Tryggere by med nærpoliti

Politireformen skal sikre bedre tilgjengelighet og beredskap over hele Norge. Foto: colourbox.com

– Hovedstadspolitiet blir bedre og mer robust med et nytt, felles politidistrikt, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Målet med politireformen er å skape et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig.

Politiet skal ha kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.

Mer robust politi
Nærpolitiet skal være tilstede for publikum, arbeide med forebygging av kriminalitet, utøve ordenstjeneste og drive etterforskning og ha beredskap. At vi får færre politidistrikter innebærer at mer ressurser kan flyttes fra kontortjenester til tilstedeværende politi ute blant folk.

For Oslo innebærer politireformen at vi får et mer robust politi i hovedstadsregionen. I politireformen slås Asker og Bærum politidistrikt sammen med Oslo politidistrikt.

– Endringen vil gi raskere responstid, bedre beredskap, og det har vært et ønske fra politimestrene i Oslo og Asker og Bærum. Dette tror jeg vil gi oss et bedre politi både i Oslo, i Asker og Bærum, men også i hele hovedstadsregionen, sier Røsland.

Raskere etterforskning av lovbrudd
I politireformen ligger det også et krav til at kvaliteten på politiets straffesaksarbeid forbedres.

Andelen straffesaker som oppklares skal økes, og saksbehandlingstida skal reduseres. Antall ikke påtaleavgjorte straffesaker skal reduseres betydelig.

– Asker og Bærum er Oslos aller nærmeste naboer og venner. At våre tre kommuner nå samles i et politidistrikt er positivt for vårt samarbeid. Nå starter vi arbeidet med å få på plass et integrert Politiråd som kan samordne politiets og kommunenes innsats når det gjelder det kriminalitetsforebyggende arbeidet i vår region, sier byrådslederen.

Siste nyheter