En klima – og miljøvennlig by

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Skal vi lykkes med å nå klimamålene, skjer det i samarbeid med innbyggere og næringsliv.

Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby, og byen vår er valgt til å være Europas miljøhovedstad i 2019. Det er et resultat av langsiktige og bevisste miljøprioriteringer i kommunen gjennom mange år.

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Det er et mål at Oslo skal redusere klimagassutslippene innen 2030 med 95 prosent fra 1990-nivået. For å nå dette målet er det mange tiltak som kan gjennomføres på lokalt nivå, både av kommunen selv og av privatpersoner og næringsliv.

OSLO HØYRE VIL:

  • At alle anleggsplasser i Oslo skal bli fossilfrie innen 2025 og på sikt utslippsfrie. Prioritere byggesakssøknader fra entreprenører som garanterer fossilfri eller utslippsfri byggeplass.

  • Sikre at det benyttes nullutslippsferger for fergetrafikken i Indre Oslofjord.

  • Sørge for at alle kommunale kjøretøyer er utslippsfrie.

  • Stille krav om at ferger i rutetrafikk skal benytte landstrøm ved kai i Oslo innen utgangen av 2020. Arbeide for at alle skip som anløper Oslo havn, benytter lavutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.

Relaterte politikkområder

En aktiv klima- og miljøpolitikk

Miljø og biologisk mangfold