10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme ved kommunevalget i Oslo? Her er 10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo:

Oslo Høyre

1. Vi vil bygge ut kollektivtilbudet
Kapasiteten på buss og bane må bli bedre, spesielt i rushtiden. Istedenfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka. Det vil gi femminuttersavganger på t-banen over hele byen og føre til at titusenvis av flere Osloborger blir koblet på T-banenettet. Oslo Høyre vil si ja til regjeringens tilbud om økte tilskudd til kollektivtrafikken slik at vi kan redusere prisen på månedskort. Samtidig skal det fortsatt være mulig å kjøre bil i Oslo for dem som trenger det.

2. Vi vil styrke skolebudsjettene
Flere Osloskoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til spesialundervisning til elever med særlige behov, eller til å kjøpe inn bøker. Du skal være trygg på at skolen barna dine går på har nok lærere til at alle elevene bli sett, uansett hvor du bor i byen. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og midler til skolene, fremfor å innføre såkalt «gratis» skolemat.

3. Barna dine skal ha gode og motiverte lærere
Gode lærere er den enkeltfaktoren som betyr mest for elevenes læring og trivsel. Oslo Høyre vil gi flere lærere mulighet til etter- og videreutdanning, og utdanne flere lærerspesialister som fordyper seg enda mer i et fag. Vi vil ansette flere lærere og særlig prioritere flere lærere til de yngste barna og på skoler med særskilte utfordringer.

4. Ekstra satsing på ungdomsskolen
En av de største utfordringene i Osloskolen i dag er at elever på ungdomstrinnet opplever fallende motivasjon, gjør mindre skole- og leksearbeid, flere skulker og det er økt omfang og bruk av narkotika og vold. Oslo Høyre vil satse mer på ungdomsskolene og vi har lansert 10 punkter for å løfte ungdomsskolen.

5. Vi vil hindre at noen faller utenfor allerede i barneskolen
Så mange som ¼ av alle barn som begynner på skolen kan ikke godt nok norsk til å følge undervisningen. De fleste av disse barna har godt i barnehage. Oslo Høyre vil derfor sørge for at vi blir flinkere til å fange opp de barna som sliter med norsk allerede i barnehagen. Vi vil også sikre at alle barn får anledning til å delta på minst en fritidsaktivitet i uka, slik at de ikke blir utestengt fra de sosiale felleskapene. Vil også øke skolebudsjettene slik at elevene får ressurser til å gi spesialundervisning til de elevene som sliter. Oslo Høyre har lansert syv tiltak for å hindre frafall i den videregående skolen.

6. Det skal bli lettere å være klima- og miljøvennlig
Det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og få renere luft i Oslo, er å få flere til å reise kollektivt. Oslo Høyre vil derfor  bygge ut tilbudet på buss og bane. Vi vil også gjøre det lettere å benytte utslippsfrie kjøretøy. I 2018 ble det 10 000 flere elbiler i Oslo, men det ble bare bygget to nye ladepunkter på de kommunale parkeringsplassene. Oslo Høyre vil bygge ut 5000 ladepunkter ved de kommunale parkeringsplassene og stille krav om ladeplasser ved nybygg. For å øke resirkulering av plast, vil Oslo Høyre jobbe for at kommunen i samarbeid med private etablerer et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet.

7. En verdig eldreomsorg
Som pårørende skal vi være trygge på at våre foreldre og besteforeldre får hjelp når de trenger det.  De siste fire årene har Oslo kommune nedlagt over 300 sykehjemsplasser. Oslo Høyre vil sikre at vi har nok sykehjemsplasser med tilstrekkelig bemanning til at de som ikke lenger klarer å bo hjemme får den hjelpen de trenger. Vi vil også omorganisere hjemmetjenestene slik at de eldre får færre forskjellige hjelpe- og sykepleiere å forholde seg til i hverdagen.

8. Bedre mat til de eldre
Gjennom et helt liv har eldre laget seg mattradisjoner og spisevaner. Disse forsvinner ikke selv om man flytter på sykehjem. Dessverre er det altfor mange eldre som lider av under- og feilernæring, både på sykehjem og i hjemmetjenesten i Oslo. Derfor vil Høyre at maten som serveres skal være næringsrik og appetittvekkende. Måltidene skal serves til normale tider – middag skal serveres til middagstid!

9. Tre timers bompause på ettermiddagen
Selv om de fleste i Oslo lar bilen stå når de skal reise til jobben, er det mange som trenger bil etter arbeidstid for å få hverdagen til å gå opp.  Oslo Høyre vil sikre deg muligheten til å kjøre barna på fritidsaktiviteter eller gjøre andre ærender ettermiddagen uten at du må å betale for hver eneste bompassering. Derfor vil vi innføre en tre timers bompause fra klokken 17.00, slik at du kun betaler for en bompassering uansett hvor mange bommer du passerer i løpet av tre timer.

10. En inkluderende by
Oslo er en mangfoldig og inkluderende by, der alle skal gis mulighet til å delta og lykkes, enten du heter Ola eller Aisha.  Det å kunne vårt felles språk er den viktigste forutsetningen for å kunne delta i arbeids- og samfunnslivet.  Oslo Høyre vil derfor styrke norskopplæringen for nyankomne innvandrere, og gi flere mulighet til å ta fagbrev og utdanning samtidig som de lærer norsk. Vi vil også etablerer et eget fasttrack program for nyankomne innvandrere med høyere utdannelse slik at de raskere kan komme ut i arbeidslivet.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her