Viktige gjennomslag på landsmøtet

I helgen bidro medlemmene i Oslo Høyres delegasjon på landsmøtet til å sikre flertall for eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, økning av lærlingtilskuddet og gjennomgang av trygdeordninger for å sikre at det alltid skal lønne seg å jobbe.

Flere hundre delegater fra alle landets fylker var denne helgen samlet på Høyres landsmøte på Gardermoen. På dagsorden sto blant annet vedtak om ny politikk innenfor digitalisering, bioteknologi, grønn omstilling og arbeid og inkludering. I tillegg ble det vedtatt uttalelser og politikk om utenriks- og forsvarspolitikk, reiseliv og utstyrsstipend for yrkesfagelever.

Aktiv delegasjon

Oslo Høyre vedtok på representantskapets møte i mars mange endringsforslag til storresolusjonene som kom opp til behandling på Høyres landsmøte, og Oslo Høyres delegater markerte seg godt i debatten.

– Oslo Høyre fikk gjennomslag for en rekke av våre forslag på landsmøtet, og vi var en av de mest aktive delegasjonene. Vi er et fylkeslag som bidrar til viktig politikkutforming, vi skaper engasjement og bidrar til god og informert debatt, oppsummerer en fornøyd delegasjonsleder Heidi Nordby Lunde etter en hektisk helg på Gardermoen.

Nyheter - Heidi Nordby Lunde ledet både Oslo Høyres delegasjon og arbeidet med storresolusjonen "Arbeid er integrering".

Heidi Nordby Lunde ledet både Oslo Høyres delegasjon og arbeidet med storresolusjonen "Arbeid er integrering".

En av Oslos delegater, Aga Sadlowska fra Gamle Oslo Høyre, pådro seg til og med en replikk fra delegat nr. 1 – selveste statsministeren.

– Det er et kompliment til Aga, og et tegn på våre medlemmer og vedtak blir tatt på alvor, smiler Lunde.

Står fast ved 2 prosent til forsvar

Det var stort engasjement i Oslo Høyre om å følge opp NATOs mål om at medlemslandene skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar og sikkerhetspolitikk.

Oslo Høyres vedtak ble bekreftet i resolusjonen Et trygt Norge i en ny tid: «Stå fast ved beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår.»

Gjenvalg

I tillegg til politikkutvikling ble partiets ledertrio Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Bent Høie gjenvalgt for to nye år.

Oslo Høyres Mudassar Kapur og Erling Kagge ble begge gjenvalgt som medlemmer av Høyres sentralstyre.

 

Dette er noen av endringsforslagene Oslo Høyre fikk gjennomslag for eller støttet på landsmøtet:

Bioteknologi

 • Ja til eggdonasjon.
 • Ja til assistert befruktning for enslige.
 • Donorbarn skal få rett til å vite sitt biologiske opphav ved fylte 15 år.
 • Utvidet grense for hvor lenge nedfryste egg/embryo kan oppbevares.

Digitalisering

 • Oslo Høyres viktige presisering om at det offentlige ikke skal utvikle produkter og tjenester i konkurranse med private selskapet, ble vedtatt. Det samme ble en formulering om at offentlige virksomheter ikke skal utvikle egne IKT-systemer i konkurranse med private aktører, men gjennom innkjøp bidra så langt som mulig til konkurranse, mangfold og utvikling av privat næringsliv.
 • Tilrettelegge for deling av kjøredata for forskning og utvikling, så lenge personvernet blir ivaretatt.
 • Omstrukturere og deregulere drosjenæringen, herunder vurdere å fjerne løyvekravet i tråd med ESAs påpekninger.

Arbeid er integrering

 • At det skal være mulig for både offentlige og private barnehager å starte språktilbud for foreldre av innvandrerbarn, etter modell fra Oslo.
 • Øke og differensiere lærlingtilskuddet.
 • Gjennomgå trygde- og støtteordninger for å sikre at det alltid skal lønne seg å jobbe.
 • Innføring av aktivitetsplikt etter tre års oppholdstillatelse, mot dagens fem år.
 • Aktivitetsplikt for foreldre med barn som mottar gratis kjernetid i barnehagen.
 • Etablere traineeordninger i det offentlige for innvandrere.

Grønn omstilling

 • Fjerne kravene om 15 prosent økologisk landbruk.
 • Sikre et mer helhetlig avgiftssystem og konkurransenøytrale vilkår for resirkulerte produkter.
 • Redusere unødvendig plastemballasje og bruk av plast.
 • Legge til rette for at norsk vannkraft og naturgass kan bidra til utslippskutt i Europa.
 • Sikre gode rammevilkår for fortsatt utbygging av vannkraft og oppgradering av eksisterende anlegg.

 

Siste nyheter