Trygghet i hverdagen

Oslo skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her, og for dem som besøker byen. Gjennom målrettet forebyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal Oslo være en storby hvor alle føler seg trygge.

I denne artikkelen trekker vi frem noen av punktene fra vårt program om Oslo Høyres visjoner for at Oslo skal bli en enda mer tryggere by.

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015- 2019.

Oslo Høyres viktigste tiltak for en tryggere by er
– synlig politi i hele byen
– aktivt og oppsøkende forebyggende arbeid blant barn og unge
– effektivt og godt renhold samt god belysning av gater og byrom

Et tilstedeværende politi

Politiet skal være der for oss når vi trenger det. Mange opplever at det er for lite synlig politi i gatene, og at etterforskningskapasiteten er begrenset.

På grunn av de korte avstandene mellom driftsenhetene i Oslo bør enheter slås sammen for å frigi politiressurser til de viktigste oppgavene.

For å styrke Oslo-politiet vil Oslo Høyre derfor
– redusere antall driftsenheter i Oslo -politiet
– ha flere mindre politiposter rundt i byen der de har kjennskap til lokale forhold
– styrke vold- og sedelighetsavsnittet slik at de også får muligheten til å jobbe forebyggende mot seksualforbrytelser
– at bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning skal prioriteres
– forby tigging

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

En god oppvekst for byens barn og ungdom

Oslo skal være en trygg by som det er godt å vokse opp i. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.

For at alle barn skal få en trygg og god oppvekst, vil Oslo Høyre derfor

– støtte Natteravnene og andre frivillige organisasjoner som driver forebyggende arbeid
– slå hardt ned på sprittaxier og annet salg av smuglervarer
– stille krav til utelivsbransjen om strengere kontroll av legitimasjon
– styrke rusfrie fritidstilbud til barn og ungdom
– ha nulltoleranse for bruk og omsetning av narkotika og alkohol ved alle ungdomstilbud 15
– stille krav til at utelivsbransjen skal rapportere omsetning og bruk av narkotika til politiet umiddelbart
– styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjenesten, skole, barnehage og politi
– videreutvikle SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) – SaLTo-samarbeidet skal omfatte forebyggingstiltak mot radikalisering og hatkriminalitet, og støtte alle initiativer, også fra det frivillige, som viser til gode resultater

Trygge og rene byrom

Byens utforming påvirker innbyggernes trygghetsopplevelse. En lys og ren by oppfattes også som en trygg by.

For å skape trygge byrom vil Oslo Høyre derfor
– videreføre og styrke Oslovaktene for å skape trygghet i bygatene
– bedre belysningen og klippe og vedlikeholde busker og trær langs gangveier og i parker
– gjøre det enkelt for innbyggerne å melde fra om steder man føler seg utrygg
– stille krav om at sterkt påvirkede personer som oppfører seg ubehagelig, pågående gateselgere, trakasserende personer og personer som driver med påtrengende sexsalg, skal
kunne bortvises
– legge til rette for å bruke byrom som av ulike årsaker blir liggende tomme over lengre tid, til for eksempel lekeplasser og ballbinger

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

For å skape rene byrom vil Oslo Høyre derfor
– slå hardt ned på forsøpling, tagging og hærverk og ilegge gebyr for dette på stedet
– stille krav til gårdeiere og grunneiere om å holde orden og ilegge gebyr til dem som lar ting forfalle
– gjøre det enkelt for innbyggerne å melde fra om forsøpling og manglende belysning
– etablere flere offentlige toaletter ved byens parker
– ha et effektivt system som sikrer store nok søppelkasser og tømming
– ha økt vedlikehold av byens gater og fortau
– bidra til etablering av flere attraktive grøntområder

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015- 2019.

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

Siste nyheter