Veien ut av pandemien

Bilde av person på hjemmekontor

Vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 22. januar 2022

Koronapandemien er snart inne i sitt tredje år. For mange mennesker har strenge smitteverntiltak betydd lange perioder med permitteringer, lite sosial kontakt og mye ensomhet. 

 

Vi må ta lærdom av pandemihåndteringen

Under pandemien har det vært benyttet en rekke virkemidler med hensikt å bremse smitten, men som har hatt som konsekvens at det har begrenset vår frihet. Det blir viktig å evaluere håndteringen av pandemien for å ta lærdom av det vi har gjort. Håndteringen har vist hvor krevende det er å treffe riktig tiltak som skal være effektive, samtidig som de er minst mulig belastende for folk og arbeidsplasser. Det er viktig at det også i avslutningsfasen brukes tiltak som er forholdsmessig. Videre er det viktig at de som har blitt rammet av pandemien nå møtes med konkrete tiltak for å begrense langvarige negative effekter av pandemien. 

Oslo Høyre vil: 

 • At det det skal utarbeides krav til begrunnelse av tiltak for Oslo som inneholder hvordan man vektet positive og negative konsekvenser ved innføring av tiltakene.
 • Tiltak med ukjent virkning skal kun kunne benyttes i ekstreme situasjoner og i kort tid.
 • Det skal utarbeides egne tiltaksplaner for hver bydel.
 • Ta i bruk koronapass for å kunne holde flere tilbud åpne, som for eksempel på kulturarenaer.
 • Midlertidig myke opp enkelte reguleringer i mat- og serveringsbransjen for å få fart på bransjen i gjenåpningsfasen. 

 

Barn og unge

Elevene våre har mistet verdifull tid på skolen. Det er ingen tvil om at hjemmeskole har hatt store negative konsekvenser for både muligheten til læring, men også til de gode sosiale fellesskapene. Samtidig vet vi at enkelte elever har hatt det bedre på hjemmeskole, enn de har det på skolen. Fremover er det viktig tiltak som kan bøte på de negative konsekvensene. Både tiltak som retter seg mot det faglige, rådgivingstjenesten og skolehelsetjenesten må innføres for å styrke tilbudet til barn og unge. 

Oslo Høyre vil:

 • At skolestenging skal være siste utvei, og alltid komme i sammenheng med avbøtende tiltak for barn og unge 
 • At det skal lages planer for hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle, frist for iverksettelse og av hvem.
 • Opprette en egen innsatsgruppe som tar tak i skoler/klasser/elever som klart viser at de henger etter post pandemi.
 • Bygge opp tilbud til elever også utenfor skoletid, som leksehjelp og talentsatsinger
 • Utdanne noen rådgiverspesialister som kan reise til ulike skoler og gi elevene oppdatert informasjon om sine muligheter, gjerne i samarbeid med næringslivet
 • Legge klarere føringer for faget utdanningsvalg, herunder utvikle et tilstrekkelig læreverk i faget
 • Utdanne og ansette flere skolepsykologer og helsesykepleiere, og tilby enkelte tjenester også digitalt 
 • Sikre at alle barn har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, ved hjelp av en støtte til lavinntektsfamilier som praktiseres likt i hele byen. Som for eksempel gjennom kommunal fritidskort-ordning.
 • Innføre nasjonale føringer som begrenser muligheten til å omdisponere helsesykepleiere til smittesporing.
 • Etablere flere tilbud for unge i alderen 18-25, som sosiale møteplasser og veiledningstjenester som bistår dem i leting etter jobb og utdanning
 • Stimulere arbeidsgivere til å tilby lavterskel- og praktisk rettede jobber, og etablere flere arbeidstreningsplasser som er tilpasset unge med ulike behov for tilrettelegging.
 • Utrede hvordan unge NAV-brukere + G40 kan tilbys arbeidstrening o.l i kommunens tjenesteapparat.
 • Ikke avlyse eksamen for avgangskullene på videregående eller på 10.trinn, før man har vurdert å ta i bruk tilpasset og lokal eksamen for avgangskullene.
 • Osloskolen må innføre klare retningslinjer om hvordan alle barne- og ungdomsskoler skal følge opp elever med høyt fravær.
 • Innføre sommerskolegaranti for 2022 slik at elever kan få et tilbud om plass i sommerskolen
 • Arrangere egne sommerskolekurs for skolestartere med svake norskferdigheter
 • Etablere sommerskole for yrkesfagelever som har mistet praktisk undervisning

 

Oslo skal være en trygg og god studentby

De rundt 70 000 studentene i byen vår har tilbragt alt for mye tid med digital undervisning på ofte en trang studenthybel og få sosiale tilbud i for lang tid. En nøkkel til sosialisering i studentmiljøet er å kunne møtes over et glass øl eller annet og benytte seg av Oslos kultur- og uteliv. Derfor er en trygg åpning av alkoholservering og kulturtilbud viktig for studentene. 

Sommerens bråk i Oslos parker understreker behovet for flere egne steder for studenter. Når treningssentrene i tillegg har vært stengt, har behovet for et sted studenter kan oppholde seg og trene utendørs og kostnadsfritt blitt tydelig.

Oslo Høyre vil:

 • Vurdere å sette opp hurtigteststasjoner på campus.
 • Oppfordre studentorganisasjonene til å inkludere alle studenter som har startet sine studier i pandemiårene i fadderuken til høsten.
 • Gå i dialog med Oslo-studentene for å diskutere hvilke sosiale og psykiske lavterskeltilbud de har behov for at kommunen bistår med
 • Det skal være siste utvei å stenge ned campus på universiteter og høyskoler og undervisningsaktiviteter som krever tilgang til utstyr.

 

Psykisk helse

Pandemien har truffet urettferdig. De som allerede har slitt med rus eller psykiske problemer kan ha mistet tilbudene som hjalp dem gjennom hverdagen. Noen som fra før sto i faresonen for å utvikle psykiske lidelser har nå utviklet problemer de trenger hjelp til å løse. Det er et sosialt ansvar å gi hjelp til de som trenger det.

For de fleste vil et godt lavterskeltilbud være nok. Det er imidlertid vanskelig å vite akkurat hvor pengene bør gå for å hjelpe flest mulig, best mulig. Derfor går Oslo Høyre inn for å gjøre en grundig utredning av hvilke lavterskeltilbud som er mest effektive for unge. Fordi psykiske problemer ikke kjenner åpningstider, bør noen av tilbudene være døgnåpne. Å vurdere en fast innkalling vil trolig senke terskelen for å oppsøke hjelp ytterligere. Derfor bør slike ordninger vurderes. 

Oslo Høyre vil:

 • Gjennomføre en grundig utredning om lavterskeltilbud for unges psykiske helse
 • Øke antallet avtalespesialister i Oslo 
 • Ta initiativ til et  målrettet og tett oppfulgt arbeid for å få ventetiden fra henvisning til psykologtime ned til en uke
 • Bygge opp et døgnåpent lavterskeltilbud for unges psykiske helse 
 • Styrke barnevernet for å møte de utfordringer som pandemien har skapt, særlig knyttet til rus og psykisk helse

 

Rusmiljøet i Oslo

Tilstanden i Oslos rusmiljø har blitt kraftig forverret gjennom, pandemien. Brukerrom, dagtilbud, avrusningsprogram m.m. har vært stengt store deler av perioden. Den siste tiden har det også blitt rapportert om mer vold og vinningskriminalitet. Personer med rusproblemer har ofte dårlig helsetilstand. De er med andre ord også ekstra sårbare for viruset.

Altfor lenge har ruspolitikken dreid seg om å moralisere rusbruk og straffe heller enn å hjelpe. Dette har Høyre vært med på å snu gjennom å foreslå rusreformen. Gjennom og etter pandemien er det flere tiltak Oslo Høyre ønsker å iverksette for å unngå at sårbare faller utenfor samfunnet, og å senke overdosedødstallene. Blant disse er muligheten for å snakke anonymt med en ruskonsulent med kompetanse om hvordan man snakker med unge i faresonen om rus.

Oslo Høyre vil:

 • Styrke lavterskeltilbudene slik at flere tilbud kan holde åpent under og etter pandemien. 
 • Styrke rammevilkårene for frivillige og ideelle aktører som driver matutdeling til vanskeligstilte
 • Inngå samarbeid med Kirkens Bymisjon 24sju i arbeidet med akutt helsehjelp overfor rusavhengige 
 • Bevare eksisterende lavterskeltilbud i sentrum frem til lignende tilbud er operativt i andre bydeler
 • Fornye mandatet til aktører i sentrumsarbeidet
 • Gjennomgå bydelenes tiltak og styrke aktiviseringstiltak, både jobbrelaterte og fritidstilbud
 • Sikre at Velferdsetaten har tilgang til fullverdig brukerutstyr 
 • Innføre prøveprosjekt med Oslo som prøvefylke for rusreformen
 • Jobbe for at private helsetilbud fortsatt kan bidra til å redusere køene og at fritt behandlingsvalg forblir.

 

Oslo skal være en god by for frivilligheten

Frivilligheten utgjør fellesskap som er uerstattelige deler av samfunnet. Gjennom å delta i frivillig arbeid kan vi oppleve gleden ved å bidra til å skape et bedre lokalsamfunn enten det gjelder omsorg, nærmiljø, idrett, kultur eller livssyn. 2022 er frivillighetens år og skal være en feiring av frivillighetens viktige rolle i samfunnet.

Mange Oslo-borgere i alle aldre opplever utenforskap. Til tross for at kommunen bruker store ressurser på utfordringene så kommer ofte de beste resultatene og ideene i samarbeid med frivilligheten. 

Oslo Høyre vil:

 • Styrke kommunens finansiering av frivillige organisasjoner, foreninger som en investering for å møte fremtidige utfordringer. 
 • Gi støtte til flere frivillige arenaer hvor unge tilbys trygg og stabil voksenkontakt.
 • At Oslo kommune tilstreber at kontakten med frivilligheten er minst mulig byråkratisk
 • Sikre at det er tilstrekkelig med lokaler tilgjengelig for frivilligheten
 • Inngå samarbeid med frivillige organisasjoner i arbeidet med å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet, blant annet å utvikle exit-programmer

 

Aleneboende og eldre på sykehjem 

Depresjon er den hyppigste psykiske lidelsen hos eldre. Pandemien har ikke gjort behandlingen enklere. Eldre mennesker har høyere risiko for å utvikle alvorlige sykdomsforløp ved koronainfeksjon. Derfor har stadig flere eldre vært ekstra varsomme med sosial kontakt i forhold til yngre, med de negative konsekvensene dette medfører i form av mindre trivsel og økt psykisk uhelse. Eldre har gjennom pandemien blitt mer ensomme og enkelte grupper har fått en atskillig vanskeligere situasjon under pandemien. Besøkene på institusjoner har blitt færre og mer kompliserte å gjennomføre på grunn av avstandskravene.

På kort sikt er det liten utflating i befolkningsveksten blant de eldste innbyggerne i Oslo, men det forventes at det vil bli høyere vekst i de eldste aldersgruppene fra 2023. Det er store behov for langsiktige tiltak. Mange har stort hjelpebehov for tilrettelagte tiltak og godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjen er nødvendig for å utsette behov for heldøgnsomsorg som sykehjem.

Oslo Høyre vil:

 • Bekjempe ensomhet blant eldre ved å utvide kommunale tilbud 
 • Øke frivillighetsmidler for å fange opp flere eldre som sliter med ensomhet og isolasjon etter pandemien 
 • Kartlegge tjenester som eldre uten IT kompetanse ikke får brukt eller finner vanskelig for å kunne gi dem et fullverdig tilbud 
 • Videreføre og utvide tilbudet Rosa Busser til alle bydeler 
 • Gjenåpne og styrke sosiale tilbud til eldre, og trygge aktivitets- og treningstilbud til de eldste eldre
 • Gjeninnføre praksis med aktivitetstid i hjemmetjenesten
 • Etterstrebe at de at de eldre får forholde seg mest mulig til de samme personene som jobber i hjemmetjenesten. 
 • Styrke rammevilkårene for frivillige aktører som driver besøkstjeneste, for å sikre god kvalitet på tilbudet (opplæring og oppfølging av frivillige og deltakere) og at flere får en besøksvenn. 
 • Utvide og styrke tilbud til dagsenter for demente

 

En bærekraftig økonomi post Korona

Et viktig styringsprinsipp er ønsket om å overlevere samfunnet til neste generasjon i bedre stand enn vi selv mottok det. Prinsippet om bærekraft bør derfor ligge til grunn ikke bare for klimapolitikken, men også for den sosiale og økonomiske politikken. De tre siste perspektivmeldingene har alle pekt på alvorlige utfordringer for den norske velferdsstaten og utviklingstrekk i den økonomiske politikken som på sikt ikke er bærekraftig, med en aldrende, sykere og mindre sysselsatt befolkning, økende klimautfordringer, fallende oljeinntekter, og en stadig dyrere og mer dominerende offentlig sektor. Statens utgifter og antall offentlig ansatte fortsetter å øke samtidig som inntektsgrunnlaget vil reduseres.

Et viktig mantra for de siste tiårenes norske finansministre har vært «å bruke mer penger i dårlige tider, og mindre penger i gode tider». Det er lett å bruke mer penger i dårlige tider, men tallene forteller oss at det har vært fryktelig vanskelig å bruke mindre penger når tidene igjen bedrer seg. Vi har fortsatt ikke oversikt over de fullstendige virkningene korona-pandemien vil ha på norsk økonomi og samfunnsliv, men vi står overfor store utfordringer. I tillegg til å sikre folkehelsen må vi også sikre det økonomiske fundamentet for samfunnet og velferden vår. Vi må prioritere hardere i offentlige budsjetter, samtidig som vi må legge til rette for at næringslivet skal kunne skape nye arbeidsplasser. Vi må omstille landet. Det gjør økonomien både solid og bærekraftig. I tillegg vil vi være bedre rustet til å møte neste krise.

Oslo Høyre mener:

 • Man må sikre det økonomiske fundamentet for samfunnet og velferden vår ved å redusere veksten i offentlige utgifter
 • Åpne for søndagsåpne butikker i sentrum

 

Siste nyheter