Norge er et av verdens mest digitaliserte samfunn. Likevel er det fremdeles et enormt potensial for å benytte ny teknologi og digitale løsninger til å oppnå bedre og mer skreddersydde offentlige tjenester, effektivisere forvaltningen og gi innbyggere og næringsliv et enklere liv.

Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 24.-25 januar 2020

Kunstig intelligens, tingenes internett og 5G er blant de teknologiene som vil forme samfunnsutviklingen de neste årene, og gjøre det mulig å løse oppgavene i samfunnet på helt nye og bedre måter.

Oslo Høyre vil skape sammenhengende og sømløse digitale tjenester på tvers av stat, kommune og bydel. Tjenestene skal være lett tilgjengelige, og innbyggere og næringsliv skal slippe å oppgi den samme informasjonen flere ganger til ulike offentlige etater. Tjenester man har krav på, eller som det forventes at innbyggere vil få behov for, skal tilbys automatisk, fremfor at innbyggere og næringsdrivende må lete frem informasjon og sende søknader til ulike etater om samme sak.

Det er flere titalls ulike statlige og kommunale aktører som er relevante for Osloborgere som får barn. I dag er alle de ulike tilbudene og rettighetsfestede tjenestene organisert som separate prosesser. Det må søkes særskilt om foreldrepermisjon, barnehageplass, skoleplass og plass ved aktivitetsskolen. Den samme informasjonen oppgis mange ganger. Oslo Høyre mener dette er tjenester som burde vært sammenhengende, på tvers av stat, kommune og bydel.

En gründer som skal starte et serveringssted, må i dag forholde seg til 16 ulike offentlige aktører, og selv navigere seg frem til de riktige skjemaene og regelverkene. Selv om regjeringen har forenklet betydelig de senere årene, gjenstår det å knytte de ulike prosessene sammen på en slik måte at gründeren opplever at man forholder seg til én digital offentlig sektor.

For å oppnå sammenhengende tjenester må offentlige etater dele data innad og på tvers av virksomhetene Derfor vil Oslo Høyre at alle kommunale virksomheter pålegges å dele alle data som ikke inneholder sensitiv eller privat informasjon gjennom kommunens datasjø. Samtidig bør langt mer offentlige data tilgjengeliggjøres slik at både kommunen selv og private virksomheter kan benytte dem til å lage nye, innovative tjenester og produkter.

Hvis Oslo kommune skal hente ut potensialet i ny teknologi og digitalisering, må kommunen spille på lag med private virksomheter og ideelle aktører. Oslo Høyre mener at kommunen bør styrke samarbeidet med disse aktørene for å få glede av innovasjonsevnen, kapitalen og kompetansen som finnes utenfor kommunen. Det finnes allerede flere ordninger for slik samhandling, og anskaffelsesregelverket er fleksibelt. Hvordan kommunen velger å bruke sin innkjøpsmakt, vil i stor grad avgjøre hvor grønn, innovativ og digital kommunen blir. Kommunen bør i langt større grad benytte innovative anskaffelser, innovasjonspartnerskap og Innovasjon Norges leverandørutviklingsprogram for å heve innovasjonsgraden i offentlige innkjøp. Det bør også jobbes målrettet mot oppstartsselskapene.

Digitalisering av kommunale tjenester representerer store muligheter for næringslivet i Oslo. For at markedet skal fungere også på dette området, mener Oslo Høyre at oppgaver som private aktører kan gjøre like bra, bedre eller billigere enn kommunen, ikke nødvendigvis skal løses i kommunal regi.

I 2017 opprettet Oslo kommune en egen enhet for digitaliseringsarbeidet i kommunen, Oslo Origo. Selv om Oslo Origo har høy kompetanse og store ambisjoner for digitaliseringsarbeidet i kommunen, mener Oslo Høyre at det så langt hatt gitt få konkrete resultater for innbyggerne. Oslo Høyre vil derfor evaluere Oslo Origo og vurdere om det finnes mer hensiktsmessige måter å innrette kommunens digitaliseringsarbeid på.

Velferdsteknologi kommer til å få stor betydning i årene fremover. Oslo Høyre mener Oslo kommune bør inngå samarbeid med innovative velferdsteknologiske miljøer for å dra nytte av arbeidet som gjøres i andre deler av landet. Det kan for eksempel være aktuelt å søke samarbeid med Agderregionen. Samtidig må velferdsteknologi som har vært hyllevare i mange år, tas i bruk i kommunens virksomheter for å bedre kvaliteten på tilbudet.

Mangel på kompetanse er et av de vanligste hindrene for digitalisering og innovasjon. Oslo Høyre mener at alle kommunens virksomheter må ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre innovative innkjøp og styre digitaliseringsprosjekter på en god måte. Samtidig bør kommunen overlate til programvareutviklere å være programvareutviklere.

Kunstig intelligens er en teknologi som kommer til å prege alle deler av samfunnet i årene som kommer. Oslo Høyre mener at Oslo kommune bør være fremoverlente og gjennomføre forsiktig utprøving av teknologien i forvaltning og offentlige tjenester.

For at ansatte i Oslo kommune skal ha grunnleggende forståelse av kunstig intelligens, mener Oslo Høyre at kommunen bør legge til rette for at ledere, mellomledere og ansatte som for eks. jobber med utvikling av tjenester, digitalisering og IT, og evt. andre spesielt interesserte ansatte kan gjennomføre nettkurset Elements of AI i arbeidstiden.

Oslo Høyre vil:

  • Utvikle sammenhengende digitale tjenester i kommunen, herunder proaktive tjenester.
  • Alle kommunale virksomheter pålegges å dele alle data som ikke inneholder sensitiv eller privat informasjon gjennom kommunens datasjø
  • Publisere og tilgjengeliggjøre offentlige data.
  • Gjøre forsøk med bruk av kunstig intelligens i forvaltning og offentlige tjenester, innenfor rammene av etiske prinsipper og personvern.
  • Oppfordre ansatte i Oslo kommune til å ta nettkurset Elements of AI.
  • At Oslo kommune skal bruke anbefalte standarder for økt digital samhandling.
  • Sørge for at alle elever i Osloskolen får tilstrekkelig digital kompetanse.
  • Øke innovasjonsgraden i Oslo kommune gjennom innovative anskaffelser, leverandørutviklingsprogrammet, innovasjonspartnerskap og økt samhandling med oppstartsbedrifter.
  • Evaluere Oslo Origo og vurdere om kommunens digitaliseringsinnsats bør innrettes på en annen måte, med mål om at digitaliseringsarbeidet i større grad skal komme innbyggerne til gode.
  • Ha en plan for å årlig rapportere på digitaliseringen i kommunen,