Trygge oppvekstmiljøer er jobb nummer 1

Jeg kan ikke tenke meg en viktigere oppgave enn å sikre barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår. Oslos ungdommer må få sjansen til å utvikle evnene sine og fullføre skolegangen sin slik at de får jobb og kan nå drømmene sine.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt noen alvorlige episoder med ungdomskriminalitet i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Vi må samtidig huske at det er en liten gruppe ungdommer som nå skaper frykt og uro i ellers gode og trygge bomiljøer. Groruddalen og Søndre Nordstrand er områder hvor de aller fleste beboerne trives, har bodd i mange år og som preges av godt samhold.

Skal nabolagene over hele Oslo forbli gode steder å bo, må vi ta tak i gjengkriminaliteten før den eskalerer.

Videreføring av Groruddalssatsingen

Det er gjort mange tiltak for å bøte på problemene, noen har lykkes, mens andre har gitt dårligere resultater. Da vi satt i byråd lanserte Høyre Groruddalssatsingen, som har lykkes med å forbedre bomiljøene mange steder i Groruddalen.

Nå som satsingen videreføres er det viktig at den i enda større grad enn tidligere adresserer utenforskap, manglende sysselsetting og for svake norskferdigheter. Det samme gjelder Oslo sør-satsingen som nå rulles ut som et samarbeid mellom Oslo kommune og regjeringen.

En videreutvikling av det kriminalitetsforebyggende Salto-samarbeidet mellom politi, kommunen og frivillige, blir også viktig for å snu den alvorlige utviklingen.

Osloskolen er Norges beste skole

Dyktige og engasjerte lærere og rektorer, satsing på basisferdigheter som lesing og regning, systematisk kartlegging av skoleresultater og ekstra innsats der det trengs – og lærevillige elever- har gjort at nesten alle skolene i Oslo skårer høyere enn landssnittet.

Osloskolen gir barn og unge et godt grunnlag for å ta videre utdanning eller komme i arbeid. Osloskolen er også best på å løfte de elevene som har det vanskeligste utgangspunktet.

Likevel ser vi økende problemer med frafall i skolen. Ungdom som hverken går på skole eller er i arbeid, er i risikosonen for å bli trukket inn i kriminelle miljøer og rusmisbruk.

Innsatsen mot frafall og rekruttering til ungdomskriminalitet må starte så tidlig som mulig. Derfor er Høyre opptatt av tidlig innsats i skolen, nettopp for å fange opp og hjelpe dem som sliter så tidlig som mulig.

Jeg kan ikke tenke meg en viktigere oppgave enn å sikre barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår.

Gode fritidstilbud

I tillegg er det viktig at barn og unge har en fritidsaktivitet etter skoletid. Derfor har vi i Oslo Høyre foreslått en ordning som skal gi tusenvis av barn og unge fra lavinntektsfamilier støtte til treningsavgifter og utstyr.

Høyres mål er at alle barn skal få mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet i uken, uavhengig av foreldrenes økonomi.

I tillegg foreslår vi å holdet fritidsklubbene hver eneste dag og styrke kvaliteten på tilbudet.

Idrettslag og andre fritidstilbud i utsatte områder fortjener i tillegg ekstra drahjelp fra kommunen. Høyre har derfor foreslått en egen ordning for det.

Mer synlig politi der det trengs

Det aller viktigste virkemiddelet i kampen mot vold, narkotika og gjengvirksomhet er selvsagt at politiet har virkemidlene som trengs til å slå ned på det.

Den nye politireformen har flyttet flere politiressurser fra kontor og ut på gatene, slik at vi får mer synlig politi som jobber forebyggende og er til stede der ungdommen er.

Regjeringen har også bevilget midler til å opprette 30 nye politistillinger i Oslo øst og syd.

Vi har ikke en eneste ungdom å miste

Det finnes ingen viktigere oppgave enn å sikre gode oppvekstvilkår for barna og ungdommene våre.

Stat og kommune kan ikke, og skal ikke, løse utfordringene alene. Vi må alle ta ansvar som naboer, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler for å sikre gode og trygge bomiljøer der vi bor og ferdes.

Alternativet til å handle nå er å miste flere av dem til et liv i rus, kriminalitet og fattigdom.

Det må ikke skje. Vi har ikke en eneste ungdom å miste.

Siste nyheter