10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme ved kommunevalget i Oslo? Her er 10 gode grunner til å stemme Høyre.

Oslo Høyre
  1. Vi vil bygge ut kollektivtilbudet

Kapasiteten på buss og bane må bli bedre, spesielt i rushtiden.  Mens det rødgrønne byrådet vil bruke milliarder av kroner på å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka. Det vil gi femminuttersavganger på t-banen over hele byen og føre til at titusenvis av flere Osloborger blir koblet på T-banenettet. Oslo Høyre vil si ja til regjeringens tilbud om økte tilskudd til kollektivtrafikken i Oslo slik at vi kan redusere prisen på månedskort og redusere bompengebelastningen. Selv om vi vil satse stort på kollektivtrafikken skal det fortsatt være mulig å kjøre bil i Oslo for dem som trenger det.

  1. Du skal kunne kjøre bil hvis du trenger det

Mange i Oslo har fortsatt behov for å benytte bil. I motsetning til det rødgrønne byrådet som ønsker å utradere bilen fra Oslo, vil Høyre ha en by som også har plass til de som har behov for å bruke bil. Mange parkeringsplasser både i Oslo sentrum har blitt fjernet kun for å gjøre det vanskeligere å benytte bil. Vi vil gjenopprette parkeringsplassene i sentrum og i bydelene som ikke har blitt fjernet for å tilrettelegge forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk, og vi vil etablere flere HC-plasser. Det skal fortsatt være mulig å kjøre bil og parkere i Oslo sentrum.

  1. Tre timers bompause på ettermiddagen

Det er mange som trenger bil etter arbeidstid for å få hverdagen til å gå opp.  Oslo Høyre vil sikre deg muligheten til å kjøre barna på fritidsaktiviteter eller besøke venner og familie uten at du må betale for hver eneste bompassering. Derfor vil vi innføre en tre timers bompause fra klokken 17.00, slik at du kun betaler for én bompassering uansett hvor mange bommer du passerer i løpet av tre timer.

  1. Billigere beboerparkering

Det skal fortsatt være opp til hver enkelt bydel å avgjøre om det skal være beboerparkering, men vi vil redusere prisen til 200-300 kroner der den er innført. Beboerparkeringen skal ikke brukes som en kommunal melkeku, men kun dekke kostnadene ved ordningen.

  1. Nok parkeringsplasser ved nye bygg

Oslo Høyre vil oppheve byrådets forbud mot å bygge tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved nybygging, enten det dreier seg om boliger, museer eller offentlig institusjoner som sykehjem.

  1. Nyankomne innvandrere skal komme raskere ut i arbeid

Oslo er en mangfoldig og inkluderende by, der alle skal gis mulighet til å delta og lykkes. Derfor vil Oslo Høyre styrke norskopplæringen for innvandrere, og gi flere mulighet til å ta fagbrev og utdanning samtidig som de lærer norsk.  Vi vil stille krav om at innvandrere som ikke kan godt nok norsk til å få seg jobb, må delta på norskopplæring for å motta sosialhjelp.

  1. En verdig eldreomsorg

Som pårørende skal vi være trygge på at våre foreldre og besteforeldre får hjelp når de trenger det.  De siste fire årene har Oslo kommune nedlagt 330 sykehjemsplasser. Oslo Høyre vil sikre at vi har nok sykehjemsplasser med tilstrekkelig bemanning, slik at de som ikke lenger klarer å bo hjemme får den hjelpen de trenger. Vi vil også omorganisere hjemmetjenestene slik at de eldre får færre forskjellige hjelpe- og sykepleiere å forholde seg til i hverdagen.

  1. Bedre mat til de eldre

Gjennom et helt liv har eldre laget seg mattradisjoner og spisevaner. Disse forsvinner ikke selv om man flytter på sykehjem. Dessverre er det altfor mange eldre som lider av under- og feilernæring, både på sykehjem og i hjemmetjenesten i Oslo. Derfor vil Høyre at maten som serveres skal være næringsrik og appetittvekkende. Måltidene skal serveres til normale tider – middag skal serveres til middagstid!

  1. Vi skal fjerne forbudet mot private barnehager og sykehjem

Det rødgrønne byrådet har innført forbud mot nye private barnehager og startet med re-kommunalisering av sykehjemmene som er drevet av private. Dette til tross for at brukerundersøkelser viser at foreldre med barn i private barnehager og eldre i privatdrevne sykehjem er mer fornøyde enn brukerne av tilbudene kommunen selv står for driften av. Oslo Høyre mener at konkurranse mellom kommunale og private skaper mer valgfrihet, innovasjon og et bedre tilbud for deg. Vi vil derfor oppheve forbudet mot å benytte private til å drive kommunens tjenester.

  1. Kunnskap fremfor «gratis» kneippbrød i Osloskolen

Flere Osloskoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til spesialundervisning til elever med særlige behov, eller til å kjøpe inn bøker. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og midler til skolene, fremfor å innføre såkalt «gratis» skolemat. Skriftlig halvårsvurdering i 1.-10. til klasse skal gjeninnføres ved alle skoler slik at du får tilbakemelding om hvordan barna dine ligger an i alle fag.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her