Uttalelse fra Oslo Senior Høyres årsmøte 19.11.2020

ET ENKELT OG FORSTÅELIG PENSJONSYSTEM

Gjeldende regler for årlig regulering av Folketrygden (alderspensjon) fra staten som alle mottar, ble vedtatt av et bredt flertall på Stortinget i 2009 etter forslag fra Arbeiderpartiet og innført i 2011. Pensjon er komplisert, og det er så og si umulig å få full oversikt over hvorledes det faste fradraget på 0,75 % (underreguleringen) slår ut. Dagens modell ga best uttelling frem til 2014 i forhold til gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. Siden har lav lønnsvekst gitt lav realvekst – både for alderspensjonister og arbeidstakere. Samtidig er det gitt skattelettelser.

Samlet gjør imidlertid endringer og påplussinger at det er vanskelig å holde oversikten for den enkelte over hva endringene innebærer. Regjeringen har nylig igangsatt et arbeid med en gjennomgang av pensjonsreformen.

Et lappeteppe av pensjonsordninger og kompensasjoner gjennom spesielle tiltak er ikke transparent og en rettsstat verdig.

Oslo Senior Høyre etterspør et forenklet pensjonssystemet som er forståelig og samtidig sikrer gode alderspensjoner for nålevende og fremtidige pensjonister.

Siste nyheter