Illustrasjonsfoto: Vy

Illustrasjonsfoto: Vy

Illustrasjonsfoto: Vy

Denne uttalelsen ble vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 23. januar 2021:

Oslo Høyre brenner for at alternativet til privatbilen blir best mulig, ikke å gjøre bilistens hverdag kjipest mulig. På vei mot bedre trafikkmobilitet er det et selvstendig mål at konfliktnivået er lavt. For å få til det skal vi ikke stemple noen som utelukkende bilister eller syklister. Vi skal heller ikke kritisere folk for reisevalget de tar. Vi skal se alle som det de er: Reisende, som prøver å få hverdagen til å gå opp på en best mulig måte for seg og sine.

Transporttilbudet må bli smartere, smidigere og dagens kapasitet må utnyttes bedre. Transport er Oslos største utslippskilde og veitrafikk alene står for halvparten. Samtidig har Oslo lenge vært en av Europas raskest voksende byer og vi må få plass til flere tusen nye innbyggere i løpet av de neste årene. Da må vi tenke nytt om hvordan vi skal reise. For allerede nå er mange busser, t-banevogner, trikker og veier fulle. Den typiske bilpendler vil bruke 126 timer hvert år bare på å sitte i kø. Mobilitet kan ikke tenkes i siloer. Oslo Høyre vil ta utgangspunkt i å gi enkeltmennesket en best mulig reise.

I 2018 var utslippene fra veitrafikk 47 prosent av de totale utslippene i Oslo, og det er utslipp fra varebiler, tunge kjøretøy og busser som bidrar til å øke utslippene. Skal vi få ned utslippene i Oslo, må vi tenke nytt, smart og grønt.

Smartere kollektivtilbud og bærekraftig finansiering

Oslopakkene har lang tradisjon i Oslo, og har vært avgjørende for at vi har fått et kollektivtilbud i verdensklasse, redusert luftforurensning, og flyttet biltrafikk vekk fra bo- og sentrumsområder. Det tverrpolitiske samarbeidet om areal- og transportutvikling har gjort Oslo til Oslo.

Fremover må vi tenke nytt i måten vi finansierer store infrastrukturprosjekter på, for dagens modell er ikke bærekraftig. Dette til tross for at den borgerlige regjeringen har mer enn femdoblet kollektivtilskuddene til Oslo og Akershus, sammenliknet med da de rødgrønne styrte. Målene om redusert privatbilisme, lavere fossilandel, og økt behov for finansiering av fremtidens transportløsninger, er i konflikt med hverandre. Det er et paradoks at vi i dag er avhengig av minkende fossilbil-inntekter for å finansiere tiltakene som skal redusere fossilbilbruken.

Oslo Høyre foreslår derfor en reform av dagens trafikantbetalingssystem. Satellittbasert veiprising vil gjøre bompengekostnadene mer målrettede og rettferdige. I tillegg bør det utvikles et finmasket system der lokal og global forurensning vektlegges. Det finnes mange ulike typer biler, noen er store og tunge, mens andre er lette og mindre. Det er derfor for snevert å kun vektlegge brensel som komponent for bompasseringsavgift.

Kollektivtrafikken finansieres også i stor grad av billettinntekter, men dagens billettsystem er utviklet for en tid med papirbilletter. Det trenger en modernisering. Billettsystemet må tilpasses de reisende, ikke omvendt.

Oslo Høyre er ikke låst til et gitt prisnivå på kollektivbilletter. Det må balanseres mellom ulike hensyn. Samtidig er Oslo Høyre tilhenger av at kollektivtrafikken har brukerbetaling. Transportøkonomisk Institutt har gjort beregninger som viser at dersom kollektivtransporten hadde vært gratis ville 5 av 6 nye passasjerer være folk som ellers ville gått, syklet eller ikke ha reist.

Oslo Høyre vil:

 • Ta i bruk ny teknologi for et nytt og bærekraftig system for veiprising. Systemet skal ivareta personvernet, være enkelt å forstå og oppfattes som rettferdig. Det samlede avgiftsnivået skal ikke økes.
 • Sørge for at veiprisingssystemet følger prinsippet om forurenser-betaler, med kjøretøyets utslipp og veislitasje som utgangspunkt.
 • Ha en gradvis omlegging der man går vekk fra vedtaket om at nullutslippsbiler kun kan betale maksimalt halv takst i bomringen.
 • Tilpasse billettsystemene til de reisendes behov. For eksempel smartbilletter, rushtidsprising, lavere pris på enkeltbilletter, og fjerning av takstsonene bør vurderes.
 • At en større andel av driftskostnadene for kollektivtrafikken skal overføres fra Oslopakke 3-inntekter til kommunebudsjettet.
 • Gjennomgå Ruters eierstruktur for å sikre at det tjener Oslos interesser.
 • At all ny infrastruktur som bussholdeplasser, T-banestasjoner og kollektivknutepunkt skal bygges med universell utforming og tilrettelegges med parkering for biler og sykler der det er behov for dette og praktisk mulig.

Kapasiteten må utnyttes bedre

I Osloregionen skal man løse store mobilitetsutfordringer de neste årene. Det er nok å bruke penger på. Tunneler skal bygges, stasjoner skal oppgraderes, sykkelveier skal realiseres og skinner skal vedlikeholdes. For de av oss som er tilhengere av et så lavt skattetrykk som mulig, bør nykjøpte erfaringer fra koronakrisen åpne for en fordomsfri diskusjon om hvorvidt vi kan utnytte dagens transportkapasitet bedre fremfor å bygge dyr, ny infrastruktur. Det er tross alt god kapasitet på veien og i kollektivtransporten i 20 av døgnets timer.

Statens Vegvesen har beregnet at om bare drøyt 10 prosent av bilistene lar være å kjøre i rushtiden, så vil trafikken flyte fint. Om 10 prosent færre reiser kollektivt i morgenrushet, får vi en lignende effekt. Når koronaens slør letter, vil sannsynligvis en rekke virksomheter vurdere hvordan de organiserer de ansattes arbeidssituasjon. Det kan være med på å lette trykket i rushtiden. Her bør også Oslo kommune, med sine 53 000 ansatte, gå foran.

Oslo Høyre vil:

 • At Oslo kommune og nasjonale myndigheter skal gjennomgå dagens regel- og avtaleverk med sikte på å gi de ansatte større grad av fleksibilitet over egen arbeidshverdag, med mer fleksible arbeidstider og tilrettelegging av hjemmekontor.
 • Ha en større prisdifferanse mellom bompasseringer i og utenfor rushtid.
 • Innføre en prisdifferanse mellom bruk av kollektivtrafikken i og utenom rushtiden.
 • Sette i gang et prøveprosjekt med forskjøvet skoledag ved enkelte videregående skoler.
 • At Ruter i større grad tilpasser rutetilbud til etterspørsel i forbindelse med større arrangement, utfartsdager o.l.
 • Si ja til regjeringens bompengeavtale

Vi kommer til å kjøre bil også i fremtidens Oslo

Enkelte politikere ønsker privatbilen til livs. Det er Oslo Høyre uenig i. For veldig mange familier så er bilen helt avgjørende for å få hverdagen til å gå opp. Oslofolk flest bor ikke i indre by, og bilen representerer frihet og fleksibilitet i dagliglivet.

Oslo har hatt stor suksess med å flytte forurensende trafikk vekk fra bybildet, til under bakken. Byareal åpnes, trafikkforholdene forbedres, luften blir renere og tunnelene har gitt fantastiske byutviklingsmuligheter. Den tradisjonen ønsker Oslo Høyre å videreføre blant annet på Manglerud, Røa, Filipstad og Furuset.

Bilen er for mange viktig fordi den gir oss muligheten til å reise rett dit vi vil akkurat når vi vil. For veldig mange så er det tilgangen på bil, og ikke hvem som eier den, som er viktigst. Derfor skal Høyre jobbe for at flere får tilgang på delingsbiler. Det er viktig for å tilrettelegge for at folk stort sett kan gå, sykle eller ta kollektiv i hverdagen. Noen ganger er det bare bilen som kan gjøre jobben, enten det er handleturer eller helgeturen til hytta.

Oslo Høyre vil:

 • Sikre fremdrift i de prioriterte tunnelprosjektene i Oslopakke 3. Røatunnelen, Manglerudtunnelen (E6 Oslo øst), lokk over E18 ved Filipstad og lokk over E6 ved Furuset, skal realiseres. Oslo Høyre vil på sikt realisere en tunnel mellom Rv4 og Østre Aker vei, som reduserer trafikkbelastningen langs Rv4 (Fossumdiagonalen).
 • Kanalisere gjennomgangstrafikk bort fra lokalsentra og boligområder.
 • Ta initiativ til en helhetlig plan for innfartsparkeringer med tilstrekkelig ladeinfrastruktur ved kollektivknutepunkt i ytre deler av i Stor-Oslo.
 • Utarbeide en parkeringsnorm for indre og ytre by som sikrer tilstrekkelig med parkeringsplasser både for delingsbiler og privatbiler i nye prosjekter.
 • I samarbeid med private, sikre tilstrekkelig antall hurtigladestasjoner i hele byen.
 • Legge til rette for at det tilgjengeliggjøres flere parkeringsplasser i underjordiske anlegg, og at disse får ladeinfrastruktur for elbiler og elsykler.
 • Gjøre det mulig å benytte bil for de som har behov for det ved et besøk til sentrum. Særlig legge til rette for at nullutslippsbiler skal kunne benyttes utenom rushtiden og særlig om kveldene. For å få til dette er det nødvendig med tett samarbeid mellom Oslo kommune, næringslivet og parkeringshusene.
 • Øke antall parkeringsplasser dedikert for bildeling, og vurdere dedikerte parkeringssoner for delingsbiler fremfor enkeltplasser.
 • Vurdere alternativer til den søknads- og fastprisbaserte tildelingsordningen for offentlige parkeringsplasser til delingsbiler. Dette inkluderer kortvarige anbudstildelinger og auksjonsordninger.
 • Samle en oversikt over hvor parkeringsmangelen for delingsbiler er størst, og basere nye parkeringstildelinger på denne.
 • Fjerne kravet om at maksimalt 20 % av parkeringsplassene i Bildelingsordningen kan benyttes av elektriske delingsbiler.
 • Kreve at samtlige offentlige parkeringsplasser, gjort tilgjengelige for bildelingsaktører, utstyres med ladeinfrastruktur.
 • Åpne for at flere bildelingsløsninger enn stasjonsbaserte kan bli godkjent i Bildelingsordningen.
 • Vurdere å skifte ut deler av kommunens bilpark med delingsbiler og annen mobilitet.
 • Legge til rette for bildelingsplasser ved kollektivknutepunkt.
 • Erstatte gratis ansattparkering på kommunale arbeidsplasser med en transportnøytral ordning.
 • Legge til rette for døgnparkering av tungtransport utenfor boligområder.
 • Tilrettelegge for bedre parkeringsmuligheter ved kultur- og idrettsarenaer.
 • Sørge for at beboerparkering følger beboer og ikke bilen, og skal sørge for at beboere som ikke har egen bil, skal kunne parkere leie- eller delebil.
 • Sørge for at gebyrene for beboerparkering bare skal dekke kostnadene ved ordningen.
 • Legge til rette for økt bruk av biogass i transportsektoren gjennom krav i offentlige anbud.
 • Ta i bruk resirkulert sand og grus ved strøing av vei og bane.

 

Mikromobilitet: Best for deg og best for samfunnet

Sykkelen er billig, krever liten plass, har få utslipp og er veldig bra for kropp og sjel. Vi ønsker derfor å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by. Da må vi gjøre det trygt å sykle, sette fra seg sykkelen, og hjelpe frem delingsløsningene, med bysyklene i spissen.

Elsparkesyklene kom i 2019 og har raskt blitt et populært tilbud i byen. De har dessverre også skapt nye utfordringer som vi må løse. Fremover må vi, som et minimum, få ned ulykkesraten, fjerne malplasserte sparkesykler og gjenbygge tryggheten for fotgjengere og sårbare grupper spesielt. Oslo Høyre både støtter og vil stille krav til elsparkesyklene. Det er viktig at gående fortsatt skal føle seg trygge på fortauet.

Oslo Høyre vil:

 • Bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkeltraséer inn mot sentrum.
 • I størst mulig grad adskille ulike trafikantgrupper og prioritere gang- og sykkeloverganger og underganger i store kryss.
 • Utrede høybaner for sykkel på særlig trafikkerte strekninger.
 • Bygge sykkelhoteller, der man trygt kan parkere sykkelen, ved store kollektivknutepunkt.
 • Initiere samarbeidsprosjekt med eksempelvis NHO og Syklistenes Landsforening for å etablere flere tyverisikre sykkelparkeringsplasser for arbeidstakere.
 • Utvikle Bysykkel 2.0. ved å utrede elsykler, nye prismodeller, muligheten for utvidelse til ytre bydeler og andre tiltak som kan gjøre Oslo Bysykkel til et mer attraktivt alternativ for flere.
 • Revidere Bysykkel-anbudet for å sikre at tilbudet hele tiden forbedres gjennom sunn konkurranse.
 • Utarbeide felles kjøreforbuds- og lavhastighetssoner for elsparkesykler og stativløse delingssykler.
 • Utarbeide felles parkeringssoner for elsparkesykler og stativløse delingssykler.
 • På kort sikt innføre nattforbud for elsparkesykler og på sikt åpne for digitale alkoholtester eller andre løsninger som sikrer at det kun er edru folk som får leid dem.
 • Sørge for at byens fortau først og fremst er tilgjengelige på fotgjengernes premisser.
 • Etablere flere gågater og miljøgater i sentrum, inkludert en sammenhengende miljøgate fra Kvadraturen via Markveien og til Sannergata.
 • Etablere en Oslostandard for gangveier, etter modell av Oslostandarden for sykkelveier.
 • Intensivere brøyting, strøing og tetting av hull på gang- og sykkelveier, fortau og veier over hele byen, særlig i høytliggende områder i ytre by.
 • Sørge for trygge skoleveier i hele byen. Fortau bør anlegges der det er hensiktsmessig på særlig trafikkerte strekninger.
 • Gjennomføre prøveprosjekter med ulike miljøvennlige alternativer for veisalt.