For Oslo Høyre er det viktigste innenfor eldreomsorgen at det er kvalitet på alle nivåer i tjenesten og valgfrihet for den enkelte brukeren. De eldre og deres pårørende skal være trygge på at alle som trenger det skal få gode omsorgstjenester. For å fremme innovasjon, som igjen bidrar til kvalitet, er vi avhengig av sunn konkurranse. Hvem som drifter det enkelte sykehjem er derfor ikke det viktigste, men at man sikrer et mangfold av ulike seriøse leverandører som bidrar til å fremme kvalitet og nytenking. Det betyr at det skal være rom for en velferdsmiks med både kommunale, ideelle og kommersielle leverandører innenfor Oslos omsorgstilbud. Byen får ikke en best mulig eldreomsorg dersom kommunen stenger ute innovasjon fra seriøse private aktører.

Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 24.-25 januar 2020

For Oslo Høyre er det viktigste innenfor eldreomsorgen at det er kvalitet på alle nivåer i tjenesten og valgfrihet for den enkelte brukeren. De eldre og deres pårørende skal være trygge på at alle som trenger det skal få gode omsorgstjenester. For å fremme innovasjon, som igjen bidrar til kvalitet, er vi avhengig av sunn konkurranse. Hvem som drifter det enkelte sykehjem er derfor ikke det viktigste, men at man sikrer et mangfold av ulike seriøse leverandører som bidrar til å fremme kvalitet og nytenking. Det betyr at det skal være rom for en velferdsmiks med både kommunale, ideelle og kommersielle leverandører innenfor Oslos omsorgstilbud. Byen får ikke en best mulig eldreomsorg dersom kommunen stenger ute innovasjon fra seriøse private aktører.

Mange eldre bor i dag hjemme, er i god form og ønsker fortsatt å bidra i samfunnet. Det skal Oslo Høyre legge til rette for. Men, det finnes også flere syke og ensomme eldre som bor hjemme og som egentlig skulle ønske seg en tryggere og mer sosial hverdag, eller muligens få flytte på sykehjem. Ensomhet blant eldre gir helsemessige utfordringer både sosialt, fysiske og ikke minst på det psykiske plan

Boforhold i trygge omgivelser og gode nettverk kan forebygge ensomhet og følelse av utrygghet. Terskelen for å få tildelt omsorgsbolig er imidlertid ofte høy.  Utbygging av Omsorg+-tilbudet må videreføres for å dekke behovet for hensiktsmessige botilbud og sosialt felleskap for seniorer. Boligene bør være samlokalisert med base for hjemmetjenester.

Pårørende er ofte utslitt etter å ha ivaretatt syk ektefelle hjemme over en lengre periode. Det er derfor svært viktig at pårørende får et bedre støtte- og avlastningstilbud enn det de har i dag.  Mange pårørende som har ansvar for syk ektefelle trenger tilbud om både dag og kveldsavlastning, og noen har også behov for avlastningstilbud med overnatting. Flere avlastningstilbud, med mer fleksible åpningstider enn det er i dag bør komme på plass.

Oslo kommune må bli bedre på å kommunisere tydelig til de pårørende hvilke rettigheter de har, og hvilke tilbud som finnes for de pårørende gjennom frivillige organisasjoner. Oslo blir en stadig mer flerkulturell by. Dagens helsepersonell bør derfor bevisstgjøres kulturelle forskjeller og settes i stand til i større grad, for eksempel gjennom bedre tilgang på tolketjenester, å kommunisere med pårørende med begrensede norskferdigheter.

Hjemmeboende eldre opplever ofte ensomhet. For denne gruppen kan dagene og kveldene bli lange dersom man ikke har noen avtaler, det samme gjelder helger og høytidsdager. Oslo Høyre mener flere av dagsentrene bør åpnes for aktiviteter utover dagens åpningstider som et helsefremmende tiltak for økt trivsel, flere aktiviteter, sosialt samvær og god mat i trivelige omgivelser.

Frivillighet skal på ingen måte erstatte fag, men med de utfordringene vi står overfor innenfor eldreomsorgen i årene som kommer, så er det nødvendig å se på andre alternativer for å dekke den enkeltes mange og sammensatte behov. Man trenger ikke være sykepleier for å følge en beboer på fotballkamp. Det er ønskelig med enda flere frivillige i ulike aldre ved sykehjemmene og til eldre hjemmeboende.  Oslo kommune bør oppmuntre barnehager, skoler, fritidsklubber og frivillige organisasjoner til å inngå samarbeid med sykehjem og hjemmetjenester om aktivitetstilbud for byens eldre.

Det er for stor variasjon i kvaliteten på måltider som serveres på byen sykehjem.  Underernæring er en kjent utfordring blant mange eldre, og det er derfor viktig at de får tilbud om næringsrik og god mat som har en appetittlig presentasjon og lukt.  Regjeringen har varslet en tilskuddsordning for etablering av lokale kjøkken som en del av reformen Leve hele livet. Oslo kommune bør benytte seg av denne ordningen.

Opplevelsen av å kunne velge selv er ikke bare et gode forbeholdt yngre, friske mennesker – du skal kunne ta egne valg også når alderdommen innhenter deg. Oslo Høyre mener det er en selvfølge at du selv skal få velge hvilket sykehjem du vil bo på, eller om du ønsker privat eller kommunal hjemmetjeneste.

Oslo Høyre vil

 • Opprettholde fritt valg av sykehjem og hjemmetjenester i Oslo.
 • At brukere av hjemmetjenestene skal få færre å forholde seg til, at kompetansen til hjelperne skal tilpasses behovet, og at avtalte klokkeslett skal overholdes.
 • Legge til rette for etablering av bofelleskap, seniorleiligheter med eget servicesenter og omsorg+ boliger i tilknytting til døgnåpne helse- og aktivitetssentre.
 • Åpne for at private utbyggere kan få husbanktilskudd for utbygging og drift av omsorgsboliger og bofellesskap for eldre.
 • Tilby pårørende et større avlastningstilbud enn de får i dag. Det gjelder både dag, kveld og overnatting.
 • At bydelene skal gi pårørende en oversikt over tilbud fra frivillige organisasjoner
 • At tolketjenester skal bli lettere tilgjengelige, slik at pårørende kan gjøre seg forstått og forstå informasjonen som blir gitt av helsepersonell, blant annet ved å ta i bruk digitaliserte tolketjenester.
 • Etablere en plikt for ansatte med utilstrekkelige norskferdigheter å gjennomgå relevant etterutdanning i regi av kommunen.
 • Utvide åpningstidene på dagens dagsentre til også gjelde kveld, helger og høytid.
 • Jobbe for flere helsefremmende arenaer for eldre, som f.eks. helsestasjon for eldre. Et lavterskeltilbud hvor man kan få hjelp, veiledning og råd av helsesykepleier i hver bydel.
 • Jobbe for at det rekrutteres flere frivillige til eldreomsorgen som et supplement til de ansatte.
 • Jobbe for at skolene, idretten, barnehagene, fritidsklubber og sykehjemmene kan finne naturlige områder å samarbeide på. Et eksempel er Hovseterhjemmet som får hjelp av to ungdommer i nærmiljøet for å vise film for de eldre i deres kinosal, til gjengjeld får ungdommene benytte seg av kinosalen på sykehjemmet en gang i måneden.
 • Se på muligheten for at flere aktive pensjonister kan være frivillige, gjerne gjennom samarbeid med ulike foreninger, sosiale entreprenører og frivillighetssentralene.
 • Ha en prøveordning med lokale kjøkken på utvalgte sykehjem der forholdene ligger til rette for det. Oslo Kommune bør benytte seg av regjeringens tilbud om økonomisk bistand til å renovere / reetablere lokale kjøkken, så snart ordningen er på plass
 • At det skal finnes en mulighet for beboerne til å velge et annet alternativ enn dagens varme måltid.