Trygghet for alle

Oslo Høyre vil at alle som bor og ferdes i Oslo skal oppleve trygghet i hverdagen. Eldre og pleietrengende skal få et enda bedre omsorgstilbud der kvalitet og valgfrihet står i sentrum.

Våre barn skal få en best mulig start på livet, og derfor vil vi heve kvaliteten i Oslobarnehagen og bekjempe mobbing i skolen. Men ikke minst må vi forebygge og bekjempe kriminalitet, særlig blant unge, og sørge for at byen er ren, trivelig og trygg for alle.

Videreføring av sentrumsprosjektet

I mange år ønsket Oslo at regjeringen skulle stille opp med større ressurser til politiet i Oslo. Etter regjeringsskiftet i 2013 ble vi hørt. I juni ble Oslopolitiet styrket med nesten 40 millioner kroner. I 2015 har Oslo fått 80 nye politistillinger, 7 nye politijurister og utlendingsavsnittet ved Oslo politidistrikt er styrket med 30 nye stillinger. Mer politi gir en tryggere by.

Noe av det viktigste vi kan prioritere er forebyggende arbeid. Vi har lykkes godt med det de siste årene. Unge under 18 år begår færre lovbrudd enn før, de klarer seg bedre på skolen, ruser seg mindre, lever sunnere og har færre adferdsproblemer. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst. Misbruk av alkohol og andre rusmidler må forebygges og reduseres, ikke minst blant barn og unge. Vi vil videreføre sentrumsprosjektet, hvor kommunen, politiet og frivillige organisasjoner samarbeider for å redusere de åpne narkotikamiljøene.

Hvordan byen ser ut påvirker også trygghetsfølelsen vår. Derfor vil Oslo Høyre ha en ren by med god belysning. Hensynet til trygghet skal være en sentral del av hvordan byen utvikles. Vi vil videreføre og styrke Oslovaktene for å skape trygghet i bygatene, og gjøre det enkelt for innbyggerne å melde fra til kommunen om steder der man føler seg utrygg.

Trygge barnehager og en god skolehverdag

At våre barn er trygge på fritiden er viktig, men samtidig er det helt vesentlig for foreldre å vite at denne tryggheten er der også når vi sender dem på skole og barnehage. Høyre går til valg på et kvalitetsløft i Oslobarnehagen. Like viktig som det er å ha nok plasser i barnehagen, er innholdet i barnehagene. Kvaliteten skal være like god i alle barnehager. Alle barn som har gått i barnehage skal beherske norsk før de begynner på skolen.

I Osloskolen vet vi at kvaliteten er i Norgestoppen. Men vi skal gjøre den bedre. Selv om elevundersøkelser viser at mobbing i Osloskolen går ned, må vi fortsette å bekjempe den. Alle skolene og barnehagene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing. Det er mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofrene. Alle ansatte i Osloskolen og Oslobarnehagen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd. Mobbing kan skade et menneske for livet og aksepteres ikke i Osloskolen eller i barnehagene.

Trygg omsorg

Trygghet handler også om å oppleve valgfrihet og verdighet i omsorgen. Denne uken lanserte byrådet sine planer for å heve kvaliteten i eldreomsorgen. Vi har allerede gjort mye de siste årene. Ingen står i sykehjemskø i Oslo. Alle som ønsker det, får enerom. Demenstilbudet er løftet betydelig, gjennom satsing på sansehager og aktivitetstilbud. Samtidig må det gjøres mer i kommende periode.

Hvis vi blir gjenvalgt vil vi bruke 5,5 milliarder kroner på å utvide kapasiteten. Nye modeller for hjemmehjelp skal gi større fleksibilitet og tilpasning av hjelpen til den enkeltes behov. Vi setter av 340 millioner til satsing på velferdsteknologi. Det skal utvikles demenslandsbyer og bygges 2000 omsorg+-boliger de neste ti årene, for å nevne noe. Noe av det viktigste i omsorgstilbudet er å ha få, men gode pleiere som kjenner din situasjon. Vi vil at eldre skal ha færrest mulig pleiere å forholde seg til i hverdagen. Mer fleksible turnusordninger bidrar til dette. Det gjør det også lettere å tilby flere ansatte fulle stillinger.

Vi vil også styrke valgfriheten og spesialiseringen innen eldreomsorgen ved at private og kommunale sykehjem og hjemmetjenester i større grad får utvikle og spesialisere sitt tilbud. Ved at brukerne og pårørende i samspill med de som leverer velferden bestemmer hverdagen, sikrer vi tilgang til et tilbud som gir trygghet for at behovene møtes. Statsminister Erna Solbergs løfte om å utdanne 15 000 nye sykepleiere og 15 000 nye helsefagarbeidere innen 2020 vil også gjøre det lettere for Oslo å nå våre mål i omsorgstjenesten.

For Oslo Høyre har trygg by alltid vært en hovedsak. For vi vet at samfunnet er en skjør mekanisme som alltid krever vår oppmerksomhet og ettersyn. Derfor går vi til valg på å skape en tryggere by. Slutter vi å hver dag levere en god politikk for trygghet i denne byen, vil den raskt forsvinne. Med Høyre i førersetet, vil trygghet alltid være i sentrum for politikken.

 

Siste nyheter