Vil ikke folk ha nynorsk, så skal de!

Det er 200 år siden nynorskens far, Ivar Aasen, ble født, og helt siden Stortinget i 1907 vedtok den obligatoriske sidemålsstilen, har det vært et politisk stridstema.

Jeg registrerer at Senterpartiets Liv Signe Navarsete nå tar til orde for sterkere lut for å snu en utvikling hun misliker ved å likestille nynorsk og bokmål i Grunnloven. Jeg mener tvang er feil vei å gå. Både bokmål- og nynorsktilhengere bør ha selvtillit nok til å la folk selv bestemme hvilken målform de skal bruke.

Språk er ikke bare kommunikasjon men også kultur: hvilken språkform vi benytter vil for mange også dreie seg om hvordan vi ønsker å fremstå og hvilke verdier vi ønsker å bli forbundet med. Jeg synes det er flott at vi lever i et land rikt på språk og dialekter, men jeg liker ikke at man benytter tvang for å fremme én språkform fremfor en annen.

12 prosent av grunnskoleelevene har i dag nynorsk som hovedmål, og 8-9 prosent av befolkningen foretrekker å bruke nynorsk når de skriver. Dette innebærer at det overveiende flertall av nordmenn har bokmål som sin målform. Likevel står det i departementenes forskrifter at 25 prosent av deres kommunikasjon skal foregå på nynorsk, og elever i ungdomsskolen og i videregående skole har obligatorisk skriftlig eksamen i sidemål.

Jeg tror tvang er et dårligere virkemiddel enn valgfrihet. Dersom ansatte i statsforvaltningen selv kan velge hvilken språkform de benytter, kan det være at de arbeider mer effektivt. Dersom elevene selv kan velge om de ønsker opplæring i sidemål, kan det være at undervisningen i grunnskolen blir mer lystbetont. Det vil åpenbart være en fordel at elevene får konsentrert seg mer om å beherske hovedmålet sitt bedre, uansett om det er bokmål eller nynorsk. Ingen er tjent med at vi bruker ressurser og tid på opplæring som ikke gir resultater. Etter over 100 år med tvungen skriftlig sidemålsopplæring vet vi at tvang ikke har gitt gode resultater. Bokmålselevene uttrykker seg dårlig på nynorsk, og byråkratene i forvaltningen er ikke særlig godt skolert i nynorsk.

Høyre går derfor inn for en modernisering ved at elevene skal bruke tekster både på bokmål og nynorsk samtidig som vi vil avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål. Vi velger ikke bort noen målform, men vil bygge opp under begge målformene som hovedmål og erstatte dagens rett til å få svar på egen målform med en rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til å bruke sin egen målform.

Jeg ønsker ikke å påtvinge noen en annen målform enn det som faller naturlig. Vi bør ha tillit til at hver og en selv kan velge hvilken målform man uttrykker seg best på. Så bør vi respektere det valget.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter