Ønsker trygge skoleveier på Sagene

– Sagene bydel er en bydel med mye gjennomgangstrafikk. Per i dag mangler vi dessverre en helhetlig plan for å ivareta trafikksikkerheten til alle som ferdes i og gjennom bydelen vår på en best mulig måte, sier Sagene Høyres gruppeleder Kjell Omdal Erichsen. Foto: colourbox.com

Sagene Høyre har, i likhet med de andre partiene i bydelsutvalget, vært meget opptatt av å sikre en trygg skolevei for alle skoleelever i Sagene bydel.

Under bydelsutvalgsmøtet 9. juni, ble det orientert om hvordan bydelene jobber for å sikre trygge skoleveier i Sagene bydel. Det var særlig knyttet opp mot åpningen av Fernanda Nissens barne- og ungdomsskole på Storo.

Det er svært synd at Høyre og Venstres budsjettprioritering om å utarbeide en helhetlig trafikkplan for Sagene bydel ble nedstemt av alle de andre partiene i budsjettmøtet for 2016.

Viktigheten av trygge skoleveier

Høyre har derfor fremmet merknad ved de to siste bydelsutvalgsmøtene, der vi peker på at en helhetlig trafikkplan for bydelen vil være et viktig verktøy for å treffe riktige og effektive trafikksikkerhetstiltak.

– At barn og ungdom har en trygg og sikker skolevei er blant de viktigste lokale politiske målene for Sagene Høyre. Det er derfor svært synd at Høyre og Venstres budsjettprioritering om å utarbeide en helhetlig trafikkplan for Sagene bydel, ble nedstemt av alle de andre partiene i budsjettmøtet for 2016, uttaler gruppeleder for Sagene Høyre, Kjell Omdal Erichsen.

– Sagene bydel er en bydel med mye gjennomgangstrafikk. Per i dag mangler vi dessverre en helhetlig plan og et verktøy for å planlegge og iverksette tiltak for å ivareta trafikksikkerheten til alle som ferdes i og gjennom bydelen vår på en best mulig måte, sier Kjell Omdal Erichsen videre. 

Merknad fra Høyre og Venstre var følgende:

Disse medlemmer er av den oppfatning at trafikksikkerhet og trygghet for barn og ungdom er spesielt viktig, ikke bare ved en enkelt skole, men ved alle skoler og barnehager i bydelen, samt på vei til og fra nevnte skoler og barnehager. Disse medlemmer ser av BU-sak 16/38 at bydelsadministrasjonen har planlagt å få gjennomført flere trafikksikringstiltak i løpet av 2016.

Med dette bakteppet mener derfor disse medlemmer at det hadde vært klokt med en helhetlig trafikkplan for bydelen. En trafikkplan vil kunne sikret at både lokalpolitikere og bydelsadministrasjonen hadde fått en helhetlig oversikt og muliggjort en samordning av tiltak som er gjennomført og de som planlegges. Samtidig ville en trafikkplan kunne sørget for at iverkssatte tiltak kunne fungere sammen og etter hensikten, samt at man da kan ligge i forkant hva gjelder planlegging. Med bedre planlegging vil det da være mulig å i større grad unngå strakstiltak og midlertidige løsninger.

Disse medlemmer vil derfor peke på at en trafikkplan for bydelen, som ble fremmet av Høyre og Venstre i bydelsutvalgets budsjettmøte i desember 2015, ville vært et nyttig og fornuftig verktøy for å i god tid kunne planlegge og iverksette tiltak slik at trafikksikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte for alle som ferdes i og gjennom Sagene bydel.

Siste nyheter