Viktige gjennomslag for Oslo Høyre

Oslo Høyres delegasjon under Høyres landsmøte 2017. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Økning av forsvarsbevilgningene opp mot NATOs 2 % -mål i løpet av en tiårs-periode, opprettholdelse av målet om å fjerne formueskatten, og bevaring av barnetrygden er eksempel på viktige saker hvor Oslo Høyre fikk gjennomslag på Høyres landsmøte.

– Oslo Høyre markerte seg som en tydelig politisk stemme i de mange debattene på landsmøtet – og bidro til den skapende uenigheten som må til når vi lager partiprogram, sier Oslo Høyres leder Nikolai Astrup.

Den viktigste saken under årets landsmøte, var stortingsprogrammet som meisler ut politikken som skal lede Høyre til valgseier ved høstens valg. Oslo Høyres delegasjon var aktive i mange viktige debatter, og bidro til at Oslo Høyre fikk satt viktige fingeravtrykk på det endelige vedtatte stortingsprogrammet.

Norge er på overdosetoppen

– Vi fikk også gjennomslag for en ny linje i ruspolitikken, som blant annet medfører at oppfølging av rusmisbrukere flyttes fra justis- til helsesektoren – fra straff til behandling, sier Nikolai og sikter til disse vedtakene:

 • Unge narkomane skal hjelpes ikke straffes.
 • Fastleger kan starte behandling med Subutex.
 • Det skal startes forsøk med heroinassistert behandling for tunge narkomane.

Høyre satser på Forsvaret

Forsvarspolitikken og økte bevilgninger til Forsvaret skapte mye engasjement i Oslo Høyres representantskap både i oktober 2016 og i januar 2017 under den lokale behandlingen av utkastet til stortingsprogrammet.

Oslo Høyre var et av de ledende fylkeslagene som presset på for at Norge skal forplikte seg til å oppfylle NATOs mål om at medlemslandene minst skal benytte 2% av BNP på forsvaret innen 2024. 

– Vedtaket om satsing på Forsvaret ble skjerpet, noe som understreker at regjeringens historiske satsing på forsvar skal videreføres i neste stortingsperiode, sier Nikolai Astrup.

Etter mye forhandlinger sluttet landsmøtet enstemmig opp om følgende vedtak:

 • Høyre vil fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20% av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret.

Fjerne formueskatten på sikt

Den næringsfiendtlige formuesskatten var et annet område hvor Oslo Høyre fikk landsmøtet med seg i et programpunkt om at Høyres langsiktige mål er fjerne formuesskatten.

I programutkastet var det foreslått at kun formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut. Selv om Oslo Høyre ikke fikk tilslutning til å avvikle hele formuesskatten i neste stortingsperiode, vedtok landsmøtet følgende programpunkt:

 • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.

I forkant av landsmøtet var det også mye debatt om hvorvidt Høyre skulle gå inn for å opprette barnetrygden, eller å fjerne den og erstatte den med gratis barnehage og skolefritidsordning.  Et overveldende flertall på landsmøtet støttet Oslo Høyres standpunkt om å opprettholde barnetrygden.

Debatter om bioteknologi i Høyre har tradisjonelt fokusert på spørsmål knyttet til fosterdiagnostikk. På landsmøtet fikk Oslo Høyre flertall for et helt nytt kapittel om næringsrettet bioteknologi som fokuserer på mulighetene bioteknologi gir innen fiske, oppdrett, havbruk, prosessindustri og medisinsk teknologi.

– Nå er oppgaven å samle seg om det nye partiprogrammet, og bidra til at våre mange gode saker blir kjent for velgerne, sier Astrup avslutningsvis.

Les mer: Se talen til Nikolai Astrup fra landsmøtet.

Andre viktige saker hvor Oslo Høyre fikk gjennomslag på landsmøtet:

 • Like vilkår for å gi blod for alle i monogame forhold, også for homofile menn.
 • Åpne opp for dobbelt statsborgerskap i Norge.
 • Rett og plikt til etter- og videreutdanning for rektorer.
 • Si ja til etablering av videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell fra toppidrettsgymnas
 • Styrke kompetansen om evnerike barn i lærerutdanningen.
 • Åpne for at deler av introduksjonsprogrammet for innvandrere gjøres om til obligatorisk arbeidspraksis eller deltagelse på yrkesrettet kurs
 • Gjennomgå straffelovgivningen med sikte på å fjerne unødvendige forbud.
 • Delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie.
 • Trappe opp arbeidet internasjonalt for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og muligheter for familieplanlegging.
 • Være pådriver internasjonalt i kampen mot barneekteskap og tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis.
 • Styrke arbeidet for å hindre at barn forsvinner fra asyl og flyktningmottak.
 • Øke bruken av TAF (teknisk allmennfaglig utdanning)/ TIP (teknikk og industriell produksjon) som gjør det mulig for elever å kombinerer yrkesfag og allmenn videregående.

Siste nyheter