10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme ved kommunevalget i Oslo? Her er 10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo:

02.09.2016 kl. 21.12
  1. Vi vil bygge ut kollektivtilbudet

Fremfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka. Det vil gi avganger hvert femte minutt på T-banen over hele byen og føre til at titusenvis av flere Osloborgere blir koblet på t-banenettet. Oslo Høyre vil si ja til regjeringens tilbud om økte tilskudd til kollektivtrafikken slik at vi kan redusere prisen på månedskort. Bussene skal gå oftere, også nattbussene.

  1. Vi vil styrke skolebudsjettene

Flere Osloskoler har så stramme budsjetter at de ikke har ressurser til å gi spesialundervisning til elever med særlige behov, kjøpe inn bøker og skolemateriell, eller ansette skolepsykolog.  Undervisningen blir heller ikke tilrettelagt nok til den enkelte elev. Både elever som sliter og elever som trenger ekstra utfordringer skal sikres et tilrettelagt tilbud. Skolene skal sikres nok ressurser så de har nok lærere til at alle elevene blir sett. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og midler til skolene, fremfor å innføre såkalt «gratis» skolemat.

  1. Vi vil hindre at noen faller utenfor allerede i barneskolen

Så mange som ¼ av alle barn som begynner på skolen kan ikke godt nok norsk til å følge undervisningen. De fleste av disse barna har gått i barnehage. Oslo Høyre vil derfor sørge for at vi blir flinkere til å fange opp de barna som sliter med norsk allerede i barnehagen. Vi vil også sikre at alle barn får anledning til å delta på minst én fritidsaktivitet i uka, slik at de ikke blir utestengt fra de sosiale felleskapene. Vil også øke skolebudsjettene slik at skolene får ressurser til å gi spesialundervisning til de elevene som trenger det mest. Oslo Høyre har lansert syv tiltak for å hindre frafall i den videregående skolen.

  1. Barna skal ha gode og motiverte lærere

Gode lærere er den enkeltfaktoren som betyr mest for elevenes læring og trivsel. Oslo Høyre vil gi flere lærere mulighet til etter- og videreutdanning, og utdanne flere lærerspesialister som fordyper seg enda mer i et fag. Vi vil ansette flere lærere og særlig prioritere flere lærere til de yngste barna og på skoler med særskilte utfordringer.

  1. Det skal bli lettere å være klima- og miljøvennlig

Det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og få renere luft i Oslo er å få flere til å reise kollektivt. Oslo Høyre vil derfor bygge ut tilbudet på buss og bane. Vi vil også gjøre det lettere å benytte utslippsfrie kjøretøy. I 2018 ble det 10 000 flere elbiler i Oslo, men det ble bare bygget to nye ladepunkter på de kommunale parkeringsplassene. Oslo Høyre vil bygge ut 5000 ladepunkter ved de kommunale parkeringsplassene og stille krav om ladeplasser ved nybygg. For å øke resirkulering av plast, vil Oslo Høyre jobbe for at kommunen i samarbeid med private etablerer et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet.

  1. Vi skal oppheve forbudet mot nye private barnehager

Det rødgrønne byrådet har innført forbud mot nye private barnehager, og populære private barnehager som allerede er åpnet får ikke lov å utvide med flere plasser. Denne politikken har ført til at nøkkelklare barnehager står tomme og ubrukte.  De private barnehagene i Oslo scorer bedre på brukerundersøkelser enn de kommunale, og de har en høyere andel ansatte med fagutdanning. Oslo Høyre mener at en miks av kommunale og private barnehager skaper et bedre tilbud og mer valgfrihet for barnefamiliene, slik at de i større grad kan velge en barnehage tilpasset sine egne barns ønsker og behov.

  1. Oslo skal heie frem nye initiativ!

Det er menneskene som bor og jobber i byen vår som sørger for at byen hele tiden er i utvikling og at vi vi får nye og spennende tilbud. Høyre mener Oslo kommune skal være en JA-kommune, hvor det skal være lett å få tillatelse til å prøve ut nye idéer og konsepter. Når Follestad ville tilby kundene et glass vin mens de var på handletur, burde byrådet burde tillatt utprøving av konseptet, istedenfor å drepe ideen før den i det hele tatt hadde blitt utprøvd.  Når Den tyske skolen ønsker å sikre seg lokaler som både kommer Oslobarn til gode og som gjør det enklere for bedriftene å rekruttere høykvalifisert arbeidskraft fra Tyskland, bør en JA-kommune ikke somle med å gi de nødvendige bygningstillatelsene. El-sparkesyklene har på kort tid blitt et populært fremkomstmiddel i byen vår. En JA-kommune bør ikke vurdere å forby disse.

  1. En inkluderende by

Oslo er en mangfoldig og inkluderende by, der alle skal gis mulighet til å delta og lykkes, enten du heter Ola eller Aisha. Det å kunne norsk er den viktigste forutsetningen for å kunne delta i arbeids- og samfunnslivet. Oslo Høyre vil derfor styrke språkopplæringen for nyankomne innvandrere, og gi flere mulighet til å ta fagbrev og utdanning samtidig som de lærer norsk. Vi vil også etablere et eget fasttrack-program for nyankomne innvandrere med høyere utdannelse slik at de raskere kan komme ut i arbeidslivet.

  1. Du skal kunne kjøre bil hvis du trenger det

Høyre i Oslo ønsker å legge til rette for at flest mulig kan reise kollektivt, slik at vi får renere luft og reduserte klimagassutslipp. Samtidig skal det fortsatt være mulig benytte bil for de som trenger det. Vi vil gjenopprette parkeringsplassene som ikke har blitt fjernet for å tilrettelegge forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk, og vi vil etablere flere HC-plasser. Det skal fortsatt være mulig å kjøre til og parkere i Oslo sentrum. Vi vil oppheve byrådets forbud mot å bygge tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved nybygging, enten det dreier seg om boliger, museer eller offentlig institusjoner som sykehjem.

  1. Tre timers bompause på ettermiddagen

Selv om de fleste i Oslo lar bilen stå når de skal reise til jobben, er det mange som trenger bil etter arbeidstid for å få hverdagen til å gå opp. Oslo Høyre vil sikre folk muligheten til å kjøre barna på fritidsaktiviteter eller gjøre andre ærender på ettermiddagen uten å måtte betale for hver eneste bompassering. Derfor vil vi innføre en tre timers bompause etter klokken 17.00, slik at du kun betaler for én bompassering uansett hvor mange bommer du passerer i løpet av tre timer.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her