Ulike elever, like muligheter

Elever

Alle elever skal gis muligheter til å utvikle egne evner og ferdigheter – uavhengig av hvilket utgangspunkt de møter opp med første skoledag.

Av Torger Ødegaard, skolebyråd i Oslo

Fakta viser imidlertid at vi i Norge ikke i stor nok grad greier å kompensere for elevenes hjemmebakgrunn.

Norsk og internasjonal forskning påpeker at norsk skole forsterker og opprettholder sosiale forskjeller. Andelen som tar utdanning på høyere nivå enn sine foreldre er lavere i Norge enn snittet i OECD og i våre naboland. Av elevene i Norge som startet på grunnkurs videregående opplæring i 2005 var det kun 5 % med foreldre med høy utdanning som sluttet på videregående skole. Tilsvarende tall for elever med foreldre med grunnskoleutdanning var 37 %. Det er altså en klar sammenheng mellom foreldres utdanning og sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring. Likevel finnes det land, kommuner og enkeltskoler som virker mer kompensatorisk enn andre. Det viser at skolen har et stort potensiale til å løfte alle elevene, dersom man konsentererer innsatsen mer om grunnleggende ferdigheter som lesing og regning.

Gode skoler er gode for alle, uavhengig av bakgrunn.

I motsetning til den rødgrønne regjeringen har vi i Oslo høye ambisjoner for alle barns læring, uavhengig av deres bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå. Heldigvis er det et stort handlingsrom lokalt. Osloskolen bidrar i større grad enn mange andre til å løfte alle elevene, både de som sliter og de som har særlige talenter. Nå lanserer vi en rekke tiltak som skal bidra til enda mer læring og sosial mobilitet i osloskolen.

Byrådet setter av 50 millioner kroner til å styrke elevenes norskferdigheter og leseferdigheter de neste fire årene. Målet er at skolen i enda større grad skal kompensere for elevenes hjemmebakgrunn. Gode skoler er gode for alle, og skoler med høyt faglig nivå bidrar til sosial mobilitet.

Tidlig innsats starter i barnehagen

Forskning viser at tidlig innsats er avgjørende for senere prestasjoner, derfor må vi begynne i barnehagen. I Oslo starter 1700 elever i 1.klasse uten gode nok norskferdigheter til å følge ordinær undervisning. Mange av disse barna er født og oppvokst i Norge og de har gått i barnehage. Det er med andre ord ikke nok å gå i barnehage, vi må sørge for at barnehagen gir barna et bedre grunnlag for læring og utvikling. Å lære i barnehagen er minst like viktig som å sette inn tiltak i skolen.

Det å beherske språket er helt grunnleggende om du skal kunne følge med undervisningen. Byrådet foreslår derfor en rekke tiltak som går på å stimulere til språkutvikling og læring. Blant annet skal vi utvikle et digitalt verktøy for språkkartlegging fra 3 år med tiltakspakker som sikrer målrettet oppfølging. I tillegg har vi satt av midler til språkstimuleringsmateriell i barnehagene. Mange av de som burde gå i barnehager gjør det dessverre ikke, og vi vil målrette arbeidet med rekruttering og bruk av gratis kjernetid. Språktiltak i barnehagene må derfor også ses i sammenheng med byrådets mål om at 90 % av elevene i Oslo-skolen fullføre og bestå videregående opplæring.

Bedre overgang fra barnehage til skole

Det er viktig å satse på det som skjer før skolestart, og det må følges opp når de begynner på skolen. Bedre kommunikasjon mellom barnehager og skoler er en nøkkelfaktor og det arbeidet gjøres nå mer systematisk. De som starter på skolen med for dårlige norskferdigheter vil få tilbud om et intensivert språkprogram i grupper på maks 6-10 elever. De vil i en periode også få forlenget skoledag med konsentrert opplæring i basisfagene og fysisk aktivitet hver dag. Her vil elevenes framgang følges tett, og de skal sikres et ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å følge ordinær undervisning.

I Oslo vil vi rekruttere de beste lærerne til skoler der utfordringene er størst og søkningen minst. Her tilbyr vi blant annet ekstra lønnstrinn og systematisk veiledning. Vi er også i gang med et eget utviklingsprosjekt som omfatter 13 utvalget skoler med 70 – 98 % minoritetsspråklige med mål om å løfte resultatene og følge opp svært krevende elevgrupper.

Gode skoler er gode for alle, uavhengig av bakgrunn. Vi må sørge for at det skoleåret som nå starter blir så bra at vi kan gi alle våre elever de mulighetene de fortjener. Hvor du kommer fra skal ikke være avgjørende for hvor du ender opp.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter