Vi har ingen elever å miste

Vi har ingen elever å miste

Muligheten til å fullføre skolen er det beste verktøyet vi har mot økte forskjeller. En god skole som ser alle elever skaper et Norge på sitt beste.

av Saida Begum- Høyre ordførerkandidat i Oslo & Harald Victor Hove – Høyres byrådslederkandidat i Bergen. Innlegget ble først publisert i Dagbladet 8/3-19.

Nyheter - Saida Begum. Foto: Oslo kommune /Sturlason

Saida Begum. Foto: Oslo kommune /Sturlason

Vi representerer to ulike byer, med forskjellige utfordringer og lokale løsninger. Likevel kan vi sammen finne god politikk, og bruke skolen til å bekjempe sosiale forskjeller. Sosial mobilitet skjer på skolen, og muligheten til utdanning er nøkkelen til et Mulighetsnorge der alle kan lykkes.

Vi må ha troen på hver enkelt elev, og at alle elever har et potensial. Skal det nås må det stilles noen krav til skolen, foreldre, lærere og elevene.

I storbyene er det en spesielt stor utfordring at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen. Disse barna står i fare for å falle fra senere i skoleløpet, med mindre vi setter inn tidlig innsats allerede i barnehagen. Barnehagen skal gi en trygg og god omsorg, og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. De første leveårene er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse.

Nyheter - Harald Victor Hove. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Harald Victor Hove. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre vil at alle barnehager skal ha en bevisst strategi for læring som skjer i samsvar med barnas lek. De første årene i barns liv er de viktigste for faglige- og sosiale ferdigheter. Kommunen må legge grunnlaget for tidlig innsats på skolen. Før barna begynner på skolen må lærerne vite hvor skoen trykker og hvem som trenger ekstra oppfølging og hjelp. Tilpasset undervisning er viktig for Høyre, for alle barn fortjener å møte et faglig nivået på egne premisser. Skolen skal finne det beste i alle slik at alle kan leve opp til sitt eget potensial.

Det er et samfunnsproblem at elever begynner på videregående skole uten verken å mestre basisfagene og eller kan henge med i undervisningen. Det er ikke å se hver enkelt elev eller å ta dem på alvor når vi har et system der en nesten kan se hvem som nesten er garantert å droppe ut. 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen er borte minst en måned og 9000 av 10.-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår må vi stille noen krav.

Vi har ingen elever å miste, og ønsker derfor en fraværsgrense på ungdomskolen. En fraværsgrense på ungdomsskolen vil fungere som et verktøy for å fange opp elever i tide og gi de nødvendig oppfølging.

8000 elever har et så dårlig utgangspunkt fra grunnskolen at videregående skole blir krevende å gjennomføre. Vi vil derfor innføre et frivillig 11. skoleår mellom ungdomsskolen og videregående med et eget undervisningsopplegg tilpasset den enkelte elev. Det vil være et år som tar hensyn til kunnskapshullene, og det skal jobbes aktivt for å tette dem igjen.

Vi gir elever en lovfestet rett til videregående utdanning, men klarer ikke å gi dem den nødvendige kunnskapen til å fullføre. Et helt skoleår er ikke nødvendig for alle, og det kan for noen holde med ekstra oppfølging gjennom 10.klasse, eller at det tilbys sommerskole. For mange er ikke 10 års grunnskole nok, og de kan trenge et ekstra løft for å kunne fullføre videregående.

Det er læreren og ikke elevene som skal styre mobilbruken på skolen. Vi er bekymret for mobilbruk i skolen, og hvilke konsekvenser det har både for elevens læringsutbytte og det sosiale miljøet på skolen. Både i Bergen og Oslo har en rekke skoler endret reglene på egenhånd, med positive resultater. På Kjøkkelvik skole i Bergen, sier lærerne at læringsutbyttet har gått opp og mobbingen har gått ned. Vi ønsker at kommune skal være aktive skoleeiere som setter et felles regelverk for alle.

Norge på sitt beste er en skole som ser alle, som ikke gir slipp på elever og som evner å stille krav. Vi stiller til valg fordi vi har ambisjoner på skolen og elevenes vegne. fordi alle har en verdi og at med de riktige verktøyene skal alle elever ha muligheten til å lykkes. Vi ønsker en skole med små forskjeller og store muligheter, hvor foreldrenes lommebok, bakgrunn eller utdannelse ikke skal være en begrensing for elvene.

 

Siste nyheter