Trygge og gode barnehager er felles mål

Jannicke Valavuo Tyldum skriver i DittOslo at hun er frustrert og sint. Det er mye som bør besvares i hennes innlegg.

Av Øystein Sundelin. Gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe

La meg først begynne med å si at vi har stor forståelse for at endringer skaper usikkerhet og uvisshet. Vil mitt barn få det like bra i barnehagen med ny drifter? Hva skjer med de ansatte? Og hvordan vil barnehagen barnet mitt går i bli drevet? Slike spørsmål forventet vi.

Høyre er opptatt av at de som skal overta driften av de aktuelle barnehagene skal følge strenge kvalitetskrav, og det er kun de beste som vil passere nåløyet. I anbudsgrunnlaget er kvalitet vektlagt langt tyngre enn pris. De må kunne dokumentere ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og de må ha en plan for bemanning og kompetanse og vise hvordan de skal jobbe med språkutvikling. Vi er opptatt av å finne aktører som kan dokumentere god kvalitet.

Ingen ansatte mister jobben

Ingen ansatte mister sine jobber og pensjonsrettighetene de har opparbeidet seg beholdes. Ny arbeidsgiver skal sikre ansattes rett til videre opptjening i en kollektiv pensjonsordning, og kan velge å gjøre eksisterende pensjonsordning gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Det stilles krav om at tilbydere ikke må ha dårligere pensjonsvilkår enn det som følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal følges av alle barnehager. Kommunale barnehager hvor driften konkurranseutsettes skal altså følge samme krav til kvalitet og innhold som andre kommunale barnehager i Oslo.

Det hevdes også at mange ansatte vil slutte allerede lenge før man vet hva slags betingelser en ny arbeidsgiver stiller med. Alle de berørte ansatte har muligheten til å vente og se hva en ny arbeidsgiver legger på bordet av lønns- og pensjonsvilkår, og fortsatt ha muligheten til å reservere seg mot å bli overført fra Oslo kommune. De ansatte kan altså uten risiko for eget økonomisk tap vente og se hva slags tilbud en ny arbeidsgiver legger på bordet før de bestemmer seg.

Bemanningsnorm

Det hevdes i debatten med bred pensel at siden en ny drifter ikke er pålagt å følge Oslo kommunes egne tariff-festede bemanningsnorm som setter mer detaljerte føringer til assistentbemanningen enn Barnehageloven, så blir bemanningen dårlig.

For det første så er krav til bemanning nedfelt i barnehageloven, som må følges av alle som skal drive barnehage. Den slår fast detaljerte bestemmelser om pedagtettheten og dernest at assistentbemanningen skal være tilstrekkelig. Alle landets kommuner med kommunale og private barnehager følger denne bestemmelsen. Til syvende sist er hva som er god bemanning i den enkelte barnehage et spørsmål om foreldrene er fornøyd og føler seg trygge på at deres barn har det bra. En privat driver kan ikke leve med misfornøyde foreldre. Bydelen vil føre tilsyn med at krav til kvalitet og pedagogisk innhold følges opp.

Lang og god erfaring

I Oslo og nasjonalt har vi gode erfaringer med private barnehager gjennom mange år, og at de har minst like fornøyde brukere som de kommunale. I Oslo går 38 prosent av 36.000 barnehagebarn i en privat barnehage. Landets mange private barnehager har bidratt til å sikre landet full barnehagedekning og bidrar daglig til innovasjon og utvikling av sektoren. Barnehagesektoren er en gjennomregulert sektor der private barnehager er underlagt de samme nasjonale krav til kvalitet som kommunale barnehager. Tross noe lavere offentlig finansiering er private barnehager, ifølge foreldrene, bedre enn kommunale barnehager. I den store brukerundersøkelsen for Oslo-barnehagene i 2013 scoret private bedre enn kommunale barnehager på samtlige 36 spørsmål. På spørsmål om samlet tilfredshet med barnehagen, oppnår private barnehager et resultat på 5,34, mot 5,02 i kommunale barnehager (1-6-skala). Av de 15 barnehagene som fikk best tilbakemeldinger fra foreldrene i målingene i 2013, var det to kommunale og 13 private barnehager.

Manglende involvering

Det har vært fremført kritikk til prosessen og manglende involvering av samarbeidsutvalgene og foreldrerådene. Byrådet har fått spørsmål om tolkningen av barnehagelovens paragraf § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg. Det er viktig at foreldrene også kan få sagt sin mening skriftlig når det er uenighet om dette punktet og saken er nå forelagt samarbeidsutvalgene og foreldrerådene. Saken vil så bli behandlet på nytt med momenter fra samarbeidsutvalgene og foreldrerådene.

Høyre ønsker en bra miks av kommunale og private barnehager — og de private barnehagene er mer enn et godt supplement. De har andre måter å drive barnehager på, og det er ofte de som bidrar til utvikling og nytenking. Det ønsker vi velkommen.

Men aller viktigst er det at vi alle har høye ambisjoner for at Oslos barnehager skal gi barna trygghet, forutsigbarhet og et godt pedagogisk innhold. Den ambisjonen har Høyre i Oslo.

 

Foto: colourbox.com

 

Siste nyheter