Vestre Aker Høyres program 2019 – 2023

Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. (Høyres formålsparagraf)

Høyre i Vestre Aker ønsker praktiske løsninger på reelle problemer for innbyggerne. Vår politikk bygger på dette verdigrunnlaget:

 • Tillit til enkeltmennesket, samfunnet styrker enkeltmennesket
 • Frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv
 • Respekt for andre og for fellesskapet
 • Samhold og solidaritet mennesker imellom
 • Omsorg for den som trenger det
 • Samspill mellom personlig frihet, sosialt ansvar og de private og offentlige fellesskapene
 • Makt og ansvar plassert så nært den enkelte og familien som mulig

Høyres ideal om å forandre for å bevare innebærer å utvikle samfunnet gradvis for å bevare grunnleggende verdier og sikre en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å ta vare på, videreutvikle og modernisere det gode som allerede finnes. Vi vil gå skrittvis frem i utviklingen av byen og bydelen, istedenfor å valse over gode ordninger og miljøer med prestisjeprosjekter som kanskje ikke er godt gjennomtenkt. Samtidig skal byen fortsette å endre seg i takt med tiden og reelle behov for utvikling av næringsvirksomhet, boliger og felles tjenestetilbud som eldreomsorg, utdanning og samferdsel.

For Høyre er demokrati mye mer enn flertallsstyre. Vi vil gi rom for de valgene som tas av den enkelte og de små sosiale enhetene, organisasjonslivet og bedriftene, og ulike sosiale og kulturelle grupper. Den som velger annerledes enn mange andre, skal bli møtt med åpenhet og toleranse fra samfunnets side. Vi misliker politiske prosjekter som tar sikte på å vise konflikt og sette grupper opp mot hverandre.

Som samfunn skal vi legge til rette for gode liv for alle, med respekt for de valg den enkelte tar. Trygge oppvekstvilkår og en kvalitetsskole med ambisiøse mål for alle vil alltid stå sentralt for Høyres politikk.

I kommunesammenheng: Oslo skal være en by for alle

En grønn bydel – kutt i utslipp for et triveligere lokalmiljø

Bydel Vestre Aker er i utgangspunktet en grønn og frodig bydel, men høy byfortetting gjør at vi fremover må beskytte de naturnære områdene våre. Det må legges til rette for at flere kan gå, sykle og reise kollektivt, selv om bilen fortsatt er viktig for mange. Lokal forurensning må reduseres, og mener vi at Røatunnelen er  viktig  for å sikre et renere og triveligere bysentrum for folk flest.

Vestre Aker Høyre vil arbeide for at:

 • Oslo kommune sikrer et bedre vern av Mærradalen og Husebyskogen
 • Det ikke etableres administrasjonsbygg i Husebyskogen for ny vannforsyning til Oslo
 • Det vurderes en nærmiljøhage øst i bydelen, etter inspirasjon av Voksenenga nærmiljøhage
 • Det satses på innsektshoteller over hele bydelen, med start på bydelsadministrasjonens bygg
 • Bydelens ungdomsskoler etablerer gratis ladepunkter for elevenes sparkesykler/elsykler
 • Byen oppgraderer badeplassene ved tjern og vann nærmest bebyggelsen
 • Holmendammen mudres, vegetasjon fjernes og grøntområdene oppgraderes
 • Det etableres bade- og idrettsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Bymiljøetaten foretar en opprydning i Vinderen-/Gaustadbekken, slik at området blir mer tilgjengelig
 • Holmenkollen nasjonalanleggs veioverbygg beplantes for å bryte betongstilen og få frem det grønne
 • Himstadjordet/Bogstadleiren omgjøres fra avfall- og lagringsplass for Bymiljøetaten til åpent, grønt publikumsområde, gjerne med økologisk utsalg og cafédrift i samarbeid med Bogstad gård eller Voksenenga nærmiljøhage
 • Gangveien som går fra Olaf Bulls vei/Ankerveien og til Røahagan blir oppgradert
 • Det etableres ny, gang- og sykkelvei fra Røa sentrum til Hovseter T-banestasjon
 • Røantunnelens østre utløp etableres med grøntdekke og tur- og sykkelvei, slik at man kan gå, sykle og gå på ski fra Mærradalen, oppover Hovseterdalen og inn til Sørkedalen. Planen forutsetter at Høyre får gjennomslag for etablering av Røatunnelen!
 • Det etableres en tryggere sykkeltrasé i krysning med Holmenveien ved Lille-Vinderen
 • Ny sykkeltrasé etableres fra Slemdal til Ring 3, men uten ekspropriering av eiendommer langs Slemdalsveien, og sykkelfelt i Risalléen bør vurderes som et alternativ

 

Byutvikling for et trygt og godt bomiljø

Vi vil utvikle byen for å gi plass til dem som vil bo her, skape attraktive nye bomiljøer med moderne tjenestetilbud og gode møteplasser. Det skal være plass til både grønne bomiljøer og mer kompakte, bypregede områder. Interesser og behov i ulike livsfaser skal tilgodesees. Innbyggerne skal ha stor frihet til å velge den livsform som passer hver enkelt. Endringer av eksisterende strøk skal være gradvise og gi forutsigbarhet og opplevd kvalitet for dem som allerede bor der. Det nye må tilpasses det som skal bevares. Knutepunktfortetting må skje på en balansert måte.

Vestre Aker Høyre vil arbeide for at:

 • Eiendomsskatten avvikles så raskt som mulig. For bolig skal dette skje i kommende bystyreperiode
 • Stramme inn på bestemmelsene i småhusplanen ved å redusere utnyttelsen per tomt, slik at disse områdene bevarer sitt særpreg og bomiljø
 • Smestad tas ut som utviklingsområde, og at småhusområdene beholdes som i dag
 • Slemdal fortettes på en skånsom måte, og vi vil ikke ha bymessig fortetting i småhusområdene
 • Røa beholder sin identitet, vi sier nei til høyhus og vil ha et mer åpent bysentrum
 • Småhusområdene i Diakonhjemplanen flyttes over i småhusplanen
 • Det vurderes om Statens eiendom Huseby kompetansesenter kan omreguleres til boligformål
 • Det opprettes dialogforum mellom myndighet, utbyggere og innbyggere i områdeplaner
 • Det innføres forbud mot organisert tigging i Oslo
 • Bydelen i størst mulig grad opprettholder smett og stier, som bl.a. Ris og Røa vel arbeider for
 • Boligbyggs eiendommer på Hovseter Torg får et større vedlikeholdsbudsjett, slik at det blir gode boliger for alle
 • Det etableres et områdeløft for Hovseter, hvor ny skole og gode utearealer prioriteres
 • Det etableres ny turvei langs åskammen til Hovseterdalen, fra Orebakken til Hovseter Torg
 • Sørkedalen er en verdifull del av det mangfoldige Oslo og bør videreutvikles til å være et attraktivt sted å bo med flere nye familieboliger. Vi ønsker et livskraftig lokalsamfunn i Sørkedalen.
 • Sørkedalen trenger bedre kommunikasjoner, herunder styrket busstilbud, fortau fra Sørkedalen kirke, forbi Sørkedalen skole og til forsamlingshuset, sykkeltrasé fra Peder Ankers plass til Skansebakken og fullgod bredbånddekning
 • Peder Ankers plass oppgraderes og forbedres, som bl.a. Røa vel har tatt initiativ til
 • Kulturkart og et skiltprogram for bydelen til bruk i Osloturismen videreutvikles
 • Thomas Heftye, som stiftet den norske Turistforening, utviklet byens friluftsliv med Frognerseteren og det første Tryvannstårnet, markeres med et 200-årsjubileum 29.10.2022
 • Områdeplanen for Slemdal sentrum må sikre at den gamle presteboligen for Holmenkollbanen i Tennisveien 1 beholder sin hage og visuelle kontakt med området

Sikker og velfungerende trafikkavvikling

Vi vil fortsette arbeidet med en miljøvennlig utvikling av byen. I Vestre Aker vil vi gjøre buss og bane til et enda bedre tilbud. Alle trafikanter, både gående, syklende og andre kjørende tas hensyn til i utviklingen av veinettet. Det skal være enkelt også å bruke bilen. Vestre Aker Høyre vil at det gjennomføres fremkommelighetstiltak for alle trafikantgrupper. Billige og enkle tiltak som krever små investeringer og tar kort tid, prioriteres.

Vestre Aker Høyre vil arbeide for at:

 • Røatunnelen gjennomføres med langt løp, som gir et vesentlig bedre miljø, og et triveligere og åpnere Røa sentrum. Miljøtunnelen må igangsettes senest i 2022.
 • Vinderen- og Slemdalkryssene prioriteres med planfri løsning for T-banen
 • Nye Diakonhjemmet stasjon må etableres samtidig med kryssene, og nedsenkes
 • Smestadkrysset utvikles med bedre forhold for gående og syklende, samtidig som gjennomkjøringskapasiteten forbedres
 • Holmenkollbanens stasjonsnett skal være som i dag, og ikke stoppe på Majorstuen
 • Det etableres bedre tverrgående bussforbindelser fra øst til vest i bydelen
 • Bydel Vestre Aker blir pilotbydel for moderne, individualiserte kollektivløsninger som shuttlebusser og småbusser etter modell av «rosa busser»
 • Øvre deler av Voksen- og Holmenkollen får et bedre busstilbud som tillegg til T-banen
 • Byen må være fremkommelig ved at Ringvei 2 er åpen for tverrkjøring mellom bydelene
 • Det må settes et tak for høye bompengekostnader. Noen familier er avhengige av bilen
 • Det gis rett til parkering på egen eiendom, og maksimumskravet fjernes (grunneier avgjør)
 • Innførte parkeringsrestriksjoner som viser seg å være en ulempe for beboere, besøkende eller næringsvirksomhet, fjernes
 • Samtidig med Fornebubanen etableres Volvatsvingen slik at den nye banen får direkte forbindelse mot Blindern og Nydalen
 • Svendstuveien må gjenåpnes til allmenn ferdsel, ved fjerning av bom
 • Vedlikehold av boligveier må økes for bedre trafikksikkerhet og færre skader
 • Vestre Aker er særlig utsatt vinterstid. Vintervedlikehold, strøing og brøyting skal forsterkes. Fortau skal kunne brukes trygt.
 • Bymiljøetaten forbedrer atkomstveien fra Frognerseteren T-banestasjon til restauranten
 • Kommunen utreder beredskapsvei fra Holmenkollen og kartlegger kapasiteten i veisituasjonen på Voksenliasiden
 • Det etableres ny atkomstvei fra Slemdalsveien til nye Diakonhjemmet Sykehus
 • Trafikkapasiteten i sentrale veier som Slemdalsveien og Sørkedalsveien fra Majorstuen til Smestad opprettholdes. Nåværende byråds planer om kraftig innsnevring vil skape uholdbare trafikale forhold

 

 

 

Gode barnehager og skoler som gir alle gode og trygge oppvekstvilkår

Bydelen har gode skoler og muligheter for en allsidig og trygg oppvekst. Men noen av våre skoler er underfinansiert. Det er ikke akseptabelt. Politiske løsninger må bidra til å styrke kvaliteten i opplæringen og skape gode rammer for barn og unges utfoldelse. Bydelen har fortsatt utfordringer med gode nok skoleanlegg for en voksende befolkning. Rusbruk blant unge er en bekymring som må vektlegges. Alle skal kunne ha en god oppvekst i Vestre Aker.

Vestre Aker Høyre vil arbeide for at:

 • Foreldrene skal kunne velge mellom kommunale, private og ideelt drevne barnehager
 • Flere grunnskoler i Oslo vest må få økte bevilgninger, slik at elevene sikres en god skole
 • Helsesykepleierordningen for bydelens barne- og ungdomsskoler styrkes
 • Fritt skolevalg til videregående skoler opprettholdes, en viktig valgfrihet for elevene
 • Byggingen av ny Hovseter skole med en storsal med scene prioriteres av kommunen
 • En god blanding av kommunale, ideelle og private barnehager opprettholdes
 • Det forebyggende arbeidet mot ungdomsrus styrkes med egen kompetanse i bydelen
 • Grindbakken skole får tilfredsstillende løsning for kroppsøvning
 • Svendstuen og Vinderen skoler får tilbake sine spesialrom
 • Sørkedalen skole forblir selvstendig skole, og at gymsalen forbedres, til glede for bygda
 • Idrettstilbudet på Persbråten videregående skole utvides ytterligere til norsk toppnivå
 • E-sporttilbud på Persbråten VGS kan bidra til nytt, spennende teknologimiljø i bydelen
 • International Baccalaureate (IB)-linje på barne-, ungdoms- og videregående skole etableres i bydelen
 • At familier med lavere inntekt skal få gratis eller sterkt reduserte satser på Aktivitetsskolen (AKS), uavhengig av hvor i byen de bor
 • Den nye ungdomsklubben på Hovseter får egne lokaler i den nye skoleeiendommen som skal bygges
 • Sisterhood-prosjektet, der unge jenter kan treffe ‘storesøstre’, (såkalte ‘jentecoacher’) skal styrkes
 • Kontakten mellom forebyggende politiavdeling i bydelen, SALTO (‘Sammen lager vi et trygt Oslo’), skolene/FAU’ene styrkes gjennom faste møter der foreldre kan uttale seg

En aldersvennlig bydel med gode omsorgstilbud for alle

Vi vil bygge videre på de gode helse- og omsorgstjenestene i bydelen. Vi vil legge vekt på hvordan brukerne vil ha det. Det er viktig at byen leverer flest mulig gode tjenester for hver krone. Lokale fellesskap og frivillig innsats spiller en stor rolle, og for å bevare og styrke dette må bydelen ta hensyn til disse kreftene når driften planlegges.

Vestre Aker Høyre vil arbeide for at:

 • Fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten opprettholdes, en viktig rettighet
 • Det etableres en ordning med gratis boligbefaring for seniorer, som skal avdekke behov for tilpasninger, for å kunne bo hjemme lenger
 • De rosa bussene kan kjøre til CC Vest-senteret, og at kjøretiden utvides til lørdager
 • Diakonhjemmet sykehus får tilstrekkelig kapasitet, også innen voksenpsykiatri
 • Ved en ny storbylegevakt på Aker, at Diakonhjemmet sykehus får legevaktfunksjon
 • Jordmorkapasiteten ved helsestasjonene sikres for styrket ammehjelp i hjemmet
 • Helsestasjonene får økt kapasitet til å gjennomføre den viktige fireårskontrollen
 • Bydelen tar hensyn til lokale fellesskap og frivillig innsats når drift av helse- og omsorgstjenestene i bydelen skal planlegges og driftes.
 • Bydelens seniorer med behov får tilbud om digitale hjelpemidler som letter hverdagen
 • Dialogen mellom hjemmetjenesten, seniorsenter og sykehjem styrkes for bedre totaltilbud
 • Tilbudet i seniorsentrene på Røa og Vinderen styrkes og utvides ved bedre samarbeid
 • Alle skal ha rett til prest på sykehjemmene
 • Frivillighetsordning for digital opplæring hjemme utvides, med bruk av nettbank, epost, osv.
 • Finansieringen av Frivilligbussen sikres og at det vurderes utvidede transporttilbud for eldre i vinterhalvåret med glatte veier
 • Det legges til rette for flere boliger tilpasset eldre i større reguleringsplaner, som Slemdal
 • Det økes antall tilgjengelige plasser på dagsentrene
 • Palliativ tjeneste styrkes slik at flere kan få dø hjemme
 • Fleksibiliteten og tilbudet innenfor hverdagsrehabilitering og –mestring styrkes. Det bør vurderes å benytte ledig kapasitet av personlige trenere (SATS mv.) som tillegg til annet fagpersonell, etter modell fra Stavanger kommune

Bedre tilgang til friluftstilbudet, Tryvann og naturområdene

Vi vil at de som bor i Vestre Aker, og resten av byen og omlandet, skal ha glede av den fantastiske variasjonen i bydelen. Vestre Aker har enestående naturkvaliteter nær bylivet. Dette må forvaltes langsiktig. Idretts- og rekreasjonsmuligheter i verdensklasse skal videreutvikles. Vestre Aker skal være en bydel for sport og idrett for alle, hele året rundt. Vi vil bevare og styrke tilgangen til marka og grøntområdene.

Vestre Aker Høyre vil arbeide for at:

 • Holmenkollen Tennisklubb må snarest få etablere sitt klubbtilbud på Midtstuen
 • Markagrensen håndheves. Likevel bør små justeringer kunne vurderes der hvor opplagte samfunnsinteresser imøtekommes, eller der hvor grensen i dag er satt tilfeldig og upassende
 • Etablerte skiløyper bør beholdes i verneområdene, såfremt de ikke truer verneformålet
 • Det gis økt driftsstøtte til Skiforeningen for å sikre bedre snøproduksjon
 • Bydelens barn og unge bør få tilbud om skiskole, gjerne med gratis utlån av skiutstyr
 • Bysykkelordningen utvides til også å omfatte friluftssteder som Bogstad og Holmenkollen
 • Det opprettes tverrforbindelse for tur og sykkel mellom Blankvann og Kobberhaugshytta
 • Tiltak mot tilgrising av nærområdene ved Gaustadskogen og Sognsvann prioriteres
 • En mer effektiv kollektivløsning til Tryvann og Oslo Vinterpark utredes. Dette er Oslos største barne- og ungdomsdestinasjon og en unik frilufts- og turistdestinasjon. Dette kan kanskje vurderes som et offentlig-privat initiativ (OPS-prosjekt).
 • Tryvannstårnet bør av private investorer utvikles til publikumsrettet virksomhet, i kombinasjon med nybygg til for eksempel restaurant og hotellvirksomhet
 • Det etableres ny flerbrukshall i bydelen, som Kultur- og idrettsetaten påpeker
 • Det etableres fotball- og ballbaner i øvre del av Holmenkollen-/Voksenkollenområdet
 • Barn og unge kan bruke Voksenjordet om sommeren til rekrutteringsbane for golf
 • Kommunen sikrer bedre vedlikehold av Korketrekkeren, en undervurdert turistattraksjon
 • Det etableres gode gratis opplæringstilbud for vinteridrett av innvandrere, barn og unge
 • Det etableres bytte-/utlånssentraler for sportsutstyr til barn og unge i lavinntektshusholdninger
 • Det etableres en aktivitetspark med rampe for skating, rullebrett, lek og moro på publikumsområdet øst for Gardeleiren, som et lavterskeltilbud for barn og unge

En næringspolitikk for arbeidsplasser, lokalhandel og service

Servicetilbud og arbeidsplasser bydelen skaper gode lokalsamfunn der befolkningen kan få innfridd sine behov uten lang reisevei. Høyre vil legge til rette for dette særlig ved lokalsentre og knutepunkter og samtidig avveie næringsvirksomhet slik at det tas hensyn til beboere i nabolaget.

Vestre Aker Høyre vil arbeide for at:

 • Det legges til rette for næringsvirksomhet, spesielt handel, og lytte til handelsnæringen og iverksette tiltak for å motvirke nedgangen i nærhandelen.
 • Det legges til rette for flere sosiale møteplasser i bydelen
 • Det ikke skal være felles serveringsforskrifter for hele byen, lokal vurdering er best
 • Lokale næringsdrivende har tilfredsstillende parkeringsforhold for kunder og varer
 • Flere etablerer kafeer, restauranter, puber og lignende på Røa, Vinderen og Slemdal
 • Det stimuleres til økt salg av mat og drikke fra Sørkedalen og lokale produsenter
 • Det legges til rette for at driverne av markastuene kan betjene nye kundegrupper og utvide sesongen med selskaper og aktivitetsarrangementer

Siste nyheter