse er nasjonale. I løpet av et helt skoleløp på 13 år har Oslo 2 ½ dag mer med prøver enn resten av landet. Dette rimer dårlig med beskrivelsene av et skolesystem som er ensidig opptatt av tester og prøver. Skolene bruker prøveresultatene aktivt for å bedre elevenes læring og til å følge opp den enkelte elev.

Svak kultur for læring
En ekspertgruppe fra OECD har i rapporten «OECD Review of Education and Assessment in Education-Norway» (2011) gjennomgått arbeidet med evaluering og vurdering i norsk skole. I rapporten argumenteres det for at det er en svak kultur for læring i norsk skole. Norsk skole har ikke tydelige mål og kriterier for kvalitet og mangler kompetanse til å analysere og bruke den kunnskap som finnes for å forbedre praksis. Samtidig vises det til at Osloskolen har utviklet gode systemer for evaluering og vurdering, og at resultatene fra de nasjonale prøvene brukes i det lokale utviklingsarbeidet.

Mens det i OECD-området er vanlig med systemer for evaluering av elever, lærere og skoleledelse, skaper dette debatt i Norge. Noe av bakgrunnen for at det i land i OECD er en økt bruk av evaluering og vurdering er at store sosiale forskjeller stiller høyere krav til effektivitet og kvalitet i utdanningen. Oslo er Norges største by, og vi har landets mest mangfoldige elevflokk. Det byr på muligheter, men også på utfordringer. Vi har de største sosioøkonomiske forskjellene, og 40 prosent av våre elever har minoritetsbakgrunn. Det betyr at vi er nødt til å jobbe ekstra hardt for at alle våre elever skal lykkes best mulig.

Godt system for oppfølging
En betydelig utfordring i norsk skole er store forskjeller i læringsresultater fra kommune til kommune, mellom skoler og internt på den enkelte skole. Slik ønsker vi ikke å ha det. Derfor har vi innført et godt system for oppfølging av rektorer og lærere slik at alle kan bli så bra som elevene våre fortjener.

Vår erfaring er at kunnskap om hvilke utfordringer en skole har, gir positiv uttelling både for elever og ansatte. Det dokumenteres at vi når lenger enn andre kommuner. Flere elever klarer seg bedre i Osloskolen, ofte mot alle odds.

Det er ingen motsetning mellom trivsel og læring. Oslos elever både trives bedre og har større lærelyst enn resten av landet. Det er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 10. juli 2013

Foto: colorbox.com

Siste nyheter