Denne uttalelsen ble vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 23. januar 2021:

Med eldrebølge og økte forventninger står Norge i nærmeste fremtid overfor enorme velferdsutfordringer. Disse kan kun løses ved å videreføre suksessen gjennom flere tiår med en blanding av offentlige og private organisasjoner som drifter helse- og velferdstjenester. Akkurat som ved barnehageløftet er vi avhengig av at offentlige og private jobber sammen for å skape et best mulig tilbud. Det offentlige setter rammene og styringen for det som skal leveres knyttet til forsvarlighetskravet og lovverket, mens ulike aktører leverer ulike deler av tilbudet til befolkningen på vegne av det offentlige. Målet med dette er å sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset individuelle behov.

Nærmere 50 prosent av all rehabilitering av utskrivningsklare pasienter fra sykehusene gjøres hos private rehabiliteringsinstitusjoner i avtale med de regionale helseforetakene. Innenfor barnevernet leveres 40 prosent av institusjonsplassene i privat sektor. Når det gjelder private barnehager går om lag halvparten av barna i private barnehager som til sammen har 30 000 ansatte. I kommunesektoren kjøpes det helse- og velferdstjenester for å sikre kapasitet og kompetanse kommunene ikke sitter på, innenfor bo-omsorgstilbud, rus, psykiatri, brukerstyrt personlig assistanse, og eldreomsorg.

Konkurranse innen barnehagesektoren er avgjørende for over tid å sikre en best mulig kvalitetsutvikling. Barnehager med god kvalitet bidrar til å styrke barnas språkferdigheter og reduserer atferdsvansker. Barnehager med høy kvalitet har høy voksen– barn-tetthet og godt kvalifiserte ansatte. Barnehager med dårlig kvalitet kan derimot øke risikoen for atferds- og språkvansker, særlig for barn fra lavinntektsfamilier. Brukerundersøkelser viser at foreldre er mest fornøyde med private barnehager. Samtidig sparer kommunene 2,5 til 3 milliarder kroner årlig, mens så mye som 40 prosent av de private barnehagene nå går med underskudd.

Historisk har mange nye tjenester blitt utviklet i privat sektor. Flere tilbud å velge mellom gir bedre forbrukermakt til brukerne og deres pårørende. For kommunene gir også forskjellige tilbydere mulighet til å søke nye løsninger på en måte som egendrift sjeldent innebærer. Private aktører har også vist seg å kunne raskt omstille og skalere drift og tilbud til skiftende behov. Koronapandemien har vist hvor viktig det er å ha et offentlig helsevesen med kvalitet og tilstrekkelig kapasitet, men også hvor sårbart helse-Norge er uten private helse- og omsorgsinstitusjoner, fastleger og spesialister som en del av velferdsmiksen.

Gjennom innovasjon og konkurranse mellom offentlige og private velferdsaktører har brukerne fått bedre tjenester, ansatte fått bedre lønninger og kommunene har spart penger.

Velferdstjenesteutvalget (Hagen-utvalget) la frem NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten i desember. Utvalget konkluderer med at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd for brukerne. Utvalget peker også på at det bør forskes mer på sammenhengen mellom kvalitet og ressursbruk innenfor alle velferdstjenester. Mer penger brukt gir ikke automatisk mer velferd til innbyggerne.

Hver krone brukt på velferd må brukes slik at innbyggerne får mest og best mulig velferd for pengene. For å sikre dette vil Oslo Høyre:

 • utvikle og sikre offentligheten tilgang på målrettede og relevante kvalitetsindikatorer og nøkkeltall som gir kunnskap om og styrker kvaliteten til både offentlige og private helse- og velferdstjenester som er finansiert og styrt av det offentlige, herunder både barnehager og sykehjem
 • sikre åpenhet og lett tilgang til sammenlignbare kostnader for både offentlige og private tilbydere av velferdstjenester.
 • sikre åpenhet og lett tilgang resultater av brukerundersøkelser i både offentlig og privat sektor, slik at helsepersonell, beslutningstakere, pasienter, brukere, pårørende og kommunen selv kan skaffe seg kunnskap og oversikt for å kunne henholdsvis velge eller stimulere til utvikling av bedre tjenester.
 • sørge for at Oslo kommune inviterer alle seriøse leverandører når det lyses ut anbud, uavhengig av driftsform.
 • sikre valgmulighet for innbyggere som for eksempel skal velge sykehjem eller har en kronisk sykdom og trenger brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • gjeninnføre private tilbydere innenfor sykehjemsdrift, da dette bidro til mer effektiv drift, bedre resultater, høyere kvalitet og flere innovative tiltak – på alle sykehjemmene.
 • gjøre det lettere for nyetablerte helsegründere, for eksempel ved å innføre HELFO-modellen som Høyre har innført i spesialisthelsetjenesten, til også å gjelde for utvalgte områder av kommunehelsetjenesten.
 • sørge for at Oslo kommune jevnlig offentliggjør en oversikt over private tilbydere innen fritt brukervalg på sine hjemmesider.
 • sørge for at Oslo kommune jevnlig offentliggjør en oversikt over ledige lokaler på sine hjemmesider som kan leies av private til etablering av velferdstjenester.
 • anerkjenne frivilligheten som et viktig element i velferdssamfunnet, og støtte frivillige organisasjoner som legger til rette for aktiviteter for barn og eldre.
 • sørge for at private barnehager får reelt sett like gode økonomiske rammevilkår som de kommunale.
 • at private barnehager igjen kan etablere seg i Oslo kommune på lik linje med kommunale.
 • sørge for kontakt med foreldre der det ikke er søkt barnehageplass i løpet av året deres barn fyller 2 år, for å informere om betydningen av at barna går i barnehage og tilby hjelp til å søke om barnehageplass.
 • få gjennomført en kartlegging av hvorvidt det spesialpedagogiske tilbudet for barnehagebarna dekker behovet i den enkelte bydel.
 • kontinuerlig jobbe for et best mulig offentlig tjenestetilbud til byens befolkning – det offentlige tilbudet blir også bedre med økt konkurranse og supplerende tjenester fra det private. Ingen bransje blir bedre uten alternativer og konkurranse, heller ikke helse og omsorg. Uten konkurranse taper alle.
 • sørge for etablering av lokale barnehager i større utbyggingsfelt. Barnehager i nærmiljøet er viktig for å skape gode lokalmiljø både for barn og voksne og gjøre hverdagen enklere ved bringing og henting av barn.